Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Eva Klepáčová

Eva Klepáčová

Klepacova
Klepacova

Eva Klepáčová (2. květ­na 1933 Praha – 18. červ­na 2012 Praha) byla čes­ká hereč­ka, mode­rá­tor­ka, man­žel­ka her­ce a zpě­vá­ka Josef Zímy. Mezi jeji vůbec nej­zná­mej­ší fil­mo­vé role pat­ří posta­va Káči z čes­ké­ho pohád­ko­vé­ho fil­mu Hrátky s čer­tem reži­sé­ra Josefa Macha z roku 1956. Je taky zná­ma jako dabin­go­vá hereč­ka, v roce 2007 jí Prezidium Herecké aso­ci­a­ce udě­li­lo cenu za celo­ži­vot­ní mis­trov­ství v dabin­gu.
Ze živo­ta

Pochází z umě­lec­ké rodi­ny, její otec Antonín Klepáč byl taneč­ní­kem v Národním diva­dle, mamin­ka byla také taneč­ni­cí a hereč­kou. Tak jako celá řada jiných praž­ských her­ců začí­na­la v Dismanově dět­ském umě­lec­kém roz­hla­so­vém sou­bo­ru. Po matu­ri­tě na gym­ná­ziu stu­do­va­la na praž­ské DAMU, po ukon­če­ní ško­ly svo­ji prv­ní diva­del­ní sezó­nu strá­vi­la v Severočeském diva­dle v Liberci. Poté natr­va­lo zakot­vi­la ve smí­chov­ském Realistickém diva­dle Zdeňka Nejedlého v Praze (dneš­ní Švandovo diva­dlo na Smíchově).

Méně zná­mo už je dnes to, že půso­bi­la prak­tic­ky od jejích prvo­po­čát­ků také v Československé tele­vi­zi, kde díky své­mu pěk­né­mu a kul­ti­vo­va­né­mu hla­so­vé­mu pro­je­vu pra­co­va­la jako kon­fe­ren­ci­ér­ka i pří­le­ži­tost­ná hla­sa­tel­ka. Výborné hla­so­vé dis­po­zi­ce také vel­mi dob­ře uplat­ni­la při roz­hla­so­vé prá­ci a v dabin­gu. Společně se svým man­že­lem Josefem Zímou úspěš­ně nada­bo­va­la, mimo jiné, hlav­ní posta­vu Nastěnky v rus­ké fil­mo­vé pohád­ce Mrazík (Josef Zíma zde namlu­vil její­ho nápad­ní­ka Ivánka).

Její život tra­gic­ky pozna­me­na­la těž­ká doprav­ní neho­da Josefa Zímy v roce 1959, během níž zemřel člo­věk a při níž byla vel­mi těž­ce zra­ně­na čes­ká zpě­vač­ka a šan­so­ni­ér­ka Judita Čeřovská. Kromě toho ji také, jako mno­ho jiných čes­kých uměl­ců, postih­la i vlna záka­zů vystu­po­vá­ní a umě­lec­kých ome­ze­ní v době nor­ma­li­za­ce po roce 1968.

O svém živo­tě napsa­la spo­leč­ně se svým man­že­lem bio­gra­fic­kou kni­hu Princ a Káča.

Zdroj: Wikipedie.

Autoři:  Odkaz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97906 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55892 KB. | 24.05.2022 - 08:12:09