Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy

Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy

FAMUFEST
FAMUFEST

Letošní 35. roč­ník fes­ti­va­lu stu­dent­ských fil­mů FAMUFEST se bude konat začát­kem lis­to­pa­du od 6. do 10. 11. 2018. Ústředním moti­vem fes­ti­va­lu bude pro ten­to rok most, sym­bol, kte­rý vyja­dřu­je hlav­ní myš­len­ku FAMUFESTU - spo­jo­vá­ní, jak fyzic­ké, tak umě­lec­ké.

Ředitelka fes­ti­va­lu, stu­dent­ka 2. roč­ní­ku Katedry pro­duk­ce na FAMU, Adéla Boháčová, k letoš­ní­mu moti­vu FAMUFESTU dodá­vá: „Most je klí­čo­vá stav­ba v celém spo­le­čen­ském kon­tex­tu. Postavením mos­tu vytvá­ří­me nové ces­ty mezi dvě­ma odliš­ný­mi ele­men­ty. Na mos­tech se psa­ly ději­ny, vzta­hu­jí se k nim pověs­ti, jde o mís­ta bojů. Most sto­jí na pilí­řích, kte­ré všech­ny musí být bez­chyb­né. Obdobně fun­gu­je nejen tvor­ba fil­mu, ale i fes­ti­va­lu.“

zněl­ka : : https://www.youtube.com/watch?v=ksfJnd4TQWM&feature=youtu.be

Primární cíl fes­ti­va­lu je při­blí­žit stu­dent­skou fil­mo­vou tvor­bu posled­ní­ho roku širo­ké veřej­nos­ti. Na letoš­ní FAMUFEST se při­hlá­si­lo 77 sním­ků. V tuto chví­li před­po­ro­ta vybí­rá nej­lep­ší z nich, jenž se budou v sou­těž­ní sek­ci uchá­zet o ceny v cel­kem 15 kate­go­ri­ích (letos popr­vé i cena za nej­lep­ší scé­no­gra­fii). Jednotlivé vítě­ze vybe­re poro­ta, v jejímž čele zased­ne reži­sér Hynek Bočan (S čer­ty nejsou žer­ty, Přítelkyně z domu smut­ku, Zdivočelá země), dále dra­ma­tur­gy­ně fes­ti­va­lu Anifilm Malvína Balvínová, pro­du­cent­ka Pavla Janoušková Kubečková (Hořící keř), stři­hač Šimon Hájek (Domestik, King Skate) a fil­mo­vý teo­re­tik Petr Bilík.

Soutěžit se bude také v kate­go­rii pro nere­a­li­zo­va­ný scé­nář, foto­gra­fii a inter­me­di­ál­ní a kon­cep­tu­ál­ní tvor­bu. V rám­ci fes­ti­va­lu se pro­to v pro­sto­rách kul­tur­ní­ho cen­t­ra Letohradská 10 usku­teč­ní i výsta­va a scé­nic­ké čte­ní nere­a­li­zo­va­ných scé­ná­řů.

Celým FAMUFESTEM se od dopro­vod­né­ho pro­gra­mu po dra­ma­tur­gii jed­not­li­vých fil­mo­vých blo­ků prol­ne téma spo­jo­vá­ní roz­ma­ni­tých prv­ků. Pětatřicátý roč­ník poja­li orga­ni­zá­to­ři jako osla­vu růz­no­ro­do­sti a mož­nos­ti neš­ka­tul­ko­vat.

Vyhlášení výsled­ků pro­běh­ne na slav­nost­ním zakon­če­ní 9.11. od 19. hod. v Bio Oku.

U pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky pro­běh­ne v rám­ci pro­gra­mu také sek­ce „FAMU meets VŠMU“ - pásmo fil­mů stu­den­tů fil­mo­vé ško­ly v Bratislavě dopl­ně­né před­náš­ka­mi jejich peda­go­gů.

Dějištěm FAMUFESTU se pro ten­to rok sta­ne Praha 7. Na pro­jek­ce sou­těž­ních sním­ků budou moci divá­ci zajít do leten­ské­ho kina Bio Oko, nesou­těž­ní fil­my budou k vidě­ní v Kině AVU. Doprovodný pro­gram, od výstav po kon­cer­ty, pro­běh­ne v Kulturním pro­sto­ru Letohradská 10 nebo v klu­bu Underground 36.

Akreditace je mož­né zakou­pit cca od půl­ky říj­na v před­pro­de­ji na por­tá­lu GoOut za 150 Kč. Na mís­tě poté za 200 Kč (stu­den­ti a seni­o­ři) a 250 Kč (veřej­nost). Jednodenní akre­di­ta­ce je za 120 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77946 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56459 KB. | 28.06.2022 - 04:17:03