Kritiky.cz > Filmové recenze > Everest – emocionálně mrazivá smršť

Everest – emocionálně mrazivá smršť

Everest Movie 2015

Podle sku­teč­né udá­los­ti. Ledově ost­rý vítr biču­jí­cí sně­hem. Lidské tragé­die. Je těž­ké určit, z čeho mra­zí nej­víc, ale Everest je nesku­teč­ně inten­ziv­ním zážit­kem na všech fron­tách divá­ko­vých emo­cí.

   Píše se rok 1996 a do základ­ní­ho tábo­ra pod nej­vyš­ší horou svě­ta se schá­zí kli­en­ti dvou spo­leč­nos­tí netu­ší­ce, že se sta­nou sou­čás­tí jed­né z nej­tragič­těj­ších expe­dic v ději­nách. Šestnáct kli­en­tů pod vede­ním vůd­ců Roba Halla (Jason Clarke) a Scotta Fischera (Jake Gyllenhaal) s úctou vzhlí­že­jí k majestát­ní­mu masi­vu Matky vesmí­ru, jak horu Nepálci nazý­va­jí. Naprostá vět­ši­na nema­jí s výstu­pem potřeb­né zku­še­nos­ti, což v této době ale není vzác­nos­tí. Výstup na Everest se stá­vá komerč­ní turis­tic­kou zále­ži­tos­tí a až tra­gic­ký osud této sku­pi­ny na něko­lik let opět utlu­mí stou­pa­jí­cí zájem sta­nout na nej­vyš­ším mís­tě pla­ne­ty.

    Za neštěs­tím obou výprav, kte­ré na vrchol stou­pa­ly spo­leč­ně, sto­jí celá řada pro­blé­mů. Nezkušenost kli­en­tů, selhá­ní jed­not­liv­ců i špat­ná roz­hod­nu­tí vůd­ců v důsled­ku pří­tom­nos­ti novi­ná­řů. Za ješit­nost, altru­is­mus a opo­me­nu­tí pod­stat­ných věcí mno­ho z nich polo­ži­lo život. Zaštiťujícím jme­no­va­te­lem celé tragé­die avšak zůstá­vá špat­né poča­sí. Mohutná bou­ře, o níž vůd­ci měli infor­ma­ce ze základ­ní­ho tábo­ra, ale kte­rou tak fatál­ně pod­ce­ni­li. Katastrofická vichři­ce, jež celé­mu svě­tu skr­ze horo­lez­ce uká­že, jak bez­moc­ní pro­ti pří­rod­ním živlům stá­le jsme.

everest

    Co se týče reci­pi­ent­ské vděč­nos­ti, sní­mek lze při­rov­nat k dva roky sta­rým Rivalům. Filmu o závo­dech Formule 1, kte­rý dostal do kolen napros­tou vět­ši­nu divá­ků, přes­to­že se auto­mo­bi­lo­vým závo­dům vyhý­ba­jí jak čert kří­ži. Everest je fil­mem mapu­jí­cí ces­tu horo­lez­ců z ame­ric­ké­ho letiš­tě až na nej­vyš­ší vrchol svě­ta a výstu­pu je věno­vá­na drti­vá vět­ši­na sto­pá­že. A ačko­li jste se o horo­le­zec­ké výš­la­py v živo­tě neza­jí­ma­li, ten­to pří­běh vás do dosta­ne do kolen mož­ná ješ­tě rych­le­ji.

    Ve fil­mech bývá čas­to obrov­ský pro­blém sla­dit humor se sen­ti­men­tem a akcí. Vtipné scén­ky tvo­ří s váž­ný­mi momen­ty do očí bijí­cí kon­trast a divák si ve výsled­ku neu­ži­je ani jed­nu část. Tvůrcům Everestu se ale poda­ři­lo všech­ny slož­ky lad­ně spo­jit, a zatím­co vám ješ­tě dozní­vá husí kůže z exte­ri­ér­ních zábě­rů pod­po­ře­ných dyna­mic­kou hud­bou, poma­lu vyta­hu­je­te kapes­ník na slzy smut­ku či smí­chu. Soundtrack slo­žil Danio Marianelli, chla­pík, co je zná­mý spí­še díky svým sen­ti­men­tál­ním soun­d­trac­kům. Obavy ze špat­né­ho výbě­ru skla­da­te­le ale roz­me­tá­vá již úvod­ní scé­na a na roz­du­ně­ný sál mohut­nou instru­men­tál­ní hud­bou se jen tak neza­po­mí­ná.

    Everest. Film, kte­rý vás doká­že tro­chu roze­smát, nahnat strach i vtla­čit slzy do očí. Věta „Příběh inspi­ro­va­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti“ vždy o úro­veň umoc­ní fil­mo­vý záži­tek, Everestu ale dodá­vá přes­ně onen mra­zi­vý nádech, že z kina dochá­zí­te zachmu­ře­ní i vypla­še­ní. A prá­vě ten­to para­dox je na celém fil­mo­vém zážit­ku to nej­krás­něj­ší – ačko­li z něj máte dep­ku, vzpo­mí­ná­te na něj s úsmě­vem, pro­to­že podob­né fil­mo­vé zážit­ky se za rok spo­čí­ta­jí na prs­tech jed­né ruky. Tedy pokud vás o ně už omrz­li­ny nepři­pra­vi­ly.

90 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Everest na Blu-ray5. února 2016 Everest na Blu-ray Everest. Nejvyšší hora, která byla vždy vnímána jako triumf lidské vůle a vytrvalosti. Její vrchol přitahuje čím dál tím více horolezců, avšak samotná cesta k vrcholu si do dnešního dne […]
  • Zraněná srdce spolehlivě vyléčí láska27. března 2019 Zraněná srdce spolehlivě vyléčí láska Jedna žena a dva muži toužící po lásce ve válkou zničeném Hamburku si umí pořádně zkomplikovat život. Bolest v srdci před sebou sice uschovají dlouho, ale nic netrvá věčně. Někdo hledá […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Velký Gatsby - 85 %15. května 2013 Velký Gatsby - 85 % Příběh Nicka Carrawaye a jeho tajemného souseda, boháče Gatsbyho, napsal americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, když mu bylo 28 let. Prostředí přepychu, nádherná vila Gatsbyho, […]
  • House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák22. prosince 2018 House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák Jako bych sledoval artovou telenovelu z politického prostředí, která byla zároveň jakousi nepovedenou parodií svých úvodních sérií. Asi tak bych jednou větou popsal závěrečnou řadu dříve […]
  • Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie...3. února 2019 Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšnějších filmů historie (vydělal 673 mil. USD), se přesně po roce vrací scénárista a režisér M. Night […]
  • Bojovník (Southpaw) - 60 %23. července 2015 Bojovník (Southpaw) - 60 % Billy Hope je boxer, který je právě na výsluní své kariéry. Získal mistrovský titul a jeho milovaná žena Maureen by chtěla, aby se teď víc věnoval své rodině. To se ale nehodí jeho […]
  • Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin10. listopadu 2016 Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé. Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi […]
  • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na […]
  • Jake Gyllenhaal23. července 2015 Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal, vlastním jménem Jacob Benjamin Gyllenhaal, (* 19. prosince 1980 Los Angeles, Kalifornie, USA) je americký filmový herec. Mezi jeho největší úspěchy patří filmy Den Poté […]