Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Expendables: Postradatelní 3 - Režie

Expendables: Postradatelní 3 - Režie

Stallone dokon­ce chví­li uva­žo­val, že se vrá­tí za kame­ru jako reži­sér. „První film byl pros­tě expe­ri­ment, kte­rý nám vyšel,“ říká. „A pořád ješ­tě jsem se z toho nevzpa­ma­to­val. Hrál jsem jed­nu z hlav­ních rolí a sou­čas­ně jsem se sna­žil reží­ro­vat čty­ři štá­by najed­nou, tak­že to byl šíle­ný záži­tek.“
Namísto toho tvůr­ci vlo­ži­li svou důvě­ru v reži­sé­ra Patricka Hughese, kte­rý je pře­svěd­čil svou pra­cí na níz­ko­roz­počto­vém fil­mu Red Hill. „Patrickův před­cho­zí film Sylvestera vel­mi sil­ně oslo­vil,“ říká pro­du­cent Kevin King-Templeton. „Připomínalo mu to jeho vlast­ní film Rambo: První krev. Říkali jsme si, uvi­dí­me, co se sta­ne, když tomu klu­ko­vi dáme vět­ší pro­střed­ky a šir­ší obsa­ze­ní. A neby­li jsme zkla­ma­ní.“
„Patrick do naše­ho pro­jek­tu vne­sl neu­vě­ři­tel­nou vita­li­tu a ener­gii,“ dodá­vá Sylvester Stallone. „Hodili jsme ho do vody a on se nade­chl a začal pla­vat. Patrick nato­čil pokra­čo­vá­ní Expendables, kte­ré může fun­go­vat i jako samo­stat­ný film. Celý kon­cept jako by zís­kal nový život. Je to úpl­ně nová vize, nové vykro­če­ní od před­cho­zích dvou sním­ků.“
Patrick Hughes si pro­du­cen­ty zís­kal tím, že jim nabí­dl svou vlast­ní vizi jejich fil­mu. „Sly a Avi rych­le pocho­pi­li, že tenhle mla­dý muž má víc než jenom talent. I když jste talen­to­va­ný, tvá­ří v tvář sedm­nác­ti fil­mo­vým hvězdám se vám můžou roz­kle­pat kole­na. Ale Patrick měl vše ve svých rukou. Všichni ho respek­to­va­li a skvě­le na něj rea­go­va­li,“ říká John Thompson, vedou­cí pro­duk­ce ve spo­leč­nos­ti Millennium Films.
Podle výkon­né­ho pro­du­cen­ta Boaze Davidsona na fil­mu pra­co­va­lo více než tisíc lidí. „To by moh­lo vydě­sit jaké­ho­ko­li reži­sé­ra, ale Patrick měl vše pod kon­t­ro­lou.“
Režírovat vel­ko­roz­počto­vý akč­ní film byl pro Patricka Hughese spl­ně­ný sen. „Byla to pří­le­ži­tost pra­co­vat na osvěd­če­né sérii s neu­vě­ři­tel­ný­mi hvězda­mi, pra­co­vat po boku Sylvestera Stallonea,“ říká Hughes. „A navíc jsem dostal šan­ci pra­co­vat na pří­bě­hu od samých zákla­dů, pro­to­že na začát­ku jsme nemě­li scé­nář, jenom kon­cept. Je to obrov­ský film, kte­rý mi spl­nil spous­tu dět­ských snů.“
Nejtěžším úko­lem pro Patricka Hughese bylo najít pro film ten správ­ný styl. První dva sním­ky byly více zamě­ře­né na drs­nou akci. Tentokrát, jak říká Hughes, se poku­si­li vnést do pří­bě­hu co nej­ví­ce zába­vy a humo­ru.
Už Expendables 2 vnes­li do pří­bě­hu vtip­ný, iro­nic­ký pří­stup, kte­rý zkom­bi­no­val s šíle­ný­mi akč­ní­mi scé­na­mi a nekom­pro­mis­nos­tí, jež z prv­ní­ho sním­ku udě­la­ly spl­ně­ný sen kaž­dé­ho milov­ní­ka fil­mo­vé akce. Stallone toho chtěl v novém pokra­čo­vá­ní roze­hrát ješ­tě víc a vlo­žil svým drs­ňác­kým pro­ta­go­nis­tům do úst celou zápla­vu drzých a neče­ka­ných hlá­šek.
„Šlo o vyvá­že­nost. Alfred Hitchcock řekl, že někte­ré fil­my jsou jako kou­sek živo­ta, a jiné jako kou­sek dor­tu. Náš film je pořád­ný kus dor­tu se slad­kou pole­vou. Vyvážit humor, emo­ci­o­nál­ní půso­bi­vost a akč­nost pří­bě­hu bylo napros­to klí­čo­vé. Expendables se potý­ka­jí s mož­nos­tí, že ztra­tí jed­no­ho čle­na své­ho týmu. Přidali jsme pro vyvá­že­ní posta­vy jako je Galgo v podá­ní Antonia Banderase, kte­ré při­ná­še­jí více humo­ru.“
Hughes také ve fil­mu před­sta­vu­je novou, mlad­ší par­tič­ku Expendables, s jejichž pří­cho­dem vzpla­ne sou­tě­ži­vost mezi sta­rou a mla­dou gar­dou. „Když jsem o tom popr­vé se Slyem hovo­řil, ohro­mi­la mě ta pří­tom­nost navzá­jem pro­po­je­ných témat zau­čo­vá­ní a lou­če­ní. ‚“ říká. „Staří Expendables vědí, že jejich dny jsou sečte­ny. Barney je pro­pouš­tí, pro­to­že nechce, aby zahy­nu­li. Na jejich mís­ta nastu­pu­je mlad­ší tým, ale ješ­tě si muse­jí pro­jít peklem, aby se nau­či­li, co to zna­me­ná být Expendables. Prostřednictvím kon­flik­tů se všich­ni spo­leč­ně učí a stá­va­jí se z nich sku­teč­ní Expendables. Takže je to také tro­chu pří­běh nových začát­ků.“
„Tento film zave­de čle­ny Expendables někam, kde ješ­tě nikdy neby­li,“ dodá­vá. „Barney a jeho sta­rý tým došli k pozná­ní, že jsou mož­ná u kon­ce své ces­ty.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38474 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55922 KB. | 24.05.2022 - 07:38:27