Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > F1 - 2020

F1 - 2020

F12020

F1 již ze své­ho názvu – Formula 1 pro­zra­dí, že se jed­ná o dal­ší roč­ník série F1. Codemasters nás opět nezkla­ma­li a my si může­me užít nově nade­signo­va­nou hru a závo­dit s něko­li­ka nový­mi vozy. Opravdu sto­jí za to kou­pit si a zahrát prá­vě ten­to roč­ník?

F1 2020 má stej­ný základ jako jeho před­cho­zí roč­ní­ky. Každým rokem je však něja­kým způ­so­bem obmě­něn a vylep­šen (s čímž se už jak­si počí­tá). Na roz­díl od minu­lých ver­zí má mno­hem pro­pra­co­va­něj­ší jízd­ní model. Co mně osob­ně potě­ši­lo, bylo menu, kte­ré i když vypa­dá slo­ži­tě, dá se v něm vel­mi dob­ře vyznat. Překvapil mě Split-Screen, kte­rý bych tu upřím­ně neče­kal. Hodně zají­ma­vá pro mě byla kari­é­ra. Byl jsem vel­mi pře­kva­pen obsa­hem. Na začát­ku si vytvá­ří­te posta­vu, název vaše­ho týmu, bar­vy, pra­por, zís­ká­vá­te spon­zo­ry a za pení­ze od nich kupu­je­te spo­luzá­vod­ní­ka. Je toho ješ­tě mno­hem více, ale o tom bych mohl mlu­vit dlou­ho. V tom­to si v mém pří­pa­dě roč­ník F1 2020 drží prven­ství. Po dokon­če­ní pří­prav týmu jsem byl pře­ne­sen na scé­nu, kde jako mana­žer týmu komu­ni­ku­ji s novi­ná­řem. Bylo vel­mi zají­ma­vé vybí­rat si, co mu řek­ne­te z asi čtyř dal­ších odpo­vě­dí. Samozřejmě si musí­te pořád­ně roz­mys­let, co mu řek­ne­te, pro­to­že kaž­dá vaše odpo­věď ovliv­ní vaši hru. Když jsem skon­čil s inter­view byl jsem vržen na trať, kde jsem mohl, buď rov­nou na dráhu, nebo tré­no­vat. Samozřejmě jsem nej­pr­ve vyzkou­šel tré­no­vá­ní a koneč­ně jsem se mohl setkat s hlav­ním gra­fic­kým pro­ve­de­ním hry.

Graficky je hra vel­mi pove­de­ná. Neseká se ani na slab­ší gra­fic­ké kar­tě díky vyso­ké opti­ma­li­za­ci. Oproti star­ším roč­ní­kům má roz­hod­ně pro­pra­co­va­něj­ší hra­tel­nost, zpra­co­vá­ní for­mu­le a dodá nám ješ­tě lep­ší záži­tek z jízdy. Vyzkoušel jsem také, jak rea­lis­tic­ky půso­bí poško­ze­ní. Docela se to vývo­já­řům poved­lo a detai­ly půso­bí cel­kem reál­ně. Malým nedo­stat­kem jsou mimozá­vod­ní ani­ma­ce (posta­vy lidí apod.), stá­le nedo­sa­hu­jí vyš­ší kva­li­ty. Mají krát­ký úsek ani­ma­ce, nebo někte­ré ani­ma­ci vůbec nema­jí. Spíše se podo­ba­jí ani­ma­cím kon­zo­lí star­ší gene­ra­ce, ale jak jsem psal, jsou to vlast­ně jen detai­ly a do hry vůbec neza­sa­hu­jí. Časem se to urči­tě zlep­ší.

Na co jsem ovšem nara­zil, bylo opět ovlá­dá­ní. Po chvil­ce jsem si zvy­kl na klá­ves­ni­ci, ale když jsem chtěl ke hře při­po­jit svůj PS3 volant, hra se zase­ká­va­la, auto stá­lo na mís­tě, mělo stá­le zařa­ze­nou rych­lost, ale ani se nehnu­lo. Abych se zba­vil toho­to pro­blé­mu, musel jsem restar­to­vat celou hru. Po tom­to pro­blé­mu jsem už hrál pou­ze na klá­ves­ni­ci a již se kom­pli­ka­ce s ovlá­dá­ním nevy­skyt­ly.

Na závěr bych řekl – F1 2020, Ano nebo ne? Moje odpo­věď zní: ANO! Pokud jste fanouš­kem F1, pod­le mě je to roz­hod­ně správ­ná vol­ba. To, co jsem tu popsal, je jen zkrá­ce­ně, co vás čeká. Své si tu najdou jak začá­teč­ní­ci, tak i zku­še­ní jezd­ci. Tak hurá do toho!


90 %

Foto: Codemasters, Electronic Arts

  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente15. listopadu 2021 Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente Herní série Tropico je s námi již od roku 2001. Za tu dobu si na herním trhu vytvořila solidní základy a to včetně obstojné hráčské komunity. A i v případě zatím posledního šestého dílu se […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?2. června 2021 Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu? Blíží se léto, parné dny už pomalu začínají a je tak na čase se alespoň po večerech vydat na nějaké mrazivé dobrodružství. V následujících týdnech se podíváme na tři survival hry se zimní […] Posted in Recenze her
  • Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!5. května 2021 Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!                 S touto hrou jsem se tak nějak velice rád vrátil do svých dětských let, kdy jsem strávil hodiny a hodiny času u Zoo Tycoon a dalších strategicky-budovatelských simulátorů. […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Vetřelec: Covenant26. listopadu 2021 Vetřelec: Covenant Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokračuje v zavedeném stylu „polo“ remaků, kdy se vezmou noví herci, nové digitální technologie a kolem toho se vystaví příběh, který postup příběhu […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43164 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53243 KB. | 27.11.2021 - 19:09:29