Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Evoluce – Pramen života - přichází čas, kdy se rozhodne

Evoluce – Pramen života - přichází čas, kdy se rozhodne

evoluce pramen zivota duze

maxresdefault

Jam viděl zvlášt­ní objek­ty. Byly čer­né a nevěs­ti­ly nic dob­ré­ho. Sice vypa­da­li jako ptá­ci, ale roz­hod­ně se o tahle zví­řa­ta nejed­na­lo. Přišlo mu to spí­še jako robo­ti. Rozhodl se svo­jí kama­rád­kou Zoui, že se vrá­tí k ostat­ním a uvi­dí se, co pod­nik­nou dál. Uprostřed toho­to mís­ta si Jam uvě­do­mil, že to tady vypa­dá jako kdy­by byli v pohád­ce Čaroděj ze země Oz. Marek, dal­ší z kama­rá­dů Jama, byl momen­tál­ně v auto­bu­su, kte­rý řídil. Spolu s ním tam byla i Katta. Tu une­sl pro­to, aby mu dosvěd­či­la, že je vlast­ně hrdi­nou, kte­rý spl­nil pří­ka­zy. Katta z toho logic­ky neby­la dva­krát nad­še­ná.

Marek vlast­ně zra­dil Jama a svo­je ostat­ní, nyní už býva­lé kama­rá­dy. Vzal na vědo­mí, že se z odsud nikdy nedo­sta­nou a tak se roz­ho­dl, že tu zůsta­ne a pros­tě bude vyzná­vat filo­zo­fii, že pře­ži­je jen tan, kdo boju­je. Najednou Katta vykřik­la. Za auto­bu­sem se vzná­šel dron, ale ne jen tak leda­ja­ký. Rozpětí kří­del Marek odha­do­val na čty­ři až pět met­rů. Marek šlá­pl na plyn, ale čer­ný dron za nimi. Z dro­nu se ozval zlo­věst­ný hlas, aby oka­mži­tě zasta­vi­li, jeli­kož se nachá­ze­li v zaká­za­né zóně. K tomu vše­mu mu nadá­va­la Katta. Marek to však nere­gis­tro­val. Ten si mys­lel, že ho setřá­sl, ale to se vel­mi mýlil.

Velmi mě naštva­lo, v této pohád­ko­vé sérii, že při­šla zra­da kama­rá­da. Ale ono to tak čas­to bývá i v živo­tě. Nemám výhra­dy. je to tako­vé vel­mi zají­ma­vé fan­ta­sy. Kdo vyzná­vá ten­to styl, tak neu­dě­lá chy­bu. Tomu se to bude zaru­če­ně líbit. Tento díl je opět doce­la dlou­hý - 9 hodin a 34 minut. Obal se opět hodí k téma­tu a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Thomas Thiemeyer
  • Žánr: fan­ta­sy a sci-fi
  • Vydava­tel­ství: Audiotéka, Bookmedia
  • Interpret: Marek Holý 
  • Datum vydá­ní: 2020

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44424 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55010 KB. | 04.08.2021 - 20:46:08