Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70%

Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70%

EJ

Píše se rok 1916 a cti­žá­dosti­vá brit­ská prů­zkum­ni­ce Lily (Emily Blunt) se sna­ží před lon­dýn­skou aka­de­mic­kou obcí obhá­jit expe­di­ci do Amazonské džun­gle, kde se pod­le dáv­né pověs­ti z dob kolo­ni­za­ce Jižní Ameriky údaj­ně nachá­zí magic­ký strom, jehož kvě­ty mají zázrač­né léči­vé účin­ky. Když se jí sexis­tič­tí věd­ci vysmě­jí, vydá se na expe­di­ci spo­lu se svým zžen­šti­lým bra­t­rem MacGregorem (Jack Whitehall) na vlast­ní pěst. Díky malé­mu nedo­ro­zu­mě­ní si na plav­bu po řece najme zemi­té­ho kapi­tá­na Franka (Dwayne Johnson), jehož boha­té zku­še­nos­ti kom­pen­zu­jí stav jeho pla­vi­dla i úro­veň jeho své­ráz­né­ho vystu­po­vá­ní. Po ces­tě však nará­že­jí na nej­růz­něj­ší nástra­hy džun­gle a krom toho je jim ve své ponor­ce v patách i němec­ký princ (Jesse Plemons), jenž chce pomo­cí kou­zel­ných kvě­tů dopo­moct Německu k vítěz­ství v prv­ní svě­to­vé vál­ce.

Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze
Photo © Walt Disney Studios

 

Expedice: Džungle je film z pro­duk­ce Walta Disneyho, jehož vznik byl (podob­ně jako u série Piráti z Karibiku) inspi­ro­ván atrak­cí v Disneylandu. Tentokrát jde o atrak­ci s názvem Jungle Cruise, kte­rá je v pod­sta­tě simu­la­cí dob­ro­druž­né plav­by po tro­pic­ké řece (v džun­g­li, s mecha­nic­ký­mi zví­řa­ty, umě­lý­mi vodo­pá­dy, domo­ro­dý­mi kme­ny a s prů­vod­cem, kte­rý si potr­pí na otře­pa­né slov­ní hříč­ky). Původ své­ho námě­tu sní­mek dokon­ce sám při­zná­vá v sek­ven­ci, v níž Frank vozí turis­ty po Amazonce přes­ně v tom­to duchu (včet­ně těch otře­pa­ných slov­ných hří­ček).

Film reží­ro­val půvo­dem špa­něl­ský fil­mař Jaume Collet-Serra, kte­rý dří­ve natá­čel pře­de­vším thrille­ry s Liamem Neesonem (např. Neznámý, Noční běžecnebo Cizinec ve vla­ku) a nyní mu byla svě­ře­na pro­duk­ce vel­ko­fil­mu, jenž se sna­ží jít ve sto­pách žánro­vě čis­tých dob­ro­druž­ných podí­va­ných ve sty­lu Indiana Jonese (což je ale poně­kud nedo­stiž­ný ide­ál) nebo zmí­ně­ných Pirátů z Karibiku (tam už při­ho­ří­vá) či Mumie (hoří!). Konkrétně s Mumií z roku 1999 sdí­lí Expedice: Džungle celé základ­ní sché­ma, zahr­nu­jí­cí humor­né a záro­veň akč­ní exo­tic­ké puto­vá­ní s prv­ky roman­ce mezi neo­hro­že­ným dob­ro­dru­hem a odváž­nou aka­de­mic­kou pra­cov­ni­cí, komic­kou posta­vu její­ho potrhlé­ho bra­t­ra, nad­při­ro­ze­no, dáv­nou legen­du opře­de­nou kolem reál­né his­to­ric­ké osob­nos­ti, zlé pro­kle­tí, pře­ta­ho­vá­ní o zásad­ní magic­ký před­mět i sou­bo­je s digi­tál­ní­mi hni­jí­cí­mi zápo­rá­ky. S tím ale, že Expedice: Džungle je ješ­tě o dost vět­ší a divo­čej­ší jíz­da, v níž akce stří­dá akci ve sku­teč­ně zbě­si­lém sle­du, tak­že na něja­ké nud­né pro­sto­je prak­tic­ky ani není mís­to.

Ve fil­mu tak figu­ru­jí krá­de­že i úno­sy, čet­né úpr­ky před pro­ná­sle­do­va­te­li v podo­bě lido­je­dů, němec­kých vojá­ků i věři­te­lů, sjíž­dě­ní peře­jí, pro­ni­ká­ní do zato­pe­ných chrá­mů a mno­ho dal­ší­ho. Celé to sto­jí na dob­ře napsa­ném pří­bě­hu, kva­lit­ně napsa­ných cha­risma­tic­kých a vzá­jem­ně se popi­chu­jí­cích posta­vách, odpo­ví­da­jí­cích výko­nech před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí, kon­zis­tent­ně hbi­tém tem­pu a cel­ko­vé nápa­di­tos­ti a vyna­lé­za­vos­ti, kte­rá je zna­tel­ná jak v akč­ní, tak v kome­di­ál­ní rovi­ně fil­mu. Nadstandardní zábav­nost si sní­mek udr­žu­je od začát­ku do kon­ce, nechy­bí mu ani momen­ty pře­kva­pe­ní a pad­nou­cí hud­ba (včet­ně skvost­ně pře­pra­co­va­né pís­ně Nothing Else Matters od kape­ly Metallica) a celé to při­po­mí­ná jed­nu vel­kou luna­par­ko­vou atrak­ci, což je vzhle­dem k půvo­du fil­mu jedi­ně při­ro­ze­né.

Photo © Walt Disney Studios
Photo © Walt Disney Studios

 

Potenciální výtky pak vyvstá­va­jí pře­de­vším z limi­ta­cí daných tím, že jde o pro­duk­ci od Disneyho, u nějž je nut­no počí­tat s tím, že se bude držet osvěd­če­ných recep­tur a ran na jis­to­tu a že v žád­ném pří­pa­dě nebu­de ničím pří­liš vybo­čo­vat. Nelze tak oče­ká­vat coko­li odváž­né­ho nebo nová­tor­ské­ho, mís­to toho se jen postup­ně odškr­tá­vá ze sezna­mu témat a moti­vů, kte­ré již dří­ve zafun­go­va­ly v mno­ha disneyov­ských hra­ných fil­mech posled­ní doby a (nepře­kva­pi­vě) fun­gu­jí i zde. Jedinou při­da­nou hod­no­tu tak v tom všem opět před­sta­vu­je výraz­ný eman­ci­pač­ní motiv (Lily je sebe­vě­do­má, cíle­vě­do­má, vytr­va­lá a soběstač­ná hrdin­ka, kte­rá hrdě nosí dlou­hé kalho­ty a hod­lá to natřít všem svým muž­ským kole­gům) a více než jen nazna­če­ný motiv homose­xu­ál­ní (MacGregor je ste­re­o­typ­ní gay a svou ori­en­ta­ci ote­vře­ně při­zná­vá). Specifičtější vady na krá­se pak spo­čí­va­jí kupří­kla­du v tom, že mezi Dwaynem Johnsonem a Emily Blunt to nejis­kří dost na to, aby jejich lás­ky­pl­né vzpla­nu­tí vze­šlé ze série hádek a neshod nepů­so­bi­lo tro­chu chtě­ně a na sílu, a že pří­liš­né spo­lé­há­ní na počí­ta­čo­vé tri­ky dru­hé ceno­vé dělá z mno­hých scén tma­vý digi­tál­ní miš­maš.

Pozitiva však výraz­ně pře­va­žu­jí nad nedo­stat­ky a činí z Expedice: Džungleide­ál­ní dob­ro­druž­nou podí­va­nou s humo­rem a s tro­chou fan­ta­sy a roman­ce, kte­rá na dvě hodi­ny chyt­ne a nepus­tí, spo­leh­li­vě zaba­ví a dá vzpo­me­nout na to nej­lep­ší z kla­sik dob­ro­druž­né­ho žán­ru (od Africké krá­lov­ny po Aquirre, hněv boží), byť v disneyov­sky při­bar­ve­ném a digi­tál­ně pře­plá­ca­ném kabá­tě.

 


Photo © Walt Disney Studios

  • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pot a krev - 60 %12. července 2021 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Retro filmové recenze
  • Válka zítřka - Utáhne Chris Pratt svůj film?7. července 2021 Válka zítřka - Utáhne Chris Pratt svůj film? V tomto filmu je možné najít odpověď na jednu dobrou otázku. Je Chris Pratt ve svých čtyřiceti letech hvězdou, která dokáže utáhnout celý film? Odpověď nám dá celovečerní film Válka […] Posted in Filmové recenze
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
  • Tiché místo: Část 2 (A Quite Place: Part II) – Recenze – 60%11. června 2021 Tiché místo: Část 2 (A Quite Place: Part II) – Recenze – 60% Rok odkládané pokračování hororového filmu režiséra a scenáristy Johna Krasinského Tiché místo začíná krátkým a efektním prologem o počátku invaze monster citlivých na zvuky a následně […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Poslední z Jediů30. května 2021 Star Wars: Poslední z Jediů V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už více než 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tiché místo - Jeden z nejlepších hororů poslední doby se vyplatí vidět.28. května 2021 Tiché místo - Jeden z nejlepších hororů poslední doby se vyplatí vidět. Americký snímek „Tiché místo“ je skvělý i proto, že je svým způsobem originální. Jasně, na první pohled je to v podstatě klasický monster horor, který je střihnutý survivalem, takže se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem.15. května 2021 Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem. Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dvojí hra30. dubna 2021 Dvojí hra Líbili se vám Dannyho parťáci? Máte rádi lehce špionážní filmy se špetkou perfekcionizmu a uhlazeným zevnějškem? Potrpíte si na okouzlující šarm sympatických herců s vůní sabotážní komedie […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier23. dubna 2021 The Falcon and the Winter Soldier Po odchodu Stevea Rogerse do superhrdinského důchodu je svět bez Captaina Ameriky. Štít Captaina Ameriky potřebuje nového majitele. Jenže to nyní není na pořadu dne. Je tu nová hrozba, […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,37144 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53474 KB. | 17.09.2021 - 21:04:21