Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě

Expendables: Postradatelní 3 - O NATÁČENÍ - Hvězdy pohromadě

Film Expendables: Postradatelní a jeho pokra­čo­vá­ní Expendables: Postradatelní 2 mají dvě vel­ké před­nos­ti: neví­da­ný akč­ní náboj a úchvat­nou pře­hlíd­ku hvězd.
Film Expendables 3 dal dohro­ma­dy hvězd­ný ansám­bl, kte­rý by zastí­nil dokon­ce i osl­ni­vý zástup fil­mo­vých legend v prv­ních dvou dílech. Producent Avi Lerner, kte­rý má na kon­tě někte­ré z nej­ú­spěš­něj­ších akč­ních fil­mů všech dob, vyu­žil pro sesta­ve­ní toho­to týmu své celo­ži­vot­ní vzta­hy s holly­wo­od­ský­mi hvězda­mi. „Myslím, že to je nej­lep­ší herec­ká sesta­va, jaká se kdy v něja­kém fil­mu obje­vi­la,“ říká. „Sedm z našich akté­rů má za sebou nejmé­ně jed­nu super­úspěš­nou sérii. A někte­ří, jako Harrison (Ford) nebo Sly (Stallone), dokon­ce dvě nebo tři.“
Výsledkem je pře­hlíd­ka slav­ných jmen, jakou před­tím pub­li­kum nikdy nevi­dě­lo pohro­ma­dě – a prav­dě­po­dob­ně už ani neu­vi­dí.
Jakkoli byla celá pro­duk­ce vel­ko­le­pá, pro Sylvestera Stallonea byl nej­vět­ším zážit­kem pohled na to, jak všech­ny tyhle fil­mo­vé legen­dy spo­ju­jí síly pro jeden jedi­ný film. „Podobný herec­ký ansám­bl je napros­to bez­pre­ce­dent­ní. Je to dost slo­ži­té, už když máte jen jed­nu fil­mo­vou hvězdu.Tihle chla­pi jsou hod­ně zane­prázd­nění a dostat je na plac je hod­ně nároč­né. Někdy to vypa­da­lo jako mis­si­on impossi­ble.“
Ale jakmi­le jed­nou byli na pla­ce, nikdo si nemohl být jis­tý, jak bude v tak vel­ké sku­pi­ně mega­o­sob­nos­tí pra­co­vat vzta­ho­vá che­mie. „Máte-li tolik ikon na jed­nom mís­tě, je to, jako když vaří­te úžas­nou veče­ři ze špič­ko­vých ingre­di­en­cí,“ říká Stallone. „Ale stej­ně máte tro­chu strach, že všech­ny ty úžas­né pří­chu­tě nepů­jdou dohro­ma­dy. Nejpřekvapivější na celém natá­če­ní bylo prá­vě to, jak úžas­ně přá­tel­ský a koo­pe­ra­tiv­ní byl celý tým. Řekl bych, že pří­le­ži­tost pra­co­vat spo­leč­ně pro ně byla stej­ně vzru­šu­jí­cí, jako pro pub­li­kum bude pří­le­ži­tost se na ně dívat.“
Nejpříjemnějším pře­kva­pe­ním byli mla­dí čle­no­vé herec­ké sesta­vy, dodá­vá. „Dali jsme si prá­ci s výbě­rem her­ců, pro­to­že jsme chtě­li, aby s nimi mlad­ší divá­ci souzně­li podob­ně, jako my jsme kdy­si hlta­li Arnolda, Slye nebo Harrisona,“ dodá­vá pro­du­cent Avi Lerner
Každého her­ce vybí­ral Stallone osob­ně pod­le jeho herec­kých schop­nos­tí, cha­risma­tu a před­po­kla­dů pro fyzic­kou nároč­nost jeho role. „Sly má neu­vě­ři­tel­nou schop­nost roz­po­znat herec­ký talent,“ pokra­ču­je Lerner. „Nezapomeňte, že to byl kdy­si on, kdo vytá­hl na svět­lo Dolpha Lundgrena a dal mu pří­le­ži­tost vyrůst v hvězdu.“
To, co z vás dělá akč­ní hvězdu, se pod­le Sylvestera Stallonea nedá nacvi­čit nebo umě­le vytvo­řit. Musíte se s tím naro­dit. „Musíte mít něco, čemu pub­li­kum rozu­mí,“ říká legen­dár­ní Sly.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73607 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56258 KB. | 29.05.2022 - 14:32:34