Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy

FAMUFEST

Letošní 35. roč­ník fes­ti­va­lu stu­dent­ských fil­mů FAMUFEST se bude konat začát­kem lis­to­pa­du od 6. do 10. 11. 2018. Ústředním moti­vem fes­ti­va­lu bude pro ten­to rok most, sym­bol, kte­rý vyja­dřu­je hlav­ní myš­len­ku FAMUFESTU - spo­jo­vá­ní, jak fyzic­ké, tak umě­lec­ké.

Ředitelka fes­ti­va­lu, stu­dent­ka 2. roč­ní­ku Katedry pro­duk­ce na FAMU, Adéla Boháčová, k letoš­ní­mu moti­vu FAMUFESTU dodá­vá: „Most je klí­čo­vá stav­ba v celém spo­le­čen­ském kon­tex­tu. Postavením mos­tu vytvá­ří­me nové ces­ty mezi dvě­ma odliš­ný­mi ele­men­ty. Na mos­tech se psa­ly ději­ny, vzta­hu­jí se k nim pověs­ti, jde o mís­ta bojů. Most sto­jí na pilí­řích, kte­ré všech­ny musí být bez­chyb­né. Obdobně fun­gu­je nejen tvor­ba fil­mu, ale i fes­ti­va­lu.“

zněl­ka : : https://www.youtube.com/watch?v=ksfJnd4TQWM&feature=youtu.be

Primární cíl fes­ti­va­lu je při­blí­žit stu­dent­skou fil­mo­vou tvor­bu posled­ní­ho roku širo­ké veřej­nos­ti. Na letoš­ní FAMUFEST se při­hlá­si­lo 77 sním­ků. V tuto chví­li před­po­ro­ta vybí­rá nej­lep­ší z nich, jenž se budou v sou­těž­ní sek­ci uchá­zet o ceny v cel­kem 15 kate­go­ri­ích (letos popr­vé i cena za nej­lep­ší scé­no­gra­fii). Jednotlivé vítě­ze vybe­re poro­ta, v jejímž čele zased­ne reži­sér Hynek Bočan (S čer­ty nejsou žer­ty, Přítelkyně z domu smut­ku, Zdivočelá země), dále dra­ma­tur­gy­ně fes­ti­va­lu Anifilm Malvína Balvínová, pro­du­cent­ka Pavla Janoušková Kubečková (Hořící keř), stři­hač Šimon Hájek (Domestik, King Skate) a fil­mo­vý teo­re­tik Petr Bilík.

Soutěžit se bude také v kate­go­rii pro nere­a­li­zo­va­ný scé­nář, foto­gra­fii a inter­me­di­ál­ní a kon­cep­tu­ál­ní tvor­bu. V rám­ci fes­ti­va­lu se pro­to v pro­sto­rách kul­tur­ní­ho cen­t­ra Letohradská 10 usku­teč­ní i výsta­va a scé­nic­ké čte­ní nere­a­li­zo­va­ných scé­ná­řů.

Celým FAMUFESTEM se od dopro­vod­né­ho pro­gra­mu po dra­ma­tur­gii jed­not­li­vých fil­mo­vých blo­ků prol­ne téma spo­jo­vá­ní roz­ma­ni­tých prv­ků. Pětatřicátý roč­ník poja­li orga­ni­zá­to­ři jako osla­vu růz­no­ro­do­sti a mož­nos­ti neš­ka­tul­ko­vat.

Vyhlášení výsled­ků pro­běh­ne na slav­nost­ním zakon­če­ní 9.11. od 19. hod. v Bio Oku.

U pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky pro­běh­ne v rám­ci pro­gra­mu také sek­ce „FAMU meets VŠMU“ - pásmo fil­mů stu­den­tů fil­mo­vé ško­ly v Bratislavě dopl­ně­né před­náš­ka­mi jejich peda­go­gů.

Dějištěm FAMUFESTU se pro ten­to rok sta­ne Praha 7. Na pro­jek­ce sou­těž­ních sním­ků budou moci divá­ci zajít do leten­ské­ho kina Bio Oko, nesou­těž­ní fil­my budou k vidě­ní v Kině AVU. Doprovodný pro­gram, od výstav po kon­cer­ty, pro­běh­ne v Kulturním pro­sto­ru Letohradská 10 nebo v klu­bu Underground 36.

Akreditace je mož­né zakou­pit cca od půl­ky říj­na v před­pro­de­ji na por­tá­lu GoOut za 150 Kč. Na mís­tě poté za 200 Kč (stu­den­ti a seni­o­ři) a 250 Kč (veřej­nost). Jednodenní akre­di­ta­ce je za 120 Kč.


Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […]
  • 31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy1. května 2018 31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2018 :                                                            Statutární ceny – Mezinárodní porota Cena Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen1. června 2018 Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen Světová královna burlesky Dita Von Teese, se v rámci letošního evropského turné představí s kritiky uznávanou show ,, The Art of the Teese“ také v pražském Kongresovém centru. 22. […]
  • Finále Plzeň zahájí Jan Hřebejk – držitel tří Zlatých ledňáčků6. dubna 2017 Finále Plzeň zahájí Jan Hřebejk – držitel tří Zlatých ledňáčků Plzeň, 5. dubna 2017 – Plzeň opět přivítá fanoušky českého a slovenského filmu – od 20. do 26. dubna se uskuteční jubilejní 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Zahájení festivalu […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna31. března 2016 Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna   Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na přehlídku české a slovenské filmové tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho hlavním hostem bude Mike […]
  • V kině Lucerna začíná festival argentinského filmu24. října 2017 V kině Lucerna začíná festival argentinského filmu Už tradičně na konci října se filmoví diváci dočkají dalších novinek jihoamerické provenience. Od 26. 10 do 30. 10. se v pražském kině Lucerna koná 6. ročník festivalu argentinského filmu […]
  • Už 15. Dubna začíná na Finále Plzeň přehlídka nejlepších filmu z Čech a Slovenska5. dubna 2016 Už 15. Dubna začíná na Finále Plzeň přehlídka nejlepších filmu z Čech a Slovenska 29. ročník filmového festivalu Finále Plzeň zahájí 15. dubna programem v  Měšťanské besedě a v  DEPO2015. Týdenní přehlídka toho nejlepšího, co se nejen v  Čechách a na Slovensku natočilo […]
  • Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září12. září 2018 Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září Pětapadesátý ročník festivalu Zlatá Praha proběhne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě tradiční přehlídky filmů o hudbě, tanci a divadle, nabídne festival bohatý doprovodný prohram. […]
Další naše články...