Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fanfán Tulipán

Fanfán Tulipán

200310291753 adeline
200310291753 adeline

Remake slav­né­ho fil­mu z pade­sá­tých let je od ori­gi­ná­lu téměř k nepo­zná­ní. Je-li člo­věk bar­vosle­pý...

Drobného Gérarda Philippa nahra­dil o vlá­sek méně drob­ný Vincent Perez a buja­rou Ginu Lollobrigidu o vlá­sek méně buja­rá Penélope Cruz. Jinak ve fil­mu nena­ra­zí­te na žád­nou pod­stat­nou novin­ku. Fanfán prcha­jí­cí od oltá­ře, se dostá­vá do armá­dy potrhlé­ho Ludvíka XV., kte­rý vede­ním Fanfánova plu­ku pově­řil ješ­tě potrh­lej­ší­ho, 4 pro­cent­ní­ho plu­kov­ní­ka.

Jestliže původ­ní film těžil hlav­ně z vtip­ných a pichla­vých pozná­mek Fanfána, pak vtip­ná pova­ha nové­ho fil­mu vychá­zí hlav­ně z cha­bé infor­mo­va­nos­ti samot­né­ho krá­le, kte­rý nejen­že netu­ší, kdy vlast­ně zača­la vál­ka, ale ani s kým boju­je a jakou bar­vu mají jed­not­li­ví účast­ní­ci bitvy. Královy hláš­ky dopl­ňu­je plu­kov­ník, kte­rý je stá­le nespo­ko­jen s hym­nou, kte­rou mají slo­žit vojen­ští rádo­by hudeb­ní­ci a obdi­vu­je lad­né šíje svých rekru­tů. Kdo si libu­je v „bojo­vých umě­ních“, oce­ní Fanfánovy frek­ven­to­va­né šer­míř­ské potyč­ky tu se sed­lá­ky, tu s vojá­ky. Ze všech sou­bo­jů vyjde samo­zřej­mě (téměř) bez škrá­ban­ců, aby si ke kon­ci pří­bě­hu uvě­do­mil, že Adeline je ta, kte­rou vlast­ně nikdy nehle­dal :-).

O filmu:

Oficiální web: Fanfan la Tulipe
Režie: Gérard Krawczyck
Scénář: Luc Besson, Jean Cosmos

V hlav­ních rolích: Vincent Perez, Penélope Cruz

Rok: 2003


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76133 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56602 KB. | 29.06.2022 - 10:58:13