Kritiky.cz > Pro muže > Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit?

Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit?

pujcky

Mít oba­vy z řady věcí, není zase až tak nic neob­vyk­lé­ho. Pokud se dotkne­me oblas­ti finan­cí, je zde stra­šák cel­kem jas­ný. Jsou to exe­ku­ce, kte­ré už mno­ha lidem od zákla­du změ­ni­ly živo­ty. Exekutoři jed­na­jí cel­kem nevy­bí­ra­vě a původ­ní dlu­hy jsou schop­ni navý­šit i do ast­ro­no­mic­kých roz­mě­rů. Nelze se pro­to divit tomu, že se lidé exe­ku­cí vel­mi bojí, a to i když mají jenom mini­mál­ní dlu­hy. Nikdy totiž neví, co se může stát.

Pokud jste v podob­né situ­a­ci, je dob­ré vědět, zda se vůči tvr­dým exe­ku­cím lze brá­nit. A pokud ano, jakým způ­so­bem? Na tyto otáz­ky vám odpo­ví­me a uká­že­me vám, že kde je vůle, tam je i ces­ta.

Mějte přehled o svém dluhu

Co je prv­ní věc, kte­rou by měl udě­lat kaž­dý dluž­ník? Měl by mít jas­no o tom, jaké má dlu­hy. Je tře­ba dát dohro­ma­dy všech­ny doku­men­ty k půjč­kám a jiným závaz­kům, kte­ré v danou chví­li máte. Na zákla­dě toho se dá zjis­tit:

  • Komu dlu­ží­te
  • Kolik dlu­ží­te
  • V jakém pro­dle­ní jste se závaz­ky

Na zákla­dě těch­to infor­ma­cí se dá zjis­tit, kde jste pou­ze chví­li v pro­dle­ní, a kde vám ješ­tě vymá­há­ní nemu­sí hro­zit, a kde jste nao­pak ve fázi, kdy už se vás týká kal­ku­lač­ka exe­ku­ce, kte­rá vám řek­ne, kolik peněz může být str­há­vá­no z vaše­ho pla­tu a kolik finan­cí vám zůsta­ne. Vymáhání ze stra­ny exe­ku­to­ra je však až fází koneč­nou. Proto se vždy prvot­ně snaž­te o domlu­vu s věři­te­lem – tře­ba na splát­ko­vém kalen­dá­ři.

Mějte jasno o svých právech

Domluva s věři­te­lem se neda­ří a on udě­lal všech­ny kro­ky k tomu, aby byl dluh exe­kuč­ně vymá­hán? Pokud ano, je dob­ré vědět, jaká prá­va v tom­to pří­pa­dě máte. Seznamte se s tím, jak kon­krét­ně vás mohou ochrá­nit záko­ny naší země. Je dob­ré mít jas­no o tom, kolik peněz vám zbu­de, když je uva­le­na exe­ku­ce na plat. Nikdy totiž nemů­že dojít k tomu, že by vám moh­lo být zaba­ve­no vše. Jsou zde část­ky, kte­ré vám musí zůstat. U něko­ho dokon­ce tak vyso­ké, že si exe­ku­tor z pla­tu může strh­nout maxi­mál­ně jenom pár sto­vek, nebo niž­ší tisí­ce. To je pří­pad lidí, kte­ří mají niž­ší pla­ty.

Exekuce však není stra­šá­kem jenom z toho důvo­du, že může­te při­jít o část své­ho pla­tu. Přijít může­te také o svůj maje­tek. Stačí, když exe­ku­tor vyra­zí zaba­vo­vat k vám domů. I tady je dob­ré znát svá prá­va a vědět, že jsou věci, kte­ré se vám zaba­vit nesmí. Jedná se tře­ba o:

  • Potřebné vyba­ve­ní domác­nos­ti
  • Snubní prs­te­ny a podob­né věci osob­ní pova­hy
  • Věci nezbyt­né pro uspo­ko­je­ní potřeb rodi­ny či pra­cov­ních úko­nů

I s exekutorem se dá domluvit

Myslete na to, že když už je exe­ku­ce naří­ze­na, stá­le je tu urči­tá mož­nost domlu­vy se samot­ným exe­ku­to­rem. Lepší, než si brát jaké­ko­liv půjč­ky, je sna­ha o domlu­vu na splát­ko­vém kalen­dá­ři. Tak, aby vyho­vo­val jak vám jako dluž­ní­ko­vi, tak i exe­ku­to­ro­vi. Tato domlu­va je pro obě stra­ny čas­to­krát výhod­něj­ší, než obsta­ve­ní účtu, nebo zaba­vo­vá­ní věcí v domác­nos­ti. I exe­ku­tor má zájem na co nej­jed­no­duš­ším vyře­še­ní a pro­to je domluvě splá­tek naklo­něn. Zároveň však při­po­meň­me, že sjed­ná­ní splát­ko­vé­ho kalen­dá­ře závi­sí plně na vůli exe­ku­to­ra a na tom, kolik jste schop­ni splá­cet. Dobré je také pama­to­vat, že pokud svůj záva­zek plnit nebu­de­te, dru­hou šan­ci vám exe­ku­tor patr­ně nedá.

Nezapomínejte na možnost oddlužení

Exekuce čas­to nemu­sí nastat ani u noto­ric­kých dluž­ní­ků. Právě pro ty zave­dl náš stát mož­nost oddlu­že­ní nebo­li osob­ní­ho ban­kro­tu. Kdo spl­ní pod­mín­ky a je mu schvá­le­na žádost, ten je na násle­du­jí­cí roky pod jakousi ochra­nou stá­tu. Jak před věři­te­li, tak i před exe­ku­to­ry. I to je ces­ta, jak se zba­vit stra­chu z nepří­jem­né­ho vymá­há­ní. Kdo pro­jde oddlu­žo­va­cím pro­ce­sem úspěš­ně, je mu zbý­va­jí­cí dluh sma­zán a odpuš­těn a on se vrhá do živo­ta s dru­hou šan­cí, a to s tak­zva­ným čis­tým ští­tem. Tato for­ma řeše­ní je vhod­ná hlav­ně pro ty jedin­ce, u kte­rých mlu­ví­me o tak­zva­ném předlu­že­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Dobrý den , mám něko­lik exe­ku­cí a domlu­ven splát­ko­vý kalen­dář . Teď s níz­kým pla­tem a bez bri­gád nemám na splát­ky , s exe­ku­to­ry není mož­né domlu­vit odo­lat splá­tek , co s tím ? Král Jan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...