Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fakulta

Fakulta

...Kevin Williamson a Roberto Rodriguez,režisér fil­mu Desperado se spo­ji­li a nato­či­li jeden z nej­lep­ších sci-fi/horror fil­mů deva­de­sá­tých let....Končí škol­ní porada,učitelé se paku­jou domů,jen ředi­tel­ka
Haringtonské střed­ní ško­ly se tro­chu opozdí,ne náho­dou nara­zí
na škol­ní­ho tre­né­ra Roberta Patricka (Terminator 2,Elitní Komando).
Ředitelka se sna­ží utéct,ale ne náho­dou ji ubo­dá jed­na z uči­te­lek.

Začíná dal­ší škol­ní den,pomalu se nám před­sta­ví všich­ni hlav­ní
hrdi­no­vé fil­mu Zeke (Josh Harnett-Halloween:H20),Stan (Shawn Hatosy),
Casey (Elliah Wood-Drtivý Dopad) a Stokeley (Clea DuVall-Narušení).
Zeke je jed­ním z nej­chytřej­ších i když jeho škol­ní výsled­ky tomu
neodpovídají,obchoduje se vším,s video­ka­ze­ta­mi na nichž se
nachá­zí nahá New Campbellová,Jennifer Lowe Hewittová,hlavně se sna­ží
co nej­ví­ce roz­pro­dá­vat dro­gu vlast­ní výro­by „skat“.

Stan je fot­ba­lis­ta a hra­je za ško­lu a uče­ní mu moc nejde,zrovna
chce skon­čit s fot­bal a aktiv­ně zapo­jit svo­je vědo­mos­ti.

Casey dělá do škol­ních novin a je to tříd­ní otloukánek,a sko­ro
jeho jede­ním pří­te­lem je Delilah (Jordana Brewster), kte­rá
je šéf­re­dak­tor­kou škol­ních novin.

Stokeley si hra­je na mili­tant­ní lesbičku,ráda čte sci-fi kni­hy
a oprav­du dob­ře umí sla­dit odstí­ny čer­né.

Casey a Delilah jsou svěd­ky toho jak tre­nér napa­dl škol­ní
ošet­řo­va­tel­ku Salmu Hayek.Nahlásili to poli­caj­tům, ale ředi­tel­ka
kte­rá byla mrt­vá už žije (teď v tom asi nemá­te moc jasno,ale to se
za chvil­ku všech­no roz­jas­ní), ovlád­ne poli­caj­ta mimo­zem­ských para­zi­tem.

Takže „vo co vlast­ně go“,několik lidí ze ško­ly bylo „ovlád­nu­to“
mimo­zem­ským parazitem,ten se na nich při­ži­vu­je a vysá­vá z nich vodu,tím se
roz­mno­žu­je a tak můžou „ovlád­nu­tí“ naka­zit dal­ší lidi.

Caseyemu samo­zřej­mě nikdo nevě­ří, kro­mě již vyjme­no­va­né
skupinky,ta se roz­hod­ne všech­no zarazit.Ale jak?Zeke zjis­tí
že jeho dro­ga Skat je per­fekt­ní vysou­šeč vody,tím tedy mohou zabít
parazita,protože ten bez vody umí­rá.

Mezitím Stokeley zjis­tí že k tomu aby všich­ni para­zi­ti
zemře­li je tře­ba zni­čit hlav­ní­ho z nich.Kdo to je?Samozřejmě někdo
koho bys­te nečekali-Maribbet Louse Hutchinson,školačka kte­rá
zrov­na při­šla do školy,samozřejmě že ne učit se,ale ovlád­nout
pla­ne­tu pro svo­je lidi.

Kevin Williamson napsal skvě­lý scé­nář a Roberto Rodriguez
nato­čil per­fekt­ní film na kte­rý neza­po­me­ne­te ješ­tě dlou­ho potom co
ho uvidíte.Doslova vás strh­ne a jest­li se vám nebu­de líbit už od
začát­ku, zapo­meň­te na to že se sta­ne­te jeho tuhý­mi fanouš­ky jako
jsem tře­ba „já“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16910 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55897 KB. | 24.05.2022 - 03:08:31