Kritiky.cz > Recenze knih > Falešná kočička

Falešná kočička

falesna.kocicka

Knihu Falešná kočič­ka od Nadi Horákové oce­ní pře­de­vším ti, kte­ří si libu­jí v krát­kých detek­tiv­ních pří­bě­zích s dob­ře pro­ple­te­ný­mi mezi­lid­ský­mi vzta­hy, na jehož poza­dí samo­zřej­mě nechy­bí milost­ný troj­ú­hel­ník, lež, nevě­ra a tou­ha po majet­ku a bohat­ství.

Všechny tři povíd­ky „Mrazivý dech Johany“, „Falešná kočič­ka“ a „Zlaté máme­ní“ se ode­hrá­va­jí v morav­ské met­ro­po­li, kde navíc všech­ny spi­so­va­tel­kou nabí­ze­né indi­cie vedou do spo­ji­tos­ti s restau­ra­cí s pří­znač­ným názvem „Falešná kočič­ka“.

Ústřední posta­vou je nad­po­ru­čík Adam Vonka z brněn­ské mor­d­par­ty, jehož nej­vět­ší sla­bi­nou jsou prá­vě krás­né ženy, s kte­rý­mi se rád zaplé­tá. Možná by se i koneč­ně rád usa­dil, ale není to jed­no­du­ché... mož­ná za to může jeho výběr žen jakož­to poten­ci­o­nál­ních život­ních part­ne­rek tj. mla­dé, krás­né a naiv­ní dív­ky s vel­ký­mi ambi­ce­mi.

Díky jeho vel­mi vyso­ké pra­cov­ní vytí­že­nos­ti mu dří­ve či poz­dě­ji - bez roz­lou­če­ní - dává sbo­hem sko­ro kaž­dá dív­ka, jež nechce sdí­let pou­ze Vonkův prázd­ný byt. Podaří se Adamu Vonkovi nako­nec nalez­nout svo­ji osu­do­vou lás­ku i za cenu, že by to moh­la být jed­na z mož­ných hlav­ních pode­zře­lých? Dočká se své oprav­do­vé život­ní lás­ky  ane­bo zůsta­ne navždy sta­rým mlá­den­cem?

Adam se spo­lu se svý­mi kole­gy vrhá vstříc do řeše­ní jed­not­li­vých pří­pa­dů, kde na vině spácha­ných zlo­či­nů jsou pře­váž­ně slo­ži­té a pro­ple­te­né vzta­hy mezi boha­tý­mi, vliv­ný­mi muži a krás­ný­mi, mla­dý­mi dív­ka­mi, kte­ré chtě­jí ze zná­mos­ti vytě­žit maxi­mum. Nechybí samo­zřej­mě ani slo­ži­té milost­né troj­ú­hel­ní­ky, kdy se do popře­dí dostá­va­jí vliv, moc, pení­ze a intri­ky.

Už v prv­ním pří­bě­hu zmín­ka a sdě­le­ní vyprá­věn­ky o „Mrazivém dechu Johany“ dává vní­ma­vé­mu čte­ná­ři drob­ný náznak o tom, že celá kni­ha bude zamě­ře­ná na nevě­ru, milost­né troj­ú­hel­ni­ky a slo­ži­tě zamo­ta­né mezi­lid­ské vzta­hy, což se také uká­že i ve dvou násle­du­jí­cích pří­bě­zích.

„ „A tak pod­le pověs­ti obchá­zí Ledová Johana naše hory a čeká na zavo­lá­ní, aby si moh­la pro­mlu­vit s nevěr­ným mužem. Vždycky zakle­pe na okno  a čeká, jest­li ji někdo nevy­zve, aby vešla dovnitř a pro­mlu­vi­la.....“

Samotný pří­běh začí­ná nale­ze­ním mrt­vé­ho pod­ni­ka­te­le Jana Beneše v zamrz­lé vaně a vše nasvěd­ču­je, že se jed­ná o vraž­du, ane­bo to ale­spoň tak mělo vypa­dat. Ale proč? Anebo to byla pou­ze náho­da, že holo­hla­vé­mu pod­ni­ka­te­li spa­dl fén do vany, když se zrov­na kou­pal....?

„Led však neu­kryl vše. Pár mili­me­t­rů pod povr­chem zamrz­lé hla­di­ny bys­tré oči tech­ni­ka odha­li­ly něco naze­le­na­lé­ho a na vaně v mis­ce na mýdlo leže­la tře­šeň, rudá a čer­stvá, teď v úno­ru.

Mrazivý dech Johany bylo prv­ní, co si Adam spo­jil, když pocho­pil, že to něco naze­le­na­lé­ho v ledu je snít­ka máty...“

Všechny zajiš­tě­né sto­py vedou do pod­ni­ku se spod­ním prádlem a ke krás­né návr­hář­ce luxus­ní­ho prádla a občas­né model­ce Marcele, vlast­ní­cí svůj vlast­ní butik. Vyšetřování se pře­sou­vá na cha­tu Johanu, kde se setká­va­jí nejen přá­te­lé Adama Vonky, ale hlav­ně všich­ni mož­ní pode­zře­lí, co by moh­li mít co doči­ně­ní s úmr­tím zná­mé­ho pod­ni­ka­te­le.

Navíc všich­ni nebo ale­spoň vět­ši­na pří­tom­ných pra­cu­jí i ve fir­mě s luxus­ním prádlem Elinor a moc dob­ře se zna­jí..... pro Adama Vonku nebu­de jed­no­du­ché pří­pad roz­plést, aniž by si někte­ré z přá­tel nepo­pu­dil pro­ti sobě.....

Ve „Falešné kočič­ce“ je v luxus­ně vyba­ve­ném bytě nale­ze­no mrt­vé tělo účet­ní z restau­ra­ce Falešná kočič­ka. Hned na prv­ní pohled je zřej­mé, že si tak­to pře­py­cho­vý byt nemoh­la poří­dit z oby­čej­né­ho pla­tu účet­ní.

Při roz­plé­tá­ní slo­ži­té­ho pří­pa­du se na scé­ně obje­vu­je hned něko­lik zhr­ze­ných nejen „žena­tých“ nápad­ní­ků a hlav­ně záhad­né těho­ten­ství. Kdo je otcem dítě­te, jež se sta­lo pro­střed­kem k vydí­rá­ní boha­tých milen­ců a mož­nos­ti při­lep­šit si?

Ostatně strach, že by se o zále­tech moh­la dozvě­dět man­žel­ka může i z nej­vět­ší­ho berán­ka udě­lat pěk­ně nebez­peč­né­ho vlka s ost­rý­mi zuby, kte­rý se nebu­de bát jít i přes mrt­vo­ly. K jaké tragé­dii může vyús­tit jed­no hloupé udá­ní? A jak všech­no může nako­nec skon­čit, když někte­ří lidé vez­mou spra­ve­dl­nost do svých rukou? A co se sta­ne, když vyšet­řo­va­tel zata­ju­je sku­teč­nost, že má poměr s hlav­ní pode­zře­lou?

V posled­ní povíd­ce „Zlaté máme­ní“ je zavraž­děn maji­tel dob­ře zave­de­né rea­lit­ní kan­ce­lá­ře s násil­nic­ký­mi sklo­ny, kte­rý se den na to měl ože­nit s krás­nou a vel­mi mla­dič­kou dív­kou. Komu by nej­ví­ce pro­spě­lo, kdy­by ke svat­bě vůbec nedo­šlo?

A jakým zásad­ním způ­so­bem doká­že do živo­ta všech zúčast­ně­ných zasáh­nout jed­no drob­né zna­me­ní v podo­bě jed­no­ho řetíz­ku s pří­věs­kem na krku, a tak radi­kál­ně zato­čit se živo­ty všech zúčast­ně­ných lidí?

I v tom­to pří­bě­hu samo­zřej­mě hra­je důle­ži­tou roli taj­né mezi­lid­ské vzta­hy, nevě­ra, zla­to­ko­pec­tví a kost­liv­ci z dáv­né minu­los­ti.  Někdy není rad­no pod­ce­ňo­vat vel­mi sil­né mateř­ské pou­to a pud mat­ky brá­nit a zachrá­nit svou dce­ru za kaž­dou cenu....

Kniha „Falešná kočič­ka“ postup­ně roz­plé­tá vel­mi slo­ži­té vzta­ho­vé pro­ple­ten­ce mezi obět­mi, ale i lid­mi z jejich nej­bliž­ší­ho oko­lí. A když už se koneč­ně čte­ná­ři zdá, že se blí­ží­me k vyře­še­ní pří­pa­du a odha­le­ní sku­teč­né­ho vra­ha, vstu­pu­jí na scé­nu nové indi­cie, kte­ré nás smě­řu­jí úpl­ně jiným smě­rem.

Jednotlivé pří­běhy jsou vel­mi čti­vé a napí­na­vé. Navíc se stá­vá­me svěd­ky samot­né­ho vyšet­řo­vá­ní, hle­dá­ní jed­not­li­vých indi­cií a sklá­dá­ní všech díl­ků puzzle dohro­ma­dy. Autorka má všech­ny povíd­ky vel­mi dob­ře pro­myš­le­né do posled­ní­ho detai­lu, a pro­to hned na začát­ku nelze odhad­nout, kdo je sku­teč­ným vra­hem, neboť na scé­ně se obje­vu­je hned něko­lik mož­ných pacha­te­lů.

Moc se mi líbí, že když si člo­věk mys­lí, že už odha­lil sku­teč­né­ho vra­ha, tak při čte­ní zjis­tí­me, že jsme se zby­teč­ně hna­li za faleš­ný­mi sto­pa­mi a pojít­ky, a musí­me v pát­rá­ní pokra­čo­vat úpl­ně od začát­ku. Knihu dopo­ru­ču­ji si pře­číst, roz­hod­ně se nudit nebu­de­te, a při­tom se skvě­le odre­a­gu­je­te na sbí­rá­ní a sklá­dá­ní indi­cií na odha­le­ní sku­teč­ných vra­hů....

A až bude­te číst kni­hu „Falešnou kočič­ku“, neza­po­meň­te si k tomu­to báječ­né­mu čte­ní udě­lat i mícha­ný nápoj „Mrazivý dech Johany“: „....Kokosový rum, soda, kous­ky čer­stvé­ho koko­su, máta a tře­šeň. Ve správ­né Johaně má být máta zamrz­lá v kost­ce ledu a tře­šeň pla­vat na povrchu nad ledo­vý­mi kost­ka­mi jako Johaniny čer­ve­né rty.“

Falešná kočič­ka

Napsala: Naďa Horáková

Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brno 2021

Vydání dru­hé 

Počet stran: 293

ISBN 978-80-243-9426-8

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,02106 s | počet dotazů: 209 | paměť: 54468 KB. | 14.04.2021 - 18:22:32
X