Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Evangelium sv. Matouše (1964)

Evangelium sv. Matouše (1964)

Autorem toho­to legen­dár­ní­ho fil­mu je zná­mý a kon­tro­verz­ní reži­sér Pier Paolo Pasolini. Pokud však od sním­ku oče­ká­vá­te něja­ké nechut­nos­ti ve sty­lu 120 dnů sodo­my, tak bude­te jis­tě zkla­má­ni. Mně osob­ně ten­to film kon­tro­verz­ní zrov­na nepři­šel.

Jedná se o v pořa­dí tře­tí Pasoliniho film (a prý také posled­ní, kte­rý je sro­zu­mi­tel­ný a stra­vi­tel­ný pro vět­ši­no­vé­ho divá­ka), pod­le někte­rých dokon­ce o jeho film nej­lep­ší, kte­rý záro­veň sto­jí na počát­ku jeho vývo­je, kte­rý zavr­šil nechval­ně zná­mým Saló aneb 120 dní sodo­my (ale o tom někdy jin­dy).

Pasolini byl mar­xis­ta (což po dru­hé svě­to­vé vál­ce v Itálii neby­lo zase něco až tak neob­vyk­lé­ho) a také homose­xu­ál (což už tro­chu neob­vyk­lé bylo). Právě jeho sexu­ál­ní ori­en­ta­ce se mu sta­la osud­nou, neboť jej stá­la vylou­če­ní z komu­nis­tic­ké stra­ny. Ve svých levi­co­vých názo­rech však díky tomu­to rozko­lu nikterak nepo­le­vil, což je patr­no i z fil­mo­vé podo­by evan­ge­lia sv. Matouše. Veškeré dia­lo­gy ve fil­mu jsou sice strikt­ně pře­vza­ty z bib­lic­ké­ho tex­tu. Pasolini si do sním­ku v pod­sta­tě nic nepři­dal, jen nechal text vizu­ál­ně ožít na fil­mo­vém plát­ně. Přesto však jeho Ježíš vyzní­vá jakož­to revo­lu­ci­o­nář a rebel (hrál ho stu­dent eko­no­mie z Španělska), což je pocho­pi­tel­ně před­sta­va do jis­té míry pod­le mě správ­ná, ale pro něko­ho může být sku­teč­ně kon­tro­verz­ní. Jeho kázá­ní a kri­ti­ku pomě­rů může divák stej­ně tak veli­ce snad­no pocho­pit jako kri­ti­ku církve v Pasoliniho časech.

Církev film při­ja­la cel­kem klad­ně, mož­ná k tomu při­spě­lo i věno­vá­ní zemře­lé­mu pape­ži Janu XXIII., jež se obje­ví (to věno­vá­ní, samo­zřej­mě) na začát­ku sním­ku. Pro Pasoliniho byl ten­to nekon­venč­ní „papež míru“ jis­tě sym­pa­tič­těj­ší než jeho před­chůd­ce Pius XII....

Zajímavé je na sním­ku i jeho herec­ké obsa­ze­ní. De fac­to takřka všech­ny role obsa­di­li neher­ci (což na jejich výko­nech ale není vůbec znát). Už jsem se v jed­né závor­ce let­mo zmí­nil o posta­vě Ježíše, do role star­ší Panny Marie Pasolini obsa­dil svo­ji vlast­ní mat­ku (pro níž to byla prv­ní fil­mo­vá zku­še­nost..., a to už jí bylo přes sedm­de­sát). Asi Vás nepře­kva­pí, že až na vzác­né výjim­ky (např. Alfonso Gatto) se jed­na­lo o jejich film prv­ní a záro­veň posled­ní.

Důležitou slož­kou toho­to fil­mu je i hud­ba. Pasolini nechal svůj sní­mek pod­bar­vit krás­ný­mi tóny Bacha a Mozarta, zvuk je dob­ře sklou­ben s obra­zem, tak­že burá­cí tam kde má a ticho je také na svém správ­ném mís­tě.

Suma sumarum, Pasolini byl div­ný člo­věk, rád pro­vo­ko­val (za svůj film Tvaroh si dokon­ce něco odse­děl), ale i jeho nej­pro­vo­ka­tiv­něj­ší fil­my (snad až na ten posled­ní...) si v sobě nesou vel­kou dáv­ku fil­mo­vé­ho kumš­tu. Evangelium sv. Matouše pod­le mého názo­ru pro­vo­ka­tiv­ní film není. Jen nám tro­chu při­po­mí­ná, že Ježíš a Pasolini - jak­ko­li si byli v mno­ha věcech vzdá­le­ni - se i v lec­čems tro­chu podo­ba­jí.

  • Nejlepší film 201616. ledna 2017 Nejlepší film 2016 Anketa Nejlepší film 2016 na facebooku je ukončena z důvodu nezájmu fanoušků :-( Posted in Články
  • Elden Ring obdržel věkové doporučení od šestnácti let....22. února 2021 Elden Ring obdržel věkové doporučení od šestnácti let.... Elden Ring obdržel věkové doporučení od šestnácti let. Očekávaný soulslike titul od FromSoftware by po třech letech vývoje mohl vyjít. Posted in Krátké herní aktuality
  • Adaptace31. října 2003 Adaptace Autorská dvojice Charlie Kaufmann a Spike Jonze, proslulí filmem V kůži Johna Malkoviche, nás lákají do kina dalším "nenormálním" filmem, který stojí za shlédnutí. "Nechtěl bych do […] Posted in Filmové recenze
  • Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)7. července 2020 Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965) Film Pyramida boha Slunce je volným pokračováním snímku Poklad Aztéků. Oba filmy byly z ekonomických důvodů natáčeny společně, a to od 31. srpna 1964 do 29. ledna 1965. Natáčení v bývalé […] Posted in Speciály
  • Austrálie1. prosince 2010 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se […] Posted in Recenze
  • Odpor4. ledna 2011 Odpor Milióny mrtvých, nesnesitelné krutosti, porušování lidských práv, spousty nevinných obětí a mnoho dalších odporných věcí úzce související s 2. světovou […] Posted in Recenze
  • Prezident Sony Jim Ryan se vyjádřil na adresu Xbox Game Pass s...21. listopadu 2020 Prezident Sony Jim Ryan se vyjádřil na adresu Xbox Game Pass s... Prezident Sony Jim Ryan se vyjádřil na adresu Xbox Game Pass s tím, že v Sony mají PlayStation Now, který je dostupný už na mnoha trzích. Ohledně předplatného prý mají nějaké novinky, […] Posted in Krátké herní aktuality
  • VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 20121. června 2012 VÍTĚZNÉ FILMY ROKU 2012 Ceny udělované statutárními porotami/ Prizes awarded by the statutory juries Mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež/ International Children’s Jury for Feature Films […] Posted in Články
  • Změny17. února 2020 Změny Nikdy není příliš pozdě stát se člověkem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough) Když chcete něco změnit, můžete začít koupí nových šatů, přestěhováním se, novým vymalováním bytu, získáním […] Posted in Sex a Vztahy
  • Piano27. července 2012 Piano (1993) Piano je slavný snímek režisérky Campion, od níž jsem nic jiného neviděl a koneckonců i ono slavné Piano jsem shlédl až včera. Některé filmy se mi snad vyhýbají (ze strachu? […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,69531 s | počet dotazů: 208 | paměť: 50062 KB. | 11.04.2021 - 02:36:35