Kritiky.cz > Filmové recenze > FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ

FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ

blackdot16

Tentokrát ta straš­ná tla­če­ni­ce sku­teč­ně stá­la za to. V šíle­ném víken­do­vém náva­lu na valem sko­mí­ra­jí­cí Ztracený svět (a prý ješ­tě ničem­něj­ší­ho Batmana a Robina) jsem se vmáčk­nul do jed­no­ho z posled­ních vol­ných seda­del narva­né­ho sálu. Face/Off je doza­jis­ta zatím nej­lep­ší film letoš­ní­ho léta, děla­jí­cí obrov­ský frňák na Nebezpečnou rych­lost 2 a Con Air, kte­ré oba nyní mohou nanej­výš za sebou splách­nout.

Face/Off LogoHnidopich FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie29. červ­na 1997
Paramount Pictures, USA 27. červ­na 1997, R, akč­ní dra­ma, Česko 4. září 1997
Režie: John Woo
Hrají:John Travolta, Nicholas Cage, Joan Allen, Gina Gershon, Alessandro Nivola, Dominique Swain, Nick Cassavetes, Robert Wisdom, CCH Pounder, Harve Presnell, Colm Feore, John Carol Lynch, Margaret Cho.
Web:http://www.face-off.com

 
 Sean Archer s Michaelem 
Sean Archer s  Michaelem
 
 Castor Troy na letišti 
Castor Troy na letiš­ti

Tentokrát ta straš­ná tla­če­ni­ce sku­teč­ně stá­la za to. V šíle­ném víken­do­vém náva­lu na valem sko­mí­ra­jí­cí Ztracený svět (a prý ješ­tě ničem­něj­ší­ho Batmana a Robina) jsem se vmáčk­nul do jed­no­ho z posled­ních vol­ných seda­del narva­né­ho sálu. Face/Off je doza­jis­ta zatím nej­lep­ší film letoš­ní­ho léta, děla­jí­cí obrov­ský frňák na Nebezpečnou rych­lost 2Con Air, kte­ré oba nyní mohou nanej­výš za sebou splách­nout.
Povšimli jste si, dou­fám, ono­ho zásad­ní­ho zatím. Valí se totiž na nás jas­né náře­zy Mužů v čer­ném, Jodie Foster se chys­tá odte­le­por­to­vat ve fil­mu Kontakt, a zatím­co jsem se v potem­ně­lém sále hra­bal řadou k osa­mě­lé vol­né ses­li, sta­či­lo mi na plát­ně unik­nout ješ­tě něko­lik aví­zo­va­ných titu­lů, z toho aspoň jeden sci-fi. To je léto!

 
 Dramatický zásah 
Dramatický zásah
 
 Startovní komplikace 
Startovní kom­pli­ka­ce

Hned na začát­ku Face/Off jsem si uvě­do­mil, že něco je zásad­ně jinak, a pod­le syn­chron­ních nádechů a  výdechů pub­li­ka jsem nebyl sám. Naprosto úchvat­ná, agre­siv­ní kame­ra a střih nás ženou do děje, situ­a­cí a myš­le­ní postav tem­pem dob­ře ošet­ře­né auto­ma­tic­ké zbra­ně kona­jí­cí svou prá­ci. Kromě reži­sé­ro­vi pat­ří moje mimo­řád­ná poklo­na Oliveru Woodovi (kame­ra) a Christianu A. Wagnerovi (střih). A až do kon­ce nehro­zí, že bychom zpo­ma­li­li.

Dva cha­risma­tič­tí před­sta­vi­te­lé se ve Face/Off neje­nom utká­va­jí, oni se pro­lí­na­jí, a napo­do­bu­jí. Sean Archer (John Travolta) je veli­te­lem anti­te­ro­ris­tic­ké jed­not­ky FBI, po léta mar­ně stí­ha­jí­cí mezi­ná­rod­ní­ho nájem­né­ho tero­ris­tu Castora Troy (Nicholas Cage). Troy Archerovi kro­mě řady pro­fe­si­o­nál­ních potí­ží způ­so­bil obrov­skou ránu -- v jed­nom z poku­sů zabít Archera byl ten­to zra­něn, leč jeho malý synek Michael byl zabit. A tak se jeho tou­ha po dopa­de­ní Troye změ­ni­la na šíle­nou posed­lost.

 
 Zatímco Archer jde do lochu... 
Zatímco Archer jde do lochu...
 
 ... Troy získává na publicitě a popularitě 
...Troy zís­ká­vá na pub­li­ci­tě a  popu­la­ri­tě

Spolu s mlad­ším bra­t­rem Polluxem (Alessandro Nivola) hod­lá Castor Troy zamo­řit cen­t­rum Los Angeles bojo­vým ply­nem -- na zakáz­ku nejme­no­va­né mili­tant­ní pod­zem­ní ori­ga­ni­za­ce. Archerovu týmu se je sice poda­ří dopad­nout -- s Castorem v koma­tu po zra­ně­ní -- jen­že o mís­tě a době odpá­le­ní jejich bom­by nic nevě­dí. Sean Archer se ve své posed­los­ti odhod­lá­vá ke krko­lom­né­mu činu: ve spe­ci­ál­ní poli­cej­ní labo­ra­to­ři si nechá sejmout vlast­ní tvář a nasa­dit tvář Troyovu. V ní a s pomo­cí dal­ších těles­ných modi­fi­ka­cí hod­lá vytáh­nout dobu a mís­to objed­na­né kata­stro­fy z „vlast­ní­ho“ bra­t­ra.

Sejmutí tvá­ře a vůbec celá ope­ra­ce je napros­to taj­ná, dílem aby se o ní tero­riské nedo­vě­dě­li, dílem pro­to­že je hlu­bo­ko za hra­ni­cí záko­na. Nejhorší a  fatál­ní kom­pli­ka­cí je pak náh­lé pro­cit­nu­tí Troye z koma­tu, s Archerovou tvá­ří plu­jí­cí v nádob­ce ved­le. Před geni­ál­ním tero­ris­tou se ote­ví­ra­jí netu­še­né mož­nos­ti, zatím­co za Archerem s Troyovou tvá­ří zapa­da­jí vra­ta nej­os­třej­ší věz­ni­ce...

 
 Zatímco Troy překvapuje svou/Archerovu manželku... 
Zatímco Troy pře­kva­pu­je svou/Archerovu man­žel­ku...
 
 ... Archer objevuje svého/Troyova syna 
...Archer obje­vu­je svého/Troyova syna

Face/Off by býval mohl být dal­ší oby­čej­ný, mír­ně sci-fi a hod­ně akč­ní krvák. Ó ano, zmí­ně­ných prv­ků se vám dosta­ne mírou vrcho­va­tou, naštěs­tí ve vel­mi půso­bi­vém, tře­ba­že občas lehce neprav­dě­po­dob­ném podá­ní. Co však činí ten­to film sku­teč­ným hitem i pro ty, kte­ří do kina cho­dí i kvů­li jiným ztvár­ně­ným poci­tům než pro­stře­le­né­mu bři­chu, jsou rodin­né scé­ny a vzta­hy náh­le vymě­ně­ných osob­nos­tí. Archerova žena Eve (Joan Allen), kte­rá se poma­lu smí­ři­la s man­že­lo­vou neko­neč­nou poli­cej­ní kari­é­rou a s  ní spo­je­nou ztrá­tou syna, je doko­na­le zasko­če­na mužo­vou pro­mě­nou. Rovněž dce­ři Jamie (Dominique Swain) se nový táta bez zábran nej­spíš více než zamlou­vá; netu­ší, že chlíp­ný Troy v ní vidí hlav­ně mla­dé maso.
Neskonale psy­chic­ky těž­ší situ­a­ce v zlo­čin­co­vě tvá­ři uvěz­ně­né­ho poli­cis­ty je navíc zesí­le­na obje­vem Troyova syna, ke kte­ré­mu se milen­ka Sasha (Gina Gershon) váha­vě při­zná, když dosud aro­gant­ní hrdlo­řez náh­le uka­zu­je cit­li­vou pova­hu.

 
 Já jsem Castor Troy!!! 
Já jsem Castor Troy!!!
 
 Zdechni, hajzle! 
Zdechni, hajzle!

Výše zmí­ně­né super­vě­ze­ní, kam je Archer (s Troyovou tvá­ří) uvr­žen, by samo o sobě vysta­či­lo na méně ambi­ci­óz­ní sní­mek, ovšem z hle­dis­ka tech­nic­ké stav­by je nej­slab­ší sou­čás­tí pří­bě­hu -- nechci vám pro­zra­zo­vat detai­ly, ale dějo­vý vývoj je zde pros­tě neu­vě­ři­tel­ný.

Film kom­bi­nu­je vel­mi neotře­lý nápad s doko­na­lým zpra­co­vá­ním, úchvat­nou kame­rou, obdi­vu­hod­ný­mi herec­ký­mi výko­ny, zejmé­na obou hlav­ních postav, a výbor­ně stup­ňo­va­ným napě­tím a tem­pem. Odpůrci akč­ních fil­mů by sním­ku jis­tě moh­li vytknout pří­liš mno­ho střel­by, výbuchů a nási­lí vůbec. Pravda, tero­ris­mus a boj s ním (srov­na­tel­ný­mi pro­střed­ky) je hlav­ním námě­tem. Face/off má ale navíc hlu­bo­ký emo­ci­o­nál­ní náboj, kvů­li kte­ré­mu může být atrak­tiv­ní i něž­né čás­ti pub­li­ka. Určitě si nenech­te ujít.

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT!

 
 Výbušné lodičky 
Výbušné lodič­ky

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Tryskové leta­dlo ne a ne nabrat rych­lost - pché.
 • Kromě krev­ní sku­pi­ny nelze změ­nit i jiné drob­né osob­ní detai­ly - např. intim­ní pachy. Proč sexu­ál­ní part­ne­ři nemě­li ani pode­zře­ní?
 • Jedna z nej­zá­klad­něj­ších iden­ti­fi­kač­ních metod (tře­ba na pří­jmu do věze­ní) je dak­ty­lo­sko­pie. Film jaxi opo­me­nul zmí­nit otis­ky prs­tů. Dále tu máme tře­ba den­tál­ní ana­lý­zu, oční sít­ni­ci...
 • Autoři se roz­hod­li nadá­le v laic­kém pub­li­ku udr­žo­vat blud, že lase­ro­vý paprsek je v čis­tém vzdu­chu vidět. Dále bych rád věděl, jak může laser za sebou „vyma­zá­vat“ krev či zajiz­ve­nou tkáň.
   
   Zmatek na molu 
  Zmatek na molu
 • Když něko­mu sun­dá­te kus kůže či sva­lu a vyklo­pí­te to do fyzi­o­lo­gic­ké­ho roz­to­ku, ten­to by se měl zabar­vit krví z vlá­seč­nic.
 • Každý počí­tač, ovlá­da­jí­cí elek­tric­ký roz­vod, má pod­le Hollywoodu jed­no­du­chou instruk­ci nebo tla­čít­ko, kte­rým lze ten­to roz­vod pře­tí­žit, což vede k výbuchu, nebo ale­spoň mohut­né­mu srše­ní a cel­ko­vé­mu zhrou­ce­ní kon­struk­ce.
 • Paranoidní bráš­ka chla­pí­ko­vi, co mlu­ví a vypa­dá jako poli­cajt, hned uvě­ří, zatím­co Archer nemů­že pře­svěd­čit niko­ho.
 • Policista Archer (tře­ba­že za tvá­ří tero­ris­ty) nemá zábran stří­let do kole­gů, pokud je osob­ně nezná.
 • Střelba z auto­ma­tic­kých a polo­au­to­ma­tic­kých zbra­ní tro­pí mno­ho hmot­né ško­dy, leč zhus­ta neprav­dě­po­dob­ně míjí napros­to odkry­té masi­té cíle.
 • Osoby, kte­ré se roz­hod­ly gra­nát se slz­ným ply­nem igno­ro­vat, nejsou mlhou v míst­nos­ti nadá­le obtě­žo­vá­ni.
 • Ani ten­to­krát jsme neby­li uchrá­ně­ni od olb­římí­ho rudé­ho odpo­čí­tá­va­jí­cí­ho dis­ple­je na bom­bič­ce.
 • Hrdina a lump se honí na lodič­kách, tyto o sebe třís­ka­jí, až plech a prkén­ka léta­jí, leč v násle­du­jí­cích zábě­rech jsou boky netknu­té.
 • Všechna rych­lá pla­vi­dla se při nára­zu na pev­nou pře­káž­ku pro­mě­ní v kou­li hoří­cí­ho ben­zí­nu a pře­kliž­ko­vou drť.

 • Trailer na Project PowerWhat would you risk for five minutes of...18. července 2020 Trailer na Project PowerWhat would you risk for five minutes of... Trailer na Project PowerWhat would you risk for five minutes of pure power? On the streets of New Orleans, word begins to spread about a mysterious new pill that unlocks […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Nezvratný osud 3 - Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 - Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. […] Posted in Filmové recenze
 • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […] Posted in Speciály, Recenze knih, Pro ženy, Knihovnička
 • Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu4. února 2019 Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu Máte rádi romány plné napětí a zároveň neskonalého citu? Chcete se vrátit do roku 1823 a prožít vášnivý příběh? Věřte, že kniha Čest ničemy vás určitě nezklame. Tak jako mě. Píše se rok […] Posted in Recenze knih
 • Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E04 - Episode #1.426. června 2019 Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E04 - Episode #1.4 V klášteře pokračuje vyšetřování a podíváme se víc i do knihovny. Na setkání se rychle blíží všichni účastníci. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
 • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […] Posted in Ze života
 • Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI2. července 2015 Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není remake, není to restart ani pokračování - je to vlastně nové pojetí založené na Cameronově zdrojovém materiálu. Diváci vůbec nemusí znát […] Posted in Speciály
 • SKŘÍTEK8. prosince 2004 SKŘÍTEK Po jednom z divácky nejúspěšnějších českých filmů posledních let Cesta z městaa netradičním dokumentu Z města cesta, přichází Tomáš Vorel s dalším celovečerním snímkem Skřítek. Režisér se […] Posted in Články
 • Trainspotting19. září 2007 Trainspotting Drogy ať chceme či ne, jsou díkybohu odsuzovanou součástí naší společnosti a ti, jenž je užívají, jsou buď ukrutně bohatí, nebo v ukrutně velkém hnoji. Film […] Posted in Recenze
 • Každý den je nový začátek17. ledna 2019 Každý den je nový začátek Nová kniha (nebo spíš knížečka - je opravdu drobounká) Jarmily Mandžukové, která doteď psala hlavně knihy o správné stravě, nese podtitul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...