Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Expedice na kraj světa:,Dokument o osmiměsíční plavbě přes Severozápadní průjezd

Expedice na kraj světa:,Dokument o osmiměsíční plavbě přes Severozápadní průjezd

Disc

Severozápadní prů­jezd je jed­na z nej­ne­bez­peč­něj­ších námoř­ních cest na svě­tě, kte­rá pro­chá­zí polár­ním mořem a spo­ju­je Atlantský a Pacifický oce­án. Je zná­má pro svou krá­su a až zne­po­ko­ju­jí­cí klid. Z mno­ha dob­ro­dru­hů, kte­ří jí pro­plou­va­li, jich uspě­lo jen pár. Kapitán Clemens Gabriel se ji poku­sil poko­řit spo­lu s rodi­nou. Jejich život­ní dob­ro­druž­ství může­te sle­do­vat v doku­men­tu Expedice na kraj svět (Expedition To The Edge) na kaná­lu Discovery od nedě­le 25. říj­na od 21:00.

Zdroj: Discovery

Na své život­ní dob­ro­druž­ství se kapi­tán Clemens Gabriel vydal spo­leč­ně s celou rodi­nou, včet­ně dvou dcer ve věku 5 a 6 let, a s  par­tou novo­do­bých dob­ro­dru­hů. Plavba této nesou­ro­dé sku­pi­ny se záhy změ­ni­la v otáz­ku živo­ta a smr­ti, nutí­cí všech­ny zúčast­ně­né táh­nout za jeden pro­vaz.

Po něko­li­ka rekord­ně tep­lých létech na sever­ním pólu v roce 2018 posád­ky všech tři­a­dva­ce­ti lodí, kte­rý vyplou­va­ly spo­leč­ně, oče­ká­va­ly nená­roč­nou plav­bu jinak nebez­peč­ným prů­pla­vem. Jenže hned po vyplu­tí z Marshallových ost­ro­vů, s cílem dosáh­nout nemož­né­ho, se všech­ny lodě muse­ly potý­kat s tím nejchlad­něj­ším obdo­bím za celé čtvrt­sto­le­tí. Dvacet jed­na lodí se oka­mži­tě vrá­ti­lo, ale kapi­tán Clemens Gabriel se roz­ho­dl udě­lat šoku­jí­cí roz­hod­nu­tí, a i s celou posád­kou pokra­čo­vat dál.

Pro zdo­lá­ní všech pře­ká­žek sto­jí­cích v ces­tě na dru­hý konec prů­pla­vu měl při­tom k dis­po­zi­ci jen čty­ři­cet let sta­rou loď, postrá­dal odbor­ný výcvik i finan­ce, a na pomoc měl s sebou nefi­nan­co­va­nou sku­pi­nu prů­zkum­ní­ků, kte­ří muse­li zvlád­nout vyře­šit jakou­ko­li nepří­jem­nost, kte­rá je během plav­by potka­la, jen pomo­cí vlast­ní vyna­lé­za­vos­ti a kolo­ma­zi.

„Neznám žád­nou ško­lu, kte­rá by něko­ho doká­za­la při­pra­vit na plav­bu Severozápadním prů­jez­dem. Nejdůležitější je stej­ně pra­xe, pro­to za nej­lep­ší pří­pra­vu na tohle dob­ro­druž­ství pova­žu­ji těch pět­a­dva­cet let, kte­rá jsem strá­vil na moři, a to včet­ně ces­ty na Antarktidu v roce 2011,“ říká kapi­tán Gabriel.

Dokument Expedice na kraj svě­ta při­ná­ší nezkres­le­ný pohled na sílu odhod­lá­ní, oba­vy a tra­ble posád­ky, kte­rá pře­ži­la osm měsí­ců dlou­hou výpra­vu legen­dár­ním Severozápadním prů­jez­dem. Dokument je také pří­bě­hem jed­né rodi­ny během emo­tiv­ní ces­ty za svým snem a dob­ro­druž­stvím.

Dokument Expedice na kraj svě­ta pro Discovery nato­či­la spo­leč­nost Best Production Company a All3Media America. Výkonnými pro­du­cen­ty pořa­du jsou Jeff Garcia a Kevin Bartel (Best Production Company), Tim Pastore (All3Media America), Kyle Wheeler (Discovery), Nico Edwards a  Jennifer Tocquigny, ve spo­lu­prá­ci s Timem Beersem a Ethanem Galvinem (Discovery).

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,28804 s | počet dotazů: 222 | paměť: 52200 KB. | 07.05.2021 - 06:16:17
X