Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > F1 - 2020

F1 - 2020

F12020

F1 již ze své­ho názvu – Formula 1 pro­zra­dí, že se jed­ná o dal­ší roč­ník série F1. Codemasters nás opět nezkla­ma­li a my si může­me užít nově nade­signo­va­nou hru a závo­dit s něko­li­ka nový­mi vozy. Opravdu sto­jí za to kou­pit si a zahrát prá­vě ten­to roč­ník?

F1 2020 má stej­ný základ jako jeho před­cho­zí roč­ní­ky. Každým rokem je však něja­kým způ­so­bem obmě­něn a vylep­šen (s čímž se už jak­si počí­tá). Na roz­díl od minu­lých ver­zí má mno­hem pro­pra­co­va­něj­ší jízd­ní model. Co mně osob­ně potě­ši­lo, bylo menu, kte­ré i když vypa­dá slo­ži­tě, dá se v něm vel­mi dob­ře vyznat. Překvapil mě Split-Screen, kte­rý bych tu upřím­ně neče­kal. Hodně zají­ma­vá pro mě byla kari­é­ra. Byl jsem vel­mi pře­kva­pen obsa­hem. Na začát­ku si vytvá­ří­te posta­vu, název vaše­ho týmu, bar­vy, pra­por, zís­ká­vá­te spon­zo­ry a za pení­ze od nich kupu­je­te spo­luzá­vod­ní­ka. Je toho ješ­tě mno­hem více, ale o tom bych mohl mlu­vit dlou­ho. V tom­to si v mém pří­pa­dě roč­ník F1 2020 drží prven­ství. Po dokon­če­ní pří­prav týmu jsem byl pře­ne­sen na scé­nu, kde jako mana­žer týmu komu­ni­ku­ji s novi­ná­řem. Bylo vel­mi zají­ma­vé vybí­rat si, co mu řek­ne­te z asi čtyř dal­ších odpo­vě­dí. Samozřejmě si musí­te pořád­ně roz­mys­let, co mu řek­ne­te, pro­to­že kaž­dá vaše odpo­věď ovliv­ní vaši hru. Když jsem skon­čil s inter­view byl jsem vržen na trať, kde jsem mohl, buď rov­nou na dráhu, nebo tré­no­vat. Samozřejmě jsem nej­pr­ve vyzkou­šel tré­no­vá­ní a koneč­ně jsem se mohl setkat s hlav­ním gra­fic­kým pro­ve­de­ním hry.

Graficky je hra vel­mi pove­de­ná. Neseká se ani na slab­ší gra­fic­ké kar­tě díky vyso­ké opti­ma­li­za­ci. Oproti star­ším roč­ní­kům má roz­hod­ně pro­pra­co­va­něj­ší hra­tel­nost, zpra­co­vá­ní for­mu­le a dodá nám ješ­tě lep­ší záži­tek z jízdy. Vyzkoušel jsem také, jak rea­lis­tic­ky půso­bí poško­ze­ní. Docela se to vývo­já­řům poved­lo a detai­ly půso­bí cel­kem reál­ně. Malým nedo­stat­kem jsou mimozá­vod­ní ani­ma­ce (posta­vy lidí apod.), stá­le nedo­sa­hu­jí vyš­ší kva­li­ty. Mají krát­ký úsek ani­ma­ce, nebo někte­ré ani­ma­ci vůbec nema­jí. Spíše se podo­ba­jí ani­ma­cím kon­zo­lí star­ší gene­ra­ce, ale jak jsem psal, jsou to vlast­ně jen detai­ly a do hry vůbec neza­sa­hu­jí. Časem se to urči­tě zlep­ší.

Na co jsem ovšem nara­zil, bylo opět ovlá­dá­ní. Po chvil­ce jsem si zvy­kl na klá­ves­ni­ci, ale když jsem chtěl ke hře při­po­jit svůj PS3 volant, hra se zase­ká­va­la, auto stá­lo na mís­tě, mělo stá­le zařa­ze­nou rych­lost, ale ani se nehnu­lo. Abych se zba­vil toho­to pro­blé­mu, musel jsem restar­to­vat celou hru. Po tom­to pro­blé­mu jsem už hrál pou­ze na klá­ves­ni­ci a již se kom­pli­ka­ce s ovlá­dá­ním nevy­skyt­ly.

Na závěr bych řekl – F1 2020, Ano nebo ne? Moje odpo­věď zní: ANO! Pokud jste fanouš­kem F1, pod­le mě je to roz­hod­ně správ­ná vol­ba. To, co jsem tu popsal, je jen zkrá­ce­ně, co vás čeká. Své si tu najdou jak začá­teč­ní­ci, tak i zku­še­ní jezd­ci. Tak hurá do toho!


90 %

Foto: Codemasters, Electronic Arts

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37572 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54989 KB. | 31.07.2021 - 13:07:08