Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fakjů pane učiteli

Fakjů pane učiteli

Fu2

Fu2Zeki Müller si odpy­ká­vá svůj trest ve věze­ní za lou­pež a plá­nu­je si svůj dal­ší život. Těší se, že si na svo­bo­dě vyzved­ne pení­ze, kte­ré scho­va­la jeho kama­rád­ka Charlie. Bohužel ta moc chyt­ros­ti nepo­bra­la, tak­že jeho pení­ze nejsou nor­mál­ně zako­pa­né, ale sto­jí nad nimi tělo­cvič­na gym­ná­zia. Zeki se ale nevzdá­vá a sho­dou okol­nos­tí se stá­vá uči­te­lem na této ško­le. Jeho způ­so­by a cho­vá­ní je ale hod­ně netra­dič­ní, cho­vá se spí­še jako nedo­spě­lý tee­nager. To také vadí jeho mla­dé kole­gy­ni, Lise Schnabelstedtové, kte­rá je upja­tá a vel­mi korekt­ní. Společně tak tvo­ří vel­mi nesou­ro­dou dvo­ji­ci uči­te­lů, z nichž jeden má sice vzdě­lá­ní, ale žáci mají pro­blém ho respek­to­vat, a dru­hý není vystu­do­va­ný peda­gog, ale žáci se ho postup­ně uzná­va­jí. A aby toho neby­lo málo, tak Zeki se líbí nejen stu­dentkám, ale i mla­dým uči­tel­kám.

Scénář napsal Bora Dagtekin, němec­ký scé­náris­ta a reži­sér. Napsal scé­nář, kde se pří­běh ode­hrá­vá ve ško­le a hlav­ní hrdi­no­vé jsou nespou­ta­ný kri­mi­nál­ník a upja­tá uči­tel­ka. Sledovat, jak se obě posta­vy cho­va­jí a vzá­jem­ně ovliv­ňu­jí, je skvě­lá zába­va, zvláš­tě když se k tomu při­dá i paní ředi­tel­ka a žáci. Pro Dagtekina je to dru­hý kome­di­ál­ní sní­mek, kte­rý nato­čil.

Fu3

Roli učiteleZekiho si zahrál Elyas M´Barek, pro něhož je to čtvr­tý film, kte­rý nato­čil s Dagtekinem. Postavu kri­mi­nál­ní­ka a uči­te­le zahrál se vti­pem a leh­kos­tí, kte­rá ve spo­lu­prá­ci s před­sta­vi­tel­kou Lisy, Karoline Herfurth (Holky to chtěj taky, Vincent jede k moři), je oprav­du skvě­lá. Jejich komic­ké situ­a­ce dopl­ňu­je i ředi­tel­ka Gudrun, kte­rou si zahrá­la Katja Riemann (Rosenstrasse). Zekiho kama­rád­ku Charlie hra­je Jana Pallaske (Úplný idi­ot), kte­rá tak měla mož­nost zahrát taneč­ni­ci v noč­ním baru. Do rolí žáků obsa­di­li auto­ři mla­dé a neo­kou­ka­né herec­ké nováč­ky, kte­ří tak mají mož­nost před­vést své umě­ní a zaujmou nejen divá­ky, ale může to být jejich start herec­ké kari­é­ry.

Film nasní­mal kame­ra­man Christof Wahl (Kohout na víně), jeho pře­cho­dy mezi jed­not­li­vý­mi scé­na­mi se mi líbi­ly, stej­ně jako akč­ní scé­ny. Hudbu, kte­rá dotvá­ří nejen poklid­né scé­ny, ale i napja­té roz­ho­vo­ry mezi hlav­ní­mi akté­ry, slo­žil Michael Beckmann, pro kte­ré­ho to byla fil­mo­vá prvo­ti­na. Střihu se ujal Charles Ladmiral (Max Schmeling, Turecky snado a rych­le).

Fu1Tvůrci fil­mu chtě­li vytvo­řit film, kte­rý se bude líbit nejen tee­nage­rům. Proto vytvo­ři­li hlav­ní­ho hrdi­nu jako nespou­ta­né­ho, sexy chla­pí­ka s humo­rem, jehož pro­ti­kla­dem je upja­tá rezer­vo­va­ná žena. Hodně zábav­ných scén vzni­ká v pro­stře­dí gym­ná­zia, kde je zachy­ce­no sou­čas­né vyu­čo­vá­ní i vol­ný čas mlá­de­že. Dagtekin vytvo­řil nejen zábav­ný scé­nář, ale poda­ři­lo se mu uká­zat mož­nou pro­mě­nu člo­vě­ka, kte­rý nežil zrov­na ukáz­ko­vý život, ale ve škol­ním pro­stře­dí nachá­zí nový smy­sl živo­ta.

Od začát­ku fil­mu až do kon­ce jsem výbor­ně bavi­la, líbi­la se mi hlav­ně jis­kři­vost mezi hlav­ní­mi hrdi­ny a akč­nost ostat­ních akté­rů. Snímek je nato­čen ve vel­mi sviž­ném tem­pu, i když trvá dvě hodi­ny. Také to, jak byl film nasní­mán a sestři­hán mi vyho­vo­va­lo více, než u podob­ných sním­ků z USA. Možná je to tím, že se jed­ná o němec­ký film, jehož men­ta­li­ta a humor je nám, Čechům, bliž­ší. V Německu film vidě­lo více než 6 mili­o­nů divá­ků, u nás by sní­mek mohl mít také dobrou návštěv­nost.

65 %

Photo © Constantin Film

  • Téměř dokonalá tajemství - další verze "prý" nejvíce remakované italské komedie2. července 2020 Téměř dokonalá tajemství - další verze "prý" nejvíce remakované italské komedie Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou […] Posted in Filmové recenze
  • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal.30. března 2021 Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal. Do jisté míry se stal synonymem pro horor, aby pak přesedlal na další žánry. "Muž ve stínu" je především politickým thrillerem, napětí zde nechybí. Roman Polanski už většinou nenatáčí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Survivor - 1. epizoda20. ledna 2022 Survivor - 1. epizoda Ako veľký fanúšik originálneho Survivora (videl som všetkých 41 sérii z USA) som sa veľmi na toto tešil aj keď si pamätám posledné slovenské spracovanie tejto show. Tam to bol trapas, ale […] Posted in Reality show
  • Survivor - Daniel Sebastian Štrauch19. ledna 2022 Survivor - Daniel Sebastian Štrauch Daniel Sebastian Štrauch alias GoGoManTV (* 24. září 1996 Bratislava), známý také pod přezdívkou GoGo je nejodebíranější slovenský youtuber, let's player a vlogger. Je označován za […] Posted in Články
  • Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 202219. ledna 2022 Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 2022 Třetí seriál Matta Groeninga, tvůrce Simpsonových a Futuramy, se vrací online na Netflix 2. února 2022. O seriálu Disenchantment je americký satirický fantasy animovaný sitcom pro […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"19. ledna 2022 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […] Posted in Retro filmové recenze
  • Srdce na dlani – Recenze – 40 %19. ledna 2022 Srdce na dlani – Recenze – 40 % Srdce na dlani je nová česká romantická komedie režiséra a scenáristy Martina Horského a producenta Tomáše Hoffmana, kteří mají ve stejném žánru na kontě mimo jiné Srdce na dlani, megahit […] Posted in Filmové recenze
  • Spencer19. ledna 2022 Spencer Manželství princezny Diany (Kristen Stewart) a prince Charlese (Jack Farthing) už dávno vychladlo. Ačkoli se množí zvěsti o záletech a rozvodu, na vánoční oslavy na královnině panství […] Posted in Filmové recenze
  • Černý medvěd18. ledna 2022 Černý medvěd  Sledovat proces natáčení, improvizace štábu nebo dumat nad tím, kde končí filmové vyprávění a začíná “realita”. Jako nejlepší příklady takových snímků bych jmenoval třeba Truffautovu […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49340 s | počet dotazů: 204 | paměť: 53877 KB. | 21.01.2022 - 08:58:02