Kritiky.cz > Recenze her > Family Man

Family Man

Fman2

Asi žád­ná jiná hra ve mně v posled­ní době nevy­vo­la­la tolik emo­cí, jako prá­vě tahle. A to pro­sím niko­liv nějak emoč­ně vypja­tým pří­bě­hem, ale svo­jí mecha­ni­kou. Pojďme si to ale odvy­prá­vět pěk­ně od začát­ku.

Náš pří­běh začí­ná ve chví­li, kdy vám Bobby, dlou­ho­le­tý kama­rád pochyb­né­ho cha­rak­te­ru, nabíd­ne prá­ci, při níž vám slí­bí, že se nic nemů­že poka­zit. Kolik věz­ňů by vám asi řeklo podob­nou his­tor­ku?! Jak asi tuší­te, šťast­ný konec tenhle job nemá a vy tak při­jde­te o prá­ci.

To by mož­ná neby­lo až tak zábav­né, pro­to se do hry při­ple­te ješ­tě mafie, kte­ré díky Bobbymu dlu­ží­te hod­ně moc peněz. Dostanete ale na výběr. Buď jí bude­te dluh splá­cet, ane­bo dopad­ne­te jako váš kama­rád, kte­ré­ho vel­mi zákeř­nou a dost pře­kva­pi­vou lstí pomů­že­te spro­vo­dit ze svě­ta. Mimochodem, hned vám tak hra uká­že, že o pře­kva­pe­ní tu nebu­de nou­ze.

Tak začí­ná na prv­ní pohled jed­no­du­chý pří­běh, u kte­ré­ho nám tvůr­ci sli­bu­jí ohrom­nou svo­bo­du našich roz­hod­nu­tí a něko­lik mož­ných kon­ců, kte­ré jsou závis­lé na našem postu­pu hrou. Dokázali však spl­nit svo­je sli­by?

Abych se vrá­til k začát­ku své­ho psa­ní. Ihned na počát­ku vám hra dopo­ru­čí, abys­te si při svém prv­ním hra­ní hru co nej­ví­ce uži­li a tolik nad ní nepře­mýš­le­li. Inu, tak jsem posle­chl a jal se zkou­mat kaž­dý kout a zjiš­ťo­vat, co vlast­ně mohu a co ne. Jenže jsem tak tro­chu zapo­mněl na všech­no ostat­ní, a tak mě vel­mi pře­kva­pi­la obra­zov­ka s nápi­sem, jen  mi ozna­mo­val, že moje rodi­na je nešťast­ná a hra kon­čí. Cože?!

Tím se dostá­vám k tomu, co všech­no, kro­mě zkou­má­ní živo­ta měs­teč­ka, musí­te vlast­ně dělat.

Jak jsem už zmí­nil, dlu­ží­te mafii pení­ze a ona je po vás chce zpát­ky. A to kaž­dý den a stá­le víc a víc. K vydě­lá­ní potřeb­né část­ky vám samo­zřej­mě slou­ží prá­ce, kte­ré je dost. Jako prv­ní si vyzkou­ší­te sma­že­ní bur­grů, při­čemž vám doce­la pře­kva­pi­vě šéf nabíd­ne, že pokud zákaz­ní­kům do jíd­la pliv­ne­te, dosta­ne­te něco navíc. Už tady máte samo­zřej­mě mož­nost se roz­hod­nout a tak tro­chu se pře­destí­ra­jí mož­nos­ti, kte­ré bude­te násled­ně ve hře řešit. Kromě kla­sic­ké prá­ce ale taky dosta­ne­te jed­no­rá­zo­vé úko­ly od svých spo­lu­ob­ča­nů, kte­rých je od začát­ku dosta­tek a o výběr tu není nou­ze.

Mít stan­dard­ní prá­ci je fajn, jenomže je za ní málo peněz. Takže se vám nabí­zí dru­há šan­ce, a to rov­nou od člo­vě­ka, kte­rý dohlí­ží na vaše plat­by a dokon­ce neu­stá­le hlí­dá před vaším domem. Ten vám kaž­dý den nabí­zí tzv. špi­na­vou prá­ci, což zna­me­ná buď vraž­du, ane­bo doru­če­ní taju­pl­né­ho balíč­ku. Za tu dosta­ne­te mno­hem více peněz, čímž máte čas na dal­ší akti­vi­ty. A že se vám bude hodit kaž­dá vte­ři­na, to zjis­tí­te vel­mi záhy.

Konečně se tedy pobav­me o tom, jaké že to emo­ce jsem poci­ťo­val. Bylo to zou­fal­ství.

Kromě vydě­lá­vá­ní peněz totiž máte dal­ší 4 povin­nos­ti. Udržovat pořá­dek v domě, udr­žet rodi­nu nehla­do­vou, šťast­nou a zdra­vou. K tomu máte na obra­zov­ce 4 uka­za­te­le, kte­ré se vel­mi rych­le zten­ču­jí a je na vás, jak se s tím vypo­řá­dá­te. Cíl je však jedi­ný. Pokud jen jeden z uka­za­te­lů kles­ne na nulu, je konec a vy začí­ná­te od posled­ní ulo­že­né pozi­ce (auto­sa­ve je naštěs­tí vel­mi čas­tým jevem). A na to vše máte pro­kla­tě málo času. Tahle povin­nost mi byla osud­nou při prv­ním hra­ní, kdy jsem se dočkal ve čtvrt hodi­ně asi 5 náh­lých kon­ců kvů­li neštěs­tí rodi­ny. To mi doda­lo do žil tolik adre­na­li­nu, až jsem se roz­ho­dl začít od začát­ku a úpl­ně jinak.

A já vám nyní řek­nu svůj postup, abys­te jed­no­du­še pocho­pi­li, jak to celé fun­gu­je.

První den mého nové­ho živo­ta. Pomáhám ukli­dit, cosi pose­kám na zahra­dě a jdu popr­vé ven. Oslovuje mě zástup­ce mafi­á­nů a říká, že chce kaž­dý den pení­ze a nabí­zí mi i služ­by pro něj. Hra mě oka­mži­tě ale upo­zor­ňu­je na dal­ší zásad­ní sou­část hry, jíž je Karma. Budu-li totiž zabí­jet, okrá­dat a mlá­tit ostat­ní, pode­pí­še se to nejen pozi­tiv­ně v mé peně­žen­ce, ale taky dost nega­tiv­ně na rodin­ném štěs­tí. A taky na nála­dě míst­ních oby­va­tel a poča­sí. Odbudu si moji prv­ní pra­cov­ní pří­le­ži­tost v bur­grár­ně, zjis­tím, jak pro­dá­vat nepo­u­ži­tel­né zbo­ží a postup­ně se sezna­mu­ji s tím, co vše musím pro rodi­nu zajis­tit, viz výše.

Hned tře­tí den se roz­hod­nu vyu­žít nájem­né vraž­dy a zjis­tit, co se vlast­ně sta­ne. Trochu se mi sní­ži­la Karma, ale jinak nic zásad­ní­ho. Udělám tedy ješ­tě tři špat­né skut­ky a zdán­li­vě nic. Jen večer se mě sna­ží okrást zlo­děj, což nevím, jest­li je důsle­dek mých činů, ane­bo náhod­ný děj, kte­rý se mi může stát kdy­ko­liv, ale to samo­zřej­mě lze zjis­tit při opa­ko­va­ném hra­ní.

Další den začí­ná pra­vé dile­ma. Syn je nemoc­ný a potře­bu­je práš­ky. Jdu je tedy kou­pit, avšak už mi nezby­dou žád­né dal­ší pení­ze na jíd­lo. Moje uka­za­te­le jsou všech­ny na půl­ce a já se musím cel­kem rych­le roz­ho­do­vat. Buď půjdu plnit úko­ly oko­lo sto­jí­cích lidí a udě­lám je šťast­něj­ší­mi, ale zase budu mít málo peněz na jíd­lo a málo času pro svo­ji rodi­nu. Mohu jít udě­lat zase něja­ký zlo­čin a sní­ží mi to Karmu, ale budu mít víc času na ženu a dítě a taky mohu poří­dit jíd­lo a dal­ší pod­půr­né pro­střed­ky v lékár­ně, kte­ré pomo­hou oka­mži­tě sní­žit potře­bu hla­du, zvý­šit štěs­tí, ane­bo potře­bu lékař­ské péče.

Ale je tu samo­zřej­mě víc vari­ant, kdy to mohu všech­no nakom­bi­no­vat, což jsem taky udě­lal. Tedy nasbí­ral jsem něja­ké mate­ri­á­ly, pro­dal je a za utr­že­né pení­ze nakou­pil kva­lit­ní jíd­lo. Mimochodem, kva­li­ta jíd­la je taky důle­ži­tá, neboť když bude­te rodi­ně dávat nale­ze­né zbyt­ky jíd­la zven­ku, nebu­dou mít sice hlad, ale zase se sní­ží jejich zdra­ví. Pak jsem v rych­los­ti spl­nil pár úko­lů pro míst­ní a vypla­til mafi­á­ny. A to byla ako­rát čas na pohád­ku. Já vám to ješ­tě neřekl? Každý večer bys­te měli být doma mezi sed­mou a osmou, pro­to­že vaše dítě vyža­du­je, abys­te ho uspa­li. Jinak vám samo­zřej­mě hro­zí vel­mi ráz­ný pokles rodin­né­ho štěs­tí.

Zkrátka a dob­ře, je tady pořád co dělat a nikdy v jed­nom dni nestih­ne­te všech­no, co bys­te chtě­li. Neustále se musí­te sna­žit a kom­bi­no­vat svo­je činy. Budete den­ně zabí­jet a plnit mafi­án­ské úko­ly? Budete boha­tí, ale zato taky skon­čí­te čas­to ve věze­ní, což nepři­dá rodin­né­mu štěs­tí, ani vaše­mu času, ani nála­dě oby­va­tel. Musíte pak tedy vyna­klá­dat hod­ně úsi­lí k tomu, abys­te vše dohna­li na lep­ší úro­veň. Jste na všech­ny hod­ný a máte běž­nou prá­ci? Skvěle, sou­se­dé jsou na vás milí, mají pro vás mož­ná lep­ší odmě­ny, na dru­hé stra­ně ale zase nemá­te čas, musí­te pra­co­vat i v noci, opět kle­sá štěs­tí a zase při­chá­zí stres s tím, zda zvlád­ne­te dru­hý den všech­no stih­nout.

Jak už jste asi pocho­pi­li, tím nej­hor­ším nepří­te­lem je pro vás čas a vzhle­dem k jeho rych­lé­mu her­ní­mu toku nesmí­te nad věc­mi moc pře­mýš­let. Prostě dělej­te, co v tu chví­li pova­žu­je­te za nej­lep­ší řeše­ní a nech­te se pře­kva­pit tím, co při­ne­sou dal­ší minu­ty. Každé roz­hod­nu­tí totiž oprav­du ovliv­ňu­je dal­ší hra­ní, při­čemž mno­ho­krát se vám sta­ne, že se to pro­je­ví až o pár dnů poz­dě­ji jako mně, kdy jsem spo­lu­pra­co­val s mafií tak dlou­ho, až jsem uklí­zel krev na zácho­dech.

Každopádně je tu něja­ký RPG sys­tém, kte­rý vaši posta­vu vylep­šu­je. Za utr­že­né body tak může­te zís­kat méně ubra­né­ho štěs­tí za prá­ci v noci, vět­ší sílu, více zdra­ví, ane­bo více peněz za špi­na­vou prá­ci. Není toho mno­ho, ale věř­te, že někte­ré z těch­to vylep­še­ní vám na vaší ces­tě pomo­hou více než dost.

Ještě před závě­reč­ným hod­no­ce­ním vyzdvih­nu gra­fic­kou část, kdy vám hra asi nej­ví­ce při­po­me­ne Minecraft. Na inter­ne­tu jsem zahlé­dl, že se to mno­ha lidem nelí­bi­lo, ale co se mně týká, tak je to napros­to v poho­dě a ničím mě to neru­ši­lo. Ba nao­pak, mně je gra­fi­ka v podob­ných hrách úpl­ně jed­no, pro­to­že tady jde pře­de­vším o pří­běh a svo­bo­du vaše­ho koná­ní.

Shrnuto – Můžete ryba­řit, sma­žit bur­ge­ry, mýt auta či plnit úko­ly pro zná­mé. Nebo může­te zabí­jet a pře­ná­šet balíč­ky tajem­né­ho obsa­hu. Můžete jíd­lo kupo­vat, nachá­zet na uli­ci, ale může­te ho taky daro­vat. Můžete pra­co­vat pár hodin nebo celý den, může­te lidem pomá­hat, nebo být na ně drzý...zkrátka, může­te téměř coko­liv. Věřte ale, že vět­ši­na vašich roz­hod­nu­tí zna­me­ná, že v něčem bude­te vyni­kat, jin­de ale bude­te mít dost potí­že. Hra vás nikdy nene­chá v kli­du, a tak bude­te mát stá­le co dělat, ať už v dob­rém či zlém. Jen je ško­da, že díky neu­stá­lé­mu časo­vé­mu pre­su nemů­že­te do detai­lu zkou­mat svá roz­hod­nu­tí do detai­lu a mnoh­dy pros­tě udě­lá­te v tu danou chví­li nej­vý­hod­něj­ší věc, byť vám to někde ube­re část sta­mi­ny.

V koneč­ném důsled­ku se jed­ná o cel­kem sluš­né, napí­na­vé a mís­ty i roz­či­lo­va­cí RPG, kde sku­teč­ně auto­ři spl­ni­li to, co slí­bi­li. Míra svo­bo­dy je dosta­teč­ně veli­ká a vzhle­dem k něko­li­ka mož­ným kon­cům svá­dí k opa­ko­va­né­mu hra­ní, což osob­ně dopo­ru­ču­ji a samot­né­ho mě zají­má co se sta­ne, když se pus­tím od samot­né­ho začát­ku do role nájem­né­ho zabi­já­ka, ane­bo nao­pak, sva­té­ho člo­vě­ka. Negativy jsou urči­tě časo­vý pres a mís­ty jed­no­tvár­né úko­ny, kdy strá­ví­te něko­lik desí­tek minut v kuse dělá­ním doko­la těch samých věcí, jen abys­te zachrá­ni­li jeden či dva uka­za­te­le a hra tak náh­le neskon­či­la. Míra svo­bo­dy vašich odpo­vě­dí by taky moh­la být vět­ší, čas­to se jed­ná jen o tupé odkli­ká­ní kon­ver­za­ce a tak­též by bylo fajn, kdy­by se napří­klad vraž­dy muse­ly ode­hrá­vat na osa­mo­ce­ném mís­tě, neboť v aktu­ál­ní podo­bě je to tak, že je to úpl­ně jed­no. Okolí nijak nere­a­gu­je, samo­zřej­mě až na šeri­fa, pokud vás vidí.

Za svo­ji aktu­ál­ní cenu si ale zaslou­ží pár pro­cent navíc a roz­hod­ně moje dopo­ru­če­ní. Žádný tako­vý titul aktu­ál­ně v nabíd­ce není.

Hodnocení – 85%


 • Vývojář  - Broken Bear Games
 • Vydavatel – No More Robots

Foto: Broken Bear Games & No More Robots

 • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
 • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
 • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
 • Yoku's Island Express – Pinball s příběhem28. května 2021 Yoku's Island Express – Pinball s příběhem Příběh pošťáka Yokua je typickým příkladem hry, která vás v první hodině nadchne vším, co vidíte, a hned v hodině druhé jen smutně sečítáte škody a sledujete svoji novou oblíbenou pecku […] Posted in Recenze her
 • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
 • The Suicide of Rachel Foster21. května 2021 The Suicide of Rachel Foster Na začátek fiktivní hra, dotýkající se citlivých témat. Pokud se potýkáte s osobními problémy, náš tým vývojářů vám doporučuje, abyste se do hraní nepouštěli bez dozoru a srdečně žádá – […] Posted in Recenze her
 • Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice17. května 2021 Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice Sakra, sedám k počítači, že konečně napíšu recenzi na poslední Mass Effect před vydáním legendární edice, no a ona je už venku – vyšla v pátek 14.5 (z nějakého důvodu jsem to čekal až dnes […] Posted in Recenze her
 • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
 • Turok - remaster Steam edition10. května 2021 Turok - remaster Steam edition Turoka jsem v minulosti pokoušel rozehrávat vícekrát. Nikdy se mi do něj nepodařilo dřív proniknout, než se mi z toho udělalo blbě. Asi to dělá pohupování kamery při chůzi. Hráč má tři […] Posted in Recenze her
 • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,44532 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53142 KB. | 24.06.2021 - 21:52:39