Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Evil Dead III, Army of Darkness (45%)

Evil Dead III, Army of Darkness (45%)

Tuto sérii reži­sé­ra Sama Raimiho asi nemu­sím znal­cům fil­mů dale­ko­sáh­le před­sta­vo­vat. Předchozí díly jsem neměl tu mož­nost vidět, ale mám dojem, že na cel­ko­vý názor na tuto část to nebu­de mít moc vel­kou váhu. Evil Dead je horo­ro­vě kome­di­ál­ní fil­mo­vá série. Ano, je to vel­mi zvlášt­ní, film vás sice může vydě­sit, to ano.., ale spí­še se u něj bude­te smát. Hlavní posta­vu ztvár­nil opět slo­vut­ný Bruce Cambel (jakož­to Ash), ten­to­krá­te se však oci­tl kde­si v roce 1300, pro­to­že jej síla tajem­né kni­hy Necromonicon pře­mís­ti­la do ono­ho bla­že­né­ho věku. Vskutku bla­že­né­ho? Ani moc ne…temné síly povstá­va­jí a mrt­ví začnou opět vstá­vat z hrobů (a bude u toho spous­ta legra­ce), tak­že o prá­ci pro Ashe nou­ze roz­hod­ně nebu­de.
Film samo­zřej­mě není nikterak nároč­ným dílem, ale je to sní­mek, kte­rý je určen hlav­ně pro poba­ve­ní. Musím při­znat, že jsem se u mno­hých scén fil­mu poměr­ně bavil a smál, úžas­ná je napří­klad část, kde je Ash uvěz­něn ve vel­ké budo­vě a sním tam jsou ješ­tě asi 4 mini­a­tur­ní ver­ze sebe sama. Ti malí skřít­ci se jej pocho­pi­tel­ně poku­sí zabít a …děla­jí to vel­mi sofis­ti­ko­va­ně. Jeden z nich dokon­ce vle­ze Ashovi do úst s úmys­lem tro­chu ho kop­nout do žalud­ku (zevnitř), Ash to ale vyře­ší jed­no­du­še - nali­je si do úst vaří­cí čoko­lá­du a tím tedy skřít­ka v sobě zni­čí…. Zajímavé, že? Ash je pros­tě sym­pa­tic­ký chla­pík, teď již chá­pu, kde se inspi­ro­va­li tvůr­ci počí­ta­čo­vé hry Duke Nuken 3D v cha­rak­te­ru své­ho hrdi­ny. Duke jako­by Ashovi z oka vypa­dl, podob­ně tvr­dé hláš­ky a drs­né zbra­ně (moto­rov­ka mís­to ruky, obli­gát­ní bro­kov­ni­ce, hláš­ka „buď slad­ká, baby“,…), to je to, co tyto hochy zdo­bí.
Pokud se chce­te poba­vit tro­chu drs­něj­ším a bru­tál­něj­ším humo­rem (při kte­rém se maso­vě umí­rá - někdy i více­krát), tak série Evil Dead je pro vás ta pra­vá. Pokud ne, tak od ní radě­ji dej­te ruce pryč.
P. S. Pozor, i kni­hy mohou kou­sat!
Hodnocení: 48%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,38934 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56219 KB. | 29.05.2022 - 04:34:04