Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Fotbal > Evropské šampionáty a jejich historie

Evropské šampionáty a jejich historie

France hot fans

Poslední evrop­ský šam­pi­o­nát se konal v roce 2016 ve Francii, kde jsme pozna­li nové vítě­ze. Vůbec popr­vé opa­no­va­li mis­trov­ský trůn fot­ba­lis­té Portugalska, kte­ří ukon­či­li dvou­le­tou nad­vlá­du riva­lů ze Španělska (2008, 2012). Další ME se usku­teč­ní až v roce 2020, jejich hos­ti­te­lem bude něko­lik evrop­ských vel­ko­měst. Pojďme si shr­nout sou­hrn poznat­ků, kte­ré jste mož­ná o ME nevě­dě­li.

Statistikám posled­ních let vévo­dí Španělé

Věděli jste, že zpo­čát­ku hrá­li na Mistrovství Evropy pou­ze 4 týmy? Tento počet se v roce 1980 roz­ší­řil na 8, šam­pi­o­nát teh­dy uspo­řá­da­la Itálie. 16 týmo­vou podo­bu jsme popr­vé vidě­li na ME 1996 v Anglii a vidě­li jsme ji až done­dáv­na. Změna při­šla až v roce 2016, na fran­couz­ském tur­na­ji se počet účast­ní­ků opět roz­ší­řil a to na 24.

Mezi nej­ú­spěš­něj­ší země pat­ří Německo a Španělsko. Němci zví­tě­zi­li na tur­na­ji v 3 pří­pa­dech (1972, 1980, 1996) a stej­ně tak neu­spě­li v 3 finá­lo­vých due­lech (1976, 1992, 2008). To zna­me­ná, že v novo­do­bé éře fot­ba­lu neza­zna­me­na­li na ME žád­ný výraz­ný úspěch. To se nedá říct o Španělech, kte­ří zazna­me­na­li výhru v roce 1964 a násled­ně v letech 2008 a 2012. Druzí skon­či­li v roce 1984.

Kromě toho, Španělé měli dlou­hou šňů­ru, dva­nác­ti zápa­sů bez poráž­ky. Prohráli na ME 2004 ve sku­pi­ně s Portugalskem a násled­ně až v roce 2016 na ME ve Francii! Navíc v tom­to obdo­bí nedo­sta­li gól dlou­hých 509 minut! Na ME 2012, kte­ré pořá­da­la Ukrajina spo­leč­ně s Polskem, inka­so­va­la defen­zi­va v čele s Casillasem pou­ze jedi­ný gól. Španělé vyhrá­li celý tur­naj a zmí­ně­ný gól dosta­li hned v zaha­jo­va­cím due­lu šam­pi­o­ná­tu pro­ti Itálii (1: 1). Právě Italy poz­dě­ji země z Pyrenejského polo­ostro­va ve finá­le kru­tě pora­zi­la. Španělé zni­či­li ve finá­le Itálii v pomě­ru 4: 0, což je nej­vět­ší bran­ko­vý roz­díl ve finá­le ME.

Co se týče týmů, nej­ví­ce zápa­sů na Euru ode­hrá­lo Německo (43), při­čemž drží ješ­tě něko­lik zají­ma­vých zápi­sů. Vstřelili nej­ví­ce gólů v his­to­rii (65), ale také inka­so­va­li nej­ví­ce (45). Dohromady vyhrá­lo už 23 zápa­sů. Naopak nej­ví­ce pro­her má na kon­tě Dánsko a to 14. Co se týče remíz, v tom­to ohle­du kra­lu­jí repre­zen­tan­ti Itálie, výběr této země uhrál neroz­hod­ný výsle­dek v 15 pří­pa­dech.

Rekordmani Cristano Ronaldo, Michael Platini, Casillas nebo van der Sar

Přejděme k hráč­ským sta­tis­ti­kám. Nejlepším střel­cem v his­to­rii ME je Francouz Michel Platini s 9 góly. Ten zazna­me­nal 2 Hattricky, při­čemž jeden se mu poda­řil za skvě­lých 18 minut! Nejvíce čis­tých ští­tů mají na kon­tě Edwin van der Sar a Iker Casillas (9). Nejvíce bra­nek inka­so­val legen­dár­ní Peter Schmeichel z Dánska – rov­ných 20.

Nejvíce zápa­sů na tur­na­ji? Držitelem toho­to rekor­du je kapi­tán čer­stvé­ho vítě­ze, Cristiano Ronaldo. Ten ode­hrál na ME od roku 2004 až 21 due­lů (dohro­ma­dy 1793 minut). Následuje Němec Bastian Schweinsteiger s 18 zápa­sy, na bron­zo­vé pozic se umís­ti­la ital­ská bran­kář­ská legen­da Gianluigi Buffon (17).

Zajímavé ješ­tě je, že Portugalsko se sta­lo jedi­ným týmem, kte­ré na domá­cím tur­na­ji ve finá­le pro­hrá­lo. V roce 2004 na domá­cí půdě pře­kva­pi­vě pod­leh­lo Řecku. Michel Platini vstře­lil oba zmí­ně­né Hattricky na jed­nom tur­na­ji.

https://www.youtube.com/watch?v=BV1vQBxi44E

Penaltový roz­střel? Postup Čechů

Na závěr dodá­me ješ­tě jed­nu zají­ma­vost z his­to­rie ohled­ně čes­ké­ho výbě­ru. Věděli jste, že čeští fot­ba­lis­té vyhrá­li všech­ny penal­to­vé roz­stře­ly, kte­rých se zúčast­ni­li? Jejich zápas dospěl do penalt až ve třech pří­pa­dech. Dohromady zahrá­va­li 20 penalt, při­čemž všech­ny skon­či­ly v brá­ně.

Tak co, roz­ší­ři­li jste si své zna­los­ti o evrop­ském mezi­ná­rod­ním tur­na­ji, nebo jste vše už vědě­li?

Připomeňte si krás­né góly z posled­ní­ho ME:

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,02028 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55007 KB. | 04.08.2021 - 09:10:07