Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Expendables: Postradatelní 3 - VŠICHNI POHROMADĚ

Expendables: Postradatelní 3 - VŠICHNI POHROMADĚ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sylvester Stallone se ve tře­tí kapi­to­le The Expendables vra­cí v roli Barneyho Rosse, tvr­do­hla­vé­ho zakla­da­te­le celé­ho týmu. K jeho oblí­be­ným zbra­ním pat­ří bojo­vé puš­ky, pis­to­le Ale i kla­sic­ké revol­ve­ry, jako napří­klad jeho Kimber Gold Combat II, popr­vé vyro­be­ná kon­cem 19. sto­le­tí pro wes­ter­no­vé pis­tol­ní­ky.
„Barney má k dis­po­zi­ci veš­ke­ré moder­ní vyba­ve­ní, ale kla­sic­ký bubín­ko­vý revol­ver je něco jako jeho talisman pro štěs­tí,“ říká Stallone. „Umí neu­vě­ři­tel­ně rych­le tasit, jak jsme před­ved­li už v prv­ním fil­mu. Diváci mohou mít dojem, že není mož­né být takhle rych­lý, ale sku­teč­ně to není žád­ný trik, takhle rych­le umít tasit já. A to jsem dva­krát poma­lej­ší, než jak to doká­žou oprav­do­ví střel­ci. Je to neu­vě­ři­tel­ně fil­mo­vě atrak­tiv­ní a při­tom rea­lis­tic­ké.“
Vrací se také Jason Statham jako expert na nože Lee Christmas, Barneyho zástup­ce a nej­bliž­ší pří­tel. Je to býva­lý voják zvlášt­ních brit­ských letec­kých jed­no­tek a zabi­jác­ký stroj na vrhá­ní nožů. Je neú­nav­ně sou­tě­ži­vý, on a Barney se stá­le navzá­jem špič­ku­jí drs­ný­mi vtíp­ky a hláš­ka­mi.
„Vztah mezi Christmasem a Barneym je skvě­lý,“ říká Stallone. „Jsou úžas­ná dvoj­ka a mají se doo­prav­dy rádi, ale neu­stá­le jeden dru­hé­ho pro­vo­ku­jí.“
Statham říká, že jeho posta­va je ten druh chla­pa, se kte­rým by sám chtěl jít na pivo, což je sku­teč­ná pocta Stalloneho sce­náris­tic­ké­mu umu. „Dokáže vytvo­řit sku­teč­né posta­vy, kte­ré mají srd­ce a duši,“ říká Statham. „Supermani v mod­rém pláš­ti jsou skvě­lí, ale Sly píše o oprav­do­vých hrdi­nech. Sám hrál hrdi­ny po celou svou kari­é­ru. Nikdo to neu­mí líp než on.“
Arnold Schwarzenegger se v tom­to fil­mu vra­cí jako Trench Mauser, Barneyho býva­lý spo­lu­bo­jov­ník a někdy také rival. Vždycky se umí nevy­svět­li­tel­ně obje­vit prá­vě ve chví­li, kdy je ho zapo­tře­bí, a je to muž mno­ha talen­tů. Zdá se, že doká­že pře­žít coko­liv. Je to samo­tář a doko­na­le ovlá­dá svou Auto Assault-12.
„Tohle je napros­to doko­na­lý akč­ní film,“ říká Schwarzenegger, kte­rý si sám zahrál v téměř dva­ce­ti akč­ňá­cích. „Ale také je to emo­ci­o­nál­ní jíz­da na hor­ské drá­ze se spous­tou zají­ma­vých postav. Sly oprav­du ví, jak vyprá­vět pří­běh a jak vyu­žít talent kaž­dé­ho her­ce tím nej­lep­ším způ­so­bem.“
Pracovat s týmem plných iko­nic­kých her­ců byla pod­le něj pře­kva­pi­vě téměř odpo­čin­ko­vá zále­ži­tost: „Nedocházelo k žád­ným bitkám o to, kdo má víc replik nebo víc detail­ních zábě­rů. Je to oprav­du týmo­vá prá­ce, ve kte­ré kaž­dý může zazá­řit. Každý z nás má svůj talent a spo­jit je všech­ny dohro­ma­dy bylo fan­tas­tic­ké. Možná, že tam byla jen malá jis­křič­ka sou­tě­ži­vos­ti, pro­to­že kaž­dý z nás chtěl odvést co nej­lep­ší prá­ci. A mys­lím, že pro film to bylo jedi­ně dob­ře.“
Tým původ­ních Expendables dopl­ňu­jí ješ­tě Doplh Lundgren, Randy Couture, Jet Li a Terry Crews. Téměř před tři­ce­ti lety si Sylvester Stallone Dolpha Lundgrena osob­ně vybral, aby ztvár­nil roli rus­ké­ho bojov­ní­ka Ivana Draga v jeho fil­mu Rocky IV. Jeho posta­va z Expendables, Gunner Jensen, je kla­sic­ký drs­ňák, kte­ré­ho už téměř udo­la­la pře­mí­ra adre­na­li­nu, alko­ho­lu a pou­lič­ních bitek. A nuce­ný odchod do důcho­du pro něj mož­ná bude posled­ní kap­ka.
„Stallone má jaký­si čuch na to, co se pub­li­ku bude líbit,“ říká Lundgren. „Vytvořil par­tič­ku vel­mi roz­ma­ni­tých, při­tom pří­stup­ných a bar­vi­tých postav, kte­ré vám mohou být sym­pa­tic­ké. A všech­na ta nová jmé­na při­ná­še­jí dal­ší, novou vrst­vu. Když hra­ju scé­nu s Wesleym Snipesem nebo Harrisonem Fordem, pokaž­dé se sna­žím ješ­tě o tro­chu víc.“
Lundgren říká, že sou­čás­tí zába­vy pro pub­li­kum je i fakt, že si mohou vychut­nat sku­teč­nou fyzic­kou zdat­nost jed­not­li­vých her­ců. „My všech­ny ty věci, kte­ré dělá­me na plát­ně, oprav­du umí­me,“ vysvět­lu­je. „Já jsem byl šam­pi­on v kara­te. Jason byl potá­pěč, kte­rý závo­dil na olym­pi­á­dě. Stallone má za sebou spous­tu tré­nin­ku. Arnold, to byl samo­zřej­mě Mr. Universe. Terry Crews hrál pro­fe­si­o­nál­ně fot­bal. Máme mezi sebou šam­pi­o­na bojo­vých umě­ní, Randyho Couturea. A to nemlu­vím o všech nových her­cích. Je mezi námi zkrát­ka mno­ho lidí, kte­ří oprav­du něco umě­jí. Když Terry jed­nou rukou popad­ne pade­sá­ti­ki­lo­vý Gatling, tak to oprav­du dělá a já mys­lím, že celé­mu zážit­ku to dodá­vá urči­tou rovi­nu reál­nos­ti.“
Trojnásobný mis­tr svě­ta v bojo­vých umě­ních Randy Couture se vra­cí jako Toll Road, kte­rý v týmu Expendables půso­bí jako expert na demo­li­ce. Jeho oblí­be­nou zbra­ní je puš­ka M4A1. Toll Road je blíz­kým pří­te­lem spe­ci­a­lis­tou na těž­ké zbra­ně, Halea Caesara, kte­ré­ho hra­je Terry Crews.
„Náš film je něco jako ency­klo­pe­die ‚kdo je kdo v akč­ním fil­mu“,“ říká Couture. „A s nový­mi čle­ny týmu teď máme mezi sebou tři lidi, kte­ří při­šli z pro­stře­dí pro­fe­si­o­nál­ní­ho zápa­se­ní. Myslím, že to fil­mu dodá­vá auten­ti­ci­tu, kte­rou u mno­ha jiných sním­ků nena­jde­te.“
„Je mezi námi Rocky, Terminator, Indiana Jones, Kurýr, Šílený Max, Desperado a Blade,“ vypo­čí­tá­vá Terry Crews, býva­lý hráč ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. „Je to Stalloneho osob­ní ver­ze Avengers. Je to nej­vět­ší pře­hlíd­ka akč­ních hvězd, jaká kdy vznik­la, a všich­ni tihle chla­pi mají bru­tál­ní sílu, mozek i odhod­lá­ní k tomu, aby svou prá­ci odved­li skvě­le.“
Jeho hrdi­na, Hale Caesar, drs­ný, věr­ný a skvě­lý stře­lec, vyzbro­je­ný také dob­ře míře­ný­mi vti­py. Do Expendables 3 při­ná­ší novou zbraň: obří Dillon M-134D Gatling s 3000 otáč­ka­mi za minu­tu, ved­le kte­ré vypa­dá jako oblí­be­ná puš­ka AA-12 jako pis­tol­ka na hra­ní.
Dalším čle­nem štá­bu je svě­to­vě uzná­va­ný mis­tr bojo­vých umě­ní Jet Li, kte­rý hra­je bojo­vé­ho kou­zel­ní­ka jmé­nem Yin Yang.
Když byl celý původ­ní tým na svém mís­tě, tvůr­ci doslo­va cíli­li na dal­ší fil­mo­vé hvězdy, kte­ré by moh­ly dopl­nit legen­dár­ní obsa­ze­ní. V sérii Expendables se ten­to­krát popr­vé obje­vu­je ultra­pa­douch Conrad Stonebaks, jeden z původ­ních zakla­da­te­lů Expendables v podá­ní Mela Gibsona. On a Barney spo­leč­ně pře­ži­li vál­ku ve Vietnamu, ale jejich vztah ochla­dl, když u Stonebankse pře­vlád­la jeho tem­ná strán­ka. Když se z něj stal ile­gál­ní pře­kup­ník zbra­ní, Barney byl nucen ho zabít. Tedy, ale­spoň si to mys­lel. Nyní je Stonebanks hle­dán pro zlo­či­ny pro­ti lid­skosti, ale má na povel svou vlast­ní armá­du. Má v plá­nu buď zví­tě­zit, nebo se o to aspoň sna­žit, dokud neza­hy­ne.
„Mel má vel­kou sílu,“ říká Sylvester Stallone. „Je to moc hez­ký chlap, ale taky je sil­ný. Když se ohlí­žím na začá­tek naší kari­é­ry, my oba jsme byli oprav­du leh­ké váhy. Já jsem měl sotva osm­de­sát kilo a nyní máme oba zhru­ba met­rák. Vyrostli jsme, dá se říct, v mno­ha ohle­dech.“
Gibson byl nad­še­ný z před­sta­vy, že si zahra­je padou­cha, kte­rý bude čelit Stalloneovi tvá­ří v tvář, jako by šlo o finál­ní kon­fron­ta­ci Rambo ver­sus Šílený Max. „Natáčení pro mě byla vel­ká zába­va,“ říká. „Jak čas­to máte šan­ci si něco tako­vé­ho užít? Myslím, že vel­ký půvab toho­to fil­mu je i v tom, že nikdo z nás se nebe­re moc váž­ně.“
Mel Gibson dodá­vá, že pro tuto roli se dostal do nej­lep­ší fyzic­ké for­my své­ho živo­ta. „Chtěl jsem si být jis­tý, že to nebu­de vypa­dat, jako když Sly mlá­tí staré­ho tlus­ťo­cha,“ smě­je se. „Takže jsem cho­dil do posi­lov­ny a pra­co­val na kaž­dém sva­lu ve svém těle, neje­dl jsem sacha­ri­dy a vůbec jsem dělal, co jsem mohl. Moje scé­ny tím sice neby­ly o nic snad­něj­ší, ale měl jsem povin­nost držet krok se zbyt­kem par­ty.“
Stallone zdů­raz­ňu­je, že jejich boj muže pro­ti muži je jed­nou z vrchol­ných scén celé­ho fil­mu. „Dát něko­mu pěs­tí umí kaž­dý, ale pří­běh a vývoj cha­rak­te­rů chtě­jí čas,“ říká. „Mel udě­lal ze Stonebankse reál­nou posta­vu, což závě­reč­né scé­ně sou­bo­je vel­mi pomoh­lo a udě­la­lo z ní osob­ní zále­ži­tost. Už jsem pár sou­bo­jo­vých scén v živo­tě nato­čil, ale tahle, to je oprav­du něco. Je čis­tá, úspor­ná a při­tom bru­tál­ní, což při­spí­vá k vykres­le­ní cha­rak­te­rů obou dvou.“
Novým čle­nem týmu je také Harrison Ford v roli Maxe Drummera, elit­ní­ho ope­rač­ní­ho důstoj­ní­ka CIA, kte­rý Barneyho týmu pomá­há stí­hat Stonebankse. Kromě toho, že posky­tu­je Expendables své špi­on­ské služ­by, je Drummer, stej­ně jako jeho herec­ký před­sta­vi­tel, vel­mi zdat­ný pilot, což Harrison Ford na plát­ně demon­stru­je s heli­kop­té­rou Bell 412.
„Práci se Slyem jsem si oprav­du užil,“ říká Ford. „Je to vel­mi talen­to­va­ný herec, kte­rý už dáv­no vyhrál svůj zápas o toho, zda ho budou v Hollywoodu brát váž­ně. Je to oprav­do­vý fil­mař.“
O reži­sé­ro­vi Harrison Ford dodá­vá: „Patrick je mla­dý, ale je také úžas­ně sou­stře­dě­ný a vždy ví, co dělá. Má oko pro detail a umí roz­po­znat pří­le­ži­tost a cho­pit se jí. Obzvlášť vel­ký dojem na mě udě­la­lo jeho poro­zu­mě­ní pro to, jak důle­ži­tý je styl a tón fil­mu. Je v něm spous­ta humo­ru, hod­ně ener­gie a akce, ale vše je vel­mi dob­ře nadáv­ko­va­né a rozfá­zo­va­né.“
Akční iko­na Wesley Snipes se k ansám­blu při­po­ju­je jako Doctor Death, jeden z původ­ních pěti Expendables. Role mu byla uši­ta pří­mo na míru. Doc je býva­lý lékař a osm let se pohy­bo­val mimo svět nájem­ných žol­dá­ků. Scéna, ve kte­ré ho popr­vé potká­vá­me, je neu­vě­ři­tel­nou akč­ní podí­va­nou, kte­rá vstou­pí do his­to­rie Expendables. A jeho zku­še­ná prá­ce s noži se stá­vá odra­zo­vým můst­kem pro přá­tel­skou riva­li­tu mezi ním a Leem Christmasem v podá­ní Jasona Stathama.
„Zpočátku je mezi Christmasem a Doctorem Deathem jis­té napě­tí, ale když začne jít do tuhé­ho, začnou fun­go­vat pohro­ma­dě jako nůž a střen­ka. Na roz­díl od našich postav jsme ovšem já a Jason spo­lu vychá­ze­li už od začát­ku. Mně se líbí jeho pří­zvuk a jemu ten můj,“ říká Wesley Snipes.
Obsazení z řad fil­mo­vých vete­rá­nů na něj děla­lo vel­ký dojem, ale stej­ně tak ho bavi­lo pra­co­vat s bažan­ty z řad Expendables. On sám má vel­ké zku­še­nos­ti s bojo­vým umě­ním a když své doved­nos­ti zkom­bi­no­val s tím, co umí před­vést šam­pi­o­ni nové gene­ra­ce Victor Ortiz a Ronda Rousey, výsled­ky byly neu­vě­ři­tel­né. Wesley Snipes o tom říká: “Byla to úžas­ná zku­še­nost a bylo mi ctí, že jsem se mohl zúčast­nit.”
Do týmu dále vstou­pil Galgo v podá­ní Antonia Banderase. Galgo je býva­lý pří­sluš­ník špa­něl­ských ozbro­je­ných sil a stej­ně jako jeho jme­no­vec (Galgo zna­me­ná ve špa­něl­šti­ně chrt) je neu­vě­ři­tel­ně rych­lý při zachá­ze­ní se slo­vy i se zbra­ně­mi. Každé scé­ně, ve kte­ré se obje­ví, dodá­vá humor­nou špi­ci.
„Galgo je nad­še­ný, že se mohl stát čle­nem Expendables,“ vysvět­lu­je Antonio Banderas. „Hodně mlu­ví a kaž­dé situ­a­ci dodá­vá humor. To pro mě ostat­ně bylo na tom­to fil­mu jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších momen­tů. Každý ze zúčast­ně­ných měl schop­nost smát se sám sobě, což ten­to film pozve­dá nad úro­veň vět­ši­ny ostat­ních akč­ních fil­mů, kte­ré jsme kdy vidě­li. Po stra­ně pomr­ká­vá na divá­ky.“
Banderas je ze své účas­ti v Expendables 3 stej­ně une­še­ný jako jeho fil­mo­vý hrdi­na. „Je to víc než jenom film,“ říká. „Je to udá­lost. Lidi jako Harrison Ford, Wesley Snipes a Sylvester Stallone neví­dá­te pohro­ma­dě moc čas­to. Kdyby mě k tomu nepři­zva­li, říkal bych si, hm, taky jsem pár akč­ňá­ků nato­čil. Jak to, že tam nejsem?!“
Mezi nové Expendables pat­ří Victor Ortiz, ve sku­teč­ném živo­tě boxer­ský šam­pi­on; Ronda Rousey, olym­pij­ská medai­list­ka v judu a hvězda v obo­ru smí­še­ných bojo­vých umě­ní; Kellan Lutz, hvězda série Twilight; a začí­na­jí­cí herec Glen Powell. „Tihle čty­ři lidé a jejich vzá­jem­ná che­mie vnes­li do pro­jek­tu novou ener­gii, kte­rou jsme v před­chá­ze­jí­cích pokra­čo­vá­ních Expendables nevi­dě­li. Bojové sek­ven­ce Rondy Rousey jsou pros­tě úchvat­né,“ říká Jason Constantine.
Kellan Lutz hra­je Johna Smilee, býva­lé­ho mari­ňá­ka s poke­ro­vou tvá­ří klí­čo­vé­ho čle­na nových Expendables. Je to odváž­ný bojov­ník a nad­še­nec pro terén­ní motor­ky. Smilee nosí sexy str­niš­tě, motor­kář­ské kér­ky, obno­še­né trič­ko a dží­ny, což ovšem nijak neško­dí jeho vizá­ži ido­lu žen a dívek.
Sportovní hvězda Ronda Rousey v Expendables 3 herec­ky debu­tu­je jako nová­ček jmé­nem Luna, kte­rou Barney obje­vil, když pra­co­va­la jako vyha­zo­vač­ka v noč­ním klu­bu. Je to jedi­ná žena v týmu, expert­ka na boj zblíz­ka a při taj­ných ope­ra­cích fun­gu­je jako skvě­lá volav­ka.
Její před­sta­vi­tel­ka Ronda Rousey je svě­to­vá jed­nič­ka v obo­ru žen­ských bojo­vých umě­ní, prv­ní a dosud nepo­ra­že­ná mis­try­ně zápa­sů v ban­ta­mo­vé váze a jedi­ná Američanka, kte­rá zís­ka­la olym­pij­skou medai­li v judu. V červ­nu 2014 se navíc ocit­la na 42. mís­tě v žeb­říč­ku Hot 100 časo­pi­su Maxim. Měsíc před pre­mi­é­rou Expendables 3 ji sta­ni­ce spor­tov­ní ESPN vyhlá­si­la jako spor­tov­ky­ni roku.
„Jsem nad­še­ná, že jsem byla pro ten­to pro­jekt vybrá­na,“ říká Ronda. „Sylvestera Stallonea si vel­mi vážím a chtě­la bych se stát hvězdou akč­ních fil­mů. Věřím, že jsem ta nej­ne­bez­peč­něj­ší neoz­bro­je­ná žena na pla­ne­tě. A přes­ně to taky ve fil­mu hra­ju.“
Stallone vzpo­mí­ná na oka­mžik, kdy Rondu Rousey popr­vé uvi­děl: „Řekl jsem si: ‚Ta má při­ro­ze­ný talent.“ Chtěli jsme do týmu při­dat ženu, kte­rá by nejen obstá­la ve sku­tečé­nm boji, ale doká­za­la by nako­pat zadek všem Expendables. A mys­lím, že to by fakt moh­la – snad s výjim­kou Randyho.“
Boxerský šam­pi­on ve vel­te­ro­vé váze Victor Ortiz si v Expendables 3 také odbyl svůj fil­mo­vý debut jako Mars, ost­rostře­lec, boxer s rych­los­tí svět­la a nebez­peč­ný zabi­ják. Mars stál v posled­ních třech letech pět­krát před vojen­ským sou­dem, a to jen pro­to, že je nej­lep­ší v tom, co dělá – to jest v zachá­ze­ní s lase­ro­vou XM25 s 25 mm explo­ziv­ní­mi stře­la­mi, kte­ré mohou deno­to­vat nad cílem nebo za ním. Jeho Achillovou patou je strach z výšek.
Fakt, že si ho Stallone pro film vybral, zna­me­nal pro Victora vel­mi mno­ho: „Když vám zavo­la­jí, že se máte sejít s tako­vou legen­dou, při­pa­dá­te si jako ve snu,“ říká. „Vyrostl jsem na Rockym a jeho pokra­čo­vá­ních a ten chlá­pek byl můj idol. Sylvester Stallone v roli Rockyho byl pro mě hlav­ním důvo­dem, proč jsem vůbec s boxo­vá­ním začal. Inspiroval mě při tré­nin­cích a zápa­sech a teď jsem díky němu navíc točil neu­vě­ři­tel­ný film s někte­rý­mi z nej­lep­ších her­ců všech dob.“
Poslední, ale niko­li nejmé­ně význam­ný je Thorn v podá­ní Glena Powella. Thorn pat­ří k nové, tech­nic­ky ori­en­to­va­né gene­ra­ci žol­dá­ků. Je to pilot dro­nů a mis­trov­ský hac­ker. Jednou se mu poda­ři­lo hacknout cen­t­rál­ní ope­rač­ní sys­tém měs­ta Seattlu a na tři dny vypnul celé měs­to – což mu vynes­lo 18 měsí­ců za mří­že­mi. Kromě toho milu­je vol­né leze­ní bez zajiš­ťo­va­cích lan.
„Jsem vel­ký fanou­šek celé série Expendables,“ říká Powell. „Ale tenhle tře­tí film je skvě­lý nejen jako pokra­čo­vá­ní, je to úžas­ný akč­ní počin sám o sobě. Skupina pro­fe­si­o­nál­ních vojá­ků je nuce­na kon­fron­to­vat se s vlast­ní smr­tel­nos­tí. Jsou „expen­da­bles,“ postra­da­tel­ní, nahra­di­tel­ní, a také brzy budou nahra­ze­ni. A je ohro­mě cool sle­do­vat, jak si tihle nepře­mo­ži­tel­ní drs­ňá­ci muse­jí polo­žit otáz­ku: ‚Jsme ješ­tě pořád ti nepře­mo­ži­tel­ní drs­ňá­ci?“ A odpo­věď zní ano, jsou. Ale my taky.“
Sylvester Stallone o poten­ci­á­lu mla­dých talen­tů v Expendables říká: „Všichni jsou noví, svě­ží. Někteří z nich už toho hod­ně doká­za­li ve svě­tě spor­tu a při­ná­še­jí do hry sílu a dri­ve, což jsem přes­ně hle­dal. Tohle není žád­né před­sta­ve­ní Shakespeara v měst­ském par­ku. Hledal jsem auten­tic­ké drs­ňá­ky, sůl země, se kte­rou by se divá­ci moh­li iden­ti­fi­ko­vat.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,19360 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58343 KB. | 11.08.2022 - 14:12:51