Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Expendables: Postradatelní 3 - POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY

Expendables: Postradatelní 3 - POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY

01
01

01Barney Ross (Sylvester Stallone)

Hlavní kápo a chlap z oce­le, vůd­čí osob­nost celé par­ty Expendables. Barney je žol­dák a ost­rostře­lec, kte­rý má za sebou pes­trou akč­ní minu­lost ve váleč­ných zónách a dlou­ha­tán­ský seznam spo­jen­ců i nepřá­tel.

Zvláštní zna­me­ní: Svou neroz­luč­nou 1911 Kimber Gold Combat II umí nabí­jet rych­le­ji než jaký­ko­li jiný stře­lec, kte­rý mu při­jde do rány.

Oblíbené koníč­ky: Kaligrafie... a maso­vé stří­leč­ky.

Oblíbený film: Cokoli od Johna Forda.

Znamení horo­sko­pu: Rak.

Osobní hláš­ka: „Jsem na špat­ným kon­ci tisí­ce bou­cha­ček.“


02Lee Christmas (Jason Statham)

Bývalý člen brit­ské jed­not­ky SAS a zástup­ce veli­te­le Expendables. Lee Christmas je tak tro­chu neří­ze­ná stře­la, srd­ce nosí na dla­ni, čas­to vybuch­ne, ale sna­ží se být hod­ný.

Zvláštní zna­me­ní: Paličák a expert na nože, kte­rý své nepřá­te­le nejdřív vyku­chá a pak jim dá náskok.

Oblíbené omáč­ky: Tabasco a Slim Jims.

Největší úspěch: Jmenovala se Lacy...

Největší pro­hra: ...Lacy

Osobní hláš­ka: „Co jseš zač... Velká bílá nadě­je?“


03Galgo (Antonio Banderas)

Bývalý ostře­lo­vač špa­něl­ské armá­dy a vete­rán vál­ky v Bosně, kte­rý se nebo­jí niče­ho. Galgo je cha­risma­tic­ký drs­ňák s břit­kým humo­rem, pes, kte­rý ště­ká, ale taky kou­še. Jediné, co je rych­lej­ší než jeho jazyk, je jeho pis­to­le.

Zvláštní zna­me­ní: Galgo pochá­zí ze špa­něl­ské Malagy a jeho jmé­no v pře­kla­du zna­me­ná „chrt.“

Oblíbená kni­ha: 1984 George Orwella

Nejméně oblí­be­né hes­lo: „Obraz vydá za tisíc slov“

Osobní hláš­ka: „To je šíle­ný. Odvážný, ale šíle­ný.“


04Yin Yang (Jet Li)

Čínsko-americký mis­tr bojo­vých umě­ní. Jeho prá­ce pro Expendables je pohá­ně­na tou­hou spl­nit si svůj ame­ric­ký sen... a vydě­lat pra­chy.

Zvláštní zna­me­ní: Ovládá umě­ní Fanzi Kung Fu nebo­li Orlí spár.

Oblíbená zbraň: Vrhací zbraň šuri­ken a/nebo sla­bos­ti jeho nepřá­tel.

Idol z dět­ství: Wong Fei-hung

Znamení čín­ské­ho horo­sko­pu: krá­lík

Osobní hláš­ka: „Nepotřebuju tým... mám sebe.“


05Doktor Smrt nebo­li Chirurg (Wesley Snipes)

Jeden z pěti zaklá­da­jí­cích čle­nů Expendables. Byl uvěz­něn poté, co se vypra­vil na sólo­vou misi, kte­rá skon­či­la kata­stro­fou.

Zválštní zna­me­ní: Lékař tré­no­va­ný na prá­ci s noži, což je zdro­jem kon­flik­tů s dru­hým odbor­ní­kem na nože a kole­gou z Expendables, Leem Christmasem.

Tip z věze­ní: Nikdy nedá­vej naje­vo emo­ce a pokud je to mož­né, při­nes si svo­je jíd­lo.

Jakou kni­hu by si vzal na pus­tý ost­rov: Motýlka od Henriho Charriera

Osobní hláš­ka. „Můžeš las­ka­vě sklap­nout a nechat chla­pa dělat svou prá­ci?“


06Gunnar Jensen (Dolph Lundgren)

Náladový, aso­ci­ál­ní bojov­ník s blí­že neu­r­če­nou poru­chou osob­nos­ti (ale na roz­díl od kole­gy Tolla Roada ješ­tě necho­dí na tera­pii). Po letech bra­ní návy­ko­vých látek a pře­hna­ných dávek adre­na­li­nu je z něj sko­ro troska.

Zvláštní zna­me­ní: Od svých dese­ti let doká­že vydě­sit kaž­dé­ho, koho potká.

Oblíbená zbraň: Bowie nůž, vztek a nepřed­ví­da­tel­nost

Oblíbená hud­ba: Zvuková kuli­sa ile­gál­ních jatek... nebo coko­li od ABBY.

Osobní hláš­ka: „Tanks . . . but no tanks.“


07Bonaparte (Kelsey Grammar)

Otrávený živo­tem, sto­ic­ky klid­ný a bru­tál­ně upřím­ný. Bonaparte je posled­ní své­ho dru­hu – hle­dač žol­dác­kých talen­tů, kte­rý dává dohro­ma­dy týmy pro ile­gál­ní ope­ra­ce, aby odved­ly prá­ci, kte­rou jiní lidé dělat neu­mě­jí nebo nechtě­jí.

Zvláštní zna­me­ní: Zlomený člo­věk, opuš­tě­ný rodi­nou, kte­rý pří­le­ži­tost­ně před­vá­dí pře­kva­pu­jí­cí smy­sl pro humor.

Oblíbená zbraň: Dlouhatánský seznam zku­še­ných nájem­ných zabi­já­ků.

Oblíbený seri­ál: Na zdra­ví

Osobní hláš­ka: „Jestli hle­dá­te něko­ho, kdo si nevá­ží živo­ta ani kon­če­tin, kou­ká­te pří­mo na něj.“


08Toll Road (Randy Couture)

Expert na pro­dě­ra­vě­ní prů­du­šek a výbuš­ni­ny, blíz­ký pří­tel Halea Caesara a expert na demo­li­ce.

Zvláštní zna­me­ní: Touží po roman­tic­ké lás­ce cho­dil na tera­pii kvů­li úzkost­né poru­še osob­nos­ti... Ale od nás to neví­te!

Oblíbená zbraň: Bojová kulov­ni­ce M4A1

Kniha, kte­rou by si vzal na pus­tý ost­rov: Duše moder­ní­ho člo­vě­ka od Carla Junga

Oblíbené jíd­lo: Sladké cere­á­lie vše­ho dru­hu

Osobní hláš­ka: „Dědeček se chys­tá udě­lat ti díru do prů­du­šek.“


09Hale Caesar (Terry Crews)

Hale se cítí nej­líp, když sta­ví do latě nepřá­tel­ský dav s pomo­cí své pořád­ně nabi­té auto­ma­tic­ké puš­ky.

Zvláštní zna­me­ní: Caesar je ško­le­ný šéf­ku­chař, spe­ci­a­lis­ta na Cordon Bleu, a nad­še­nec osob­ní hygi­e­ny.

Oblíbená zbraň: Dillon M-134D Gatling s otá­či­vou hlav­ní a výko­nem 3000 otá­ček za minu­tu

Režim cvi­če­ní: per­ma­nent­ní

Osobní hláš­ka: „Je čas pose­kat tráv­ník.“


10John Smilee (Kellan Lutz)

Třídenní str­niš­tě, motor­kář­ské kér­ky, roz­tr­ha­né trič­ko a špi­na­vé dží­ny... drsoň jak­se­pat­ří. Bývalý mari­ňák John Smilee je jeden z nejmlad­ších Expendables, kte­rý byl najat, aby Barneymu pomohl jít po krku Conradu Stonebanksovi.

Zvláštní zna­me­ní: Neohrožený bojov­ník a nad­še­ný off-roadový motor­kář

Zvláštní schop­nost: Nenechá si od niko­ho sr..t na hla­vu.

Oblíbená celebri­ta na Twitteru: Rob Delaney.

Osobní hláš­ka: „Fakt nemám, čemu se usmí­vat.“


11Luna (Ronda Rousey)

Barney Ross ji obje­vil, když pra­co­va­la jako drs­ná vyha­zo­vač­ka v noč­ním klu­bu, a oka­mži­tě ji najal do Expendables. Je odbor­ni­cí na sou­bo­je zblíz­ka a účin­nou návnadou při ope­ra­cích v přestro­je­ní.

Zvláštní zna­me­ní: Luna je sice jedi­ná žena v Expendables, ale kaž­dé­ho z jejich čle­nů doká­že slo­žit na lopat­ky (snad s výjim­kou Tolla Roada).

Oblíbená zbraň: Holé pěs­ti, před­lok­tí, hole­ně, steh­na, cho­di­dla atd.

Oblíbené virál­ní video: „Charlie Bit My Finger.“

Znamení horo­sko­pu: Váhy.

Osobní hláš­ka: „Skvělej plán – kdy­by byl rok 1985.“


12Thorn „WiFi“ (Glen Powell)

Thron je navi­gá­tor bez­pi­lot­ních leta­del a kul­tov­ní hac­ker s mno­ha vel­ký­mi záře­zy na paž­bě. Představuje novou gene­ra­ci žol­dá­ků, spe­ci­a­li­zu­jí­cích se spíš na tech­no­lo­gie než na zbra­ně.

Zvláštní zna­me­ní: Strávil 18 měsí­ců ve věze­ní za to, že hacknul cen­t­rál­ní ope­rač­ní sys­tém měs­ta Seattlu a celé měs­to doká­zal na tři dny vypnout.

Oblíbený koní­ček: Thorn je spe­ci­a­lis­ta na živo­tu nebez­peč­né vol­né leze­ní bez zabez­pe­če­ní.

Osobní hrdi­na: Robert T. Morns

Osobní hláš­ka: „Jo, tre­fil jsem to – ale ono to nej­spíš tre­fi­lo mě.“


13Mars (Victor Ortiz)

Mars je jeden z mla­dých Expendables, kte­ré­ho Bonaparte najal, aby Barneymu pomohl dostat Conrada Stonebankse. Je to ost­rostře­lec a boxer s pěst­mi rych­lej­ší­mi než svět­lo.

Zvláštní zna­me­ní: Přestože je ško­le­ný ostře­lo­vač, trpí akro­fo­bií (stra­chem z výšek).

Oblíbená zbraň: Laserová ruč­ni­ce XM25 s pět­a­dva­ce­ti­mi­li­me­t­ro­vý­mi vzduš­ný­mi gra­ná­ty, napro­gra­mo­va­ný­mi k výbuchu nad cílem nebo těs­ně za ním.

Oblíbený film: Nemůže se roz­hod­nout mezi Na Hromnice o den více a Aljaškou v pla­me­nech

Osobní hláš­ka: „Hele, zvlád­nu střel­bu, zvlád­nu krev... ale vejš­ky?


14Conrad Stonebanks (Mel Gibson)

Jeden ze zakla­da­te­lů Expendables a býva­lý člen aus­tral­ských spe­ci­ál­ních jed­no­tek. Zradil Barneyho Rosse a musel nést násled­ky... A pak se stal ile­gál­ním pře­kup­ní­kem zbra­ní.

Zvláštní zna­me­ní: Conrad ve sku­teč­nos­ti není mrt­vý, i když Ross si mys­lí něco jiné­ho.

Oblíbené koníč­ky: Sběratelství umě­lec­kých děl. Filantropie.

Oblíbené neřes­ti: Masové vraž­dě­ní. Mizantropie.

Osobní hláš­ka: „Možná, že po smr­ti exis­tu­je něja­ký život... mož­ná.“


Max Drummer (Harrison Ford)

15Drummer byl vyso­ká šar­že v ame­ric­kém letec­tvu. Teď je v pen­zi a slou­ží CIA jako elit­ní ope­rač­ní důstoj­ník. Najímá zabi­já­ky pro taj­né neschvá­le­né mise.

Zvláštní zna­me­ní: Krátce cho­dil s holly­wo­od­skou hvěz­dič­kou Angie Dickinson, poté, co se setka­li na natá­če­ní fil­mu Captain Morgan M.D., kde pra­co­val jako vojen­ský porad­ce. Bohužel, opus­ti­la ho kvů­li Burtu Bacharachovi.

Nejméně oblí­be­ná píseň: What the World Needs Now Is Love

Oblíbená zbraň: Helikoptéra Bell 412

Znamení horo­sko­pu: Váhy

Osobní hláš­ka: „Vím, že se ti to nebu­de líbit, ale... potře­bu­je­me ho živé­ho.“


16Trent Mauser (Arnold Schwarzenegger)

Trent Mauser a Barney Ross se po letech spo­lu­prá­ce z nezná­mých důvo­dů roze­šli. Trent si vytvo­řil kon­ku­renč­ní sku­pi­nu žol­dá­ků, ale jeho neu­vě­ři­tel­né schop­nos­ti mu umož­ňu­jí pro­vá­dět smr­tí­cí ope­ra­ce úpl­ně sám.

Zvláštní zna­me­ní: Je zapsán v Guinessově kni­ze rekor­dů jako drži­tel rekor­du za „nej­víc utr­že­ných ran do obli­če­je“

Oblíbená zbraň: Automatická puš­ka Assault-12

Oblíbený dino­sau­rus: Samozřejmě T-Rex.

Znamení horo­sko­pu: Lev.

Osobní hláš­ka: dět­ská říkan­ka během střel­by


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,28737 s | počet dotazů: 226 | paměť: 56248 KB. | 24.05.2022 - 10:44:02