Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Fantastická čtyř­ka je své­ráz­ným comic­sem, jeho hlav­ní hrdi­no­vé nejsou smr­tel­ně váž­ný­mi cha­rak­te­ry, kte­ré musí kaž­do­den­ně řešit svou výji­meč­nost. Jsou rodi­nou, rádi se špič­ku­jí, pro­vo­ku­jí a kro­mě toho, že občas musí zachrá­nit svět, mají napros­to stej­né pro­blémy jako vět­ši­na z nás. A v podob­ném duchu si nesl i film. Na roz­díl od X-Menů a podob­ných titu­lů, kde jsou pro posta­vy nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti spí­še pro­kle­tím, Fantastická čtyř­ka zahrá­la na odleh­če­nou notu a při­nes­la rodi­nou zába­vu plnou laci­ných, ale zábav­ných vtip­ků. A přes­to­že mám (zatím) tri­lo­gii X-Men rád a její dra­ma­tic­ký náboj rád, nemám nic ani pro­ti kome­di­ál­nos­ti Fantastické čtyř­ky. Já osob­ně jsem si prv­ní film užil. Proto jsem se také těšil na dal­ší pokra­čo­vá­ní a to i kdy­by mi sto fil­mo­vých kri­ti­ků tvr­di­lo, že dru­hý díl bude špat­ný.Je na řadě rada ve sty­lu: „Pokud se vám nelí­bil původ­ní film, pak ani pokra­čo­vá­ní vás neo­sl­ní.“ Ano, je to tak. Fantastická čtyř­ka a Silver Surfer se od Fantastické čtyř­ky výraz­ně neli­ší. Sice nabíd­ne více tri­ků a při­ve­de na scé­nu jed­nu z nej­po­div­něj­ších postav vyda­va­tel­ství Marvel (z názvu vám musí být jas­né, kdo to asi bude), ale sty­lo­vě se od prv­ní Fantastické čtyř­ky neli­ší. I když troš­ku (a to je pod­le mě chy­bou) při­dá­vá na emo­ci­o­nál­nos­ti. Ovšem sen­ti­men­ta­li­ta a srd­cervou­cí momen­ty půso­bí troš­ku ruši­vě. Nejen, že nefun­gu­jí, ale v kon­tras­tu s cel­ko­vou uvol­ně­nos­tí titu­lu půso­bí nevhod­ně. Nic pro­ti dojem­nos­ti, ovšem kdy­by jí tu neby­lo tolik, asi by si nikdo nestě­žo­val.

Ve Fantastické čtyř­ce se hlav­ní hrdi­no­vé muse­li vypo­řá­dat nejen s tím, že si z vesmí­ru při­vez­li suve­ný­ry v podo­bě zvlášt­ních talen­tů, ale také s býva­lým spo­lu­pra­cov­ní­kem Victorem Von Doomem (Julian McMahon), kte­rý se na roz­díl od Susan Stormové (Jessice Alba), Johnyho Storma (Chris Evans), Bena Grimma (Michael Chiklis) a Reeda Richardse (Ioan Gruffudd) roz­ho­dl, že moc, kte­rou dis­po­nu­je není urče­na k boji za celo­svě­to­vé dob­ro, ale nao­pak, chce jí vyu­žít k neo­me­ze­né vlá­dě nad vším živým. V dru­hém dílu se vra­cí se stej­ný­mi ide­á­ly, ale z vesmí­ru při­chá­zí vět­ší zlo. Na svém stří­br­ném prk­ně při­lé­tá bytost zva­ná Silver Surfer (hlas Laurence Fishburne, tělo pro­půj­čil Doug James). Pokud máte o comic­sech troš­ku pře­hled, víte, že ten­to tvor je herol­dem, jenž vyhle­dá­vá pla­ne­ty pro tak­zva­né­ho poží­ra­če svě­tů Galactuse. Nezbývá než, aby se Fantastická čtyř­ka spo­ji­la se svým úhlav­ním nepří­te­lem dok­to­rem Doomem a poku­si­la se Galactuse zasta­vit.

Máme tu něko­lik postran­ních moti­vů, jako je svat­ba Susan a Reeda nebo tou­ha nespou­ta­né­ho Johnyho najít si něko­ho na del­ší dobu než je jed­na noc, ale v cen­t­ru dění zůstá­vá sna­ha hlav­ních postav zasta­vit Silver Surfera respek­ti­ve jeho pána Galactuse. Můžete se těšit i na neu­stá­lé přá­tel­ské pro­vo­ka­ce mezi Benem a Johnym, kte­ré pro mě byly to nej­lep­ší na prv­ním a potaž­mo i na dru­hém dílu. Právě tyto dvě posta­vy jsou tahá­kem celé­ho fil­mu, pro­to­že Susan (byť je Jessice Alba tak sexy, že vám div neprask­nou tren­ky) a Reede nejsou pří­liš výraz­ný­mi cha­rak­te­ry a ustu­pu­jí do poza­dí. Není to chy­ba scé­ná­ře, ale spí­še jejich před­sta­vi­te­lů, pro­to­že Michael Chiklis a Chris Evans str­há­va­jí veš­ke­rou pozor­nost na sebe na roz­díl od zmí­ně­né dvo­ji­ce.

Trikově pro­jekt troš­ku vyzrál. Nejen, že při­dal na kvan­ti­tě, ale i na kva­li­tě. Speciální efek­ty vypa­da­jí lépe a jsou o monu­men­tál­něj­ší. Žádné tro­š­ka­ře­ní, ale rov­nou niče­ní celých pla­net a podob­né momen­ty. A dokon­ce i finál­ní sou­boj je o pozná­ní del­ší než v prv­ní Fantastické čtyř­ce (ten byl oprav­du zou­fa­le krát­ký).

I přes­to mě Fantastická čtyř­ka a Silver Surfer troš­ku zkla­ma­la. Nechybí jí humor a obra­zo­vě vás také uspo­ko­jí, ale zby­teč­ně se tu hra­je s emo­ce­mi a navíc Silver Surfer roz­hod­ně nepře­ve­dl co všech­no umí. Jeho posta­va urči­tě neby­la vyu­ži­ta napl­no.

Ale i tak není Fantastická čtyř­ka a Silver Surfer špat­nou let­ní podí­va­nou. Možná není tak dra­ma­tic­ká jako X-Meni, není tak plná tri­ků jako Spiderman, ale zase je vtip­ná a uvol­ně­ná. Prostě a jed­no­du­še správ­ný film pro celou rodi­nu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64186 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55917 KB. | 24.05.2022 - 02:04:15