Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Europa Report [55%]

Europa Report [55%]

the europa report02
the europa report02

Koncept found-footage fil­mu je v posled­ní době poměr­ně popu­lár­ní. Těch oprav­du dob­rých sním­ků na něm zalo­že­ných je ale jen oprav­du skrom­né množ­ství. Monstrum z roku 2008 nebo čás­teč­ně i loň­ský Sinister k nim roz­hod­ně pat­ří. Daleko čas­tě­ji je ale ten­to styl pou­ží­ván u horo­ro­vých výpla­chů, kte­rých se roč­ně v kině obje­ví hned něko­lik, série Paranormal acti­vi­ty a nedáv­ná ultra­břeč­ka Černobylské dení­ky jsou pří­kla­dem této dru­hé sku­pi­ny. Letos se ale dost mož­ná v tom­to sty­lu zro­dil dal­ší z těch lep­ších fil­mů, kde ten­to kon­cept má smy­sl. Americké sci-fi Europa Report ekvá­dor­ské­ho reži­sé­ra Sebastiana Cordera roz­hod­ně poten­ci­ál má. Dokáže ale ten­to sní­mek zapů­so­bit i na plo­še hodi­ny a půl?

the-europa-report03

Lidstvo už dlou­hé desít­ky let nevy­kro­či­lo vesmí­rem dál, než jen na orbi­tu naší mod­ré pla­ne­ty. V momen­tě kdy NASA skon­či­la s měsíč­ním pro­gra­mem, lid­stvo nevstou­pi­lo na jinou pla­ne­tu než tu naši. Tým věd­ců se to ale roz­ho­dl změ­nit. Tak vzni­kl sou­kro­mý vesmír­ný pro­gram Europa Ventures a s ním mise Europa One. Tato mise zahr­nu­jí­cí ty nej­lep­ší ast­ro­nau­ty z celé­ho svě­ta má jedi­ný cíl. Jeden z měsí­ců pla­ne­ty Jupiter, Europu. Vědci došli k závě­ru, že by mohl na jejím povrchu exis­to­vat život. Úkolem Europy One je při­stát na této pla­ne­tě, posbí­rat vzor­ky a dopra­vit je k bliž­ší­mu pro­zkou­má­ní zpět na Zem. Mise však nabe­re neče­ka­ná zvrat, když při neče­ka­né solár­ní erup­ci, něko­lik měsí­ců po star­tu, ztra­tí loď veš­ke­rou komu­ni­ka­ci se Zemí. Co se sta­lo s lodí a s její posád­kou se tak nikdo nedo­zvě­děl. Až doteď.

Synopse zní jako kaž­dé dru­hé sci fi horo­ro­vé béč­ko. A ona je to vlast­ně prav­da. Europa Report je v téměř kaž­dém mys­li­tel­ném ohle­du dal­ší béč­ko­vá podí­va­ná, kte­rá se však sna­ží více než sym­pa­tic­ky ten­to fakt zakrýt jak jen to jde. Partička více či méně pove­do­mých tvá­ří v pseu­do­stři­ho­vém doku­men­tu z vesmír­né expe­di­ce? To nezní jako úpl­ně špat­ná výcho­zí pozi­ce.

the-europa-report07

Tohle je ale bohu­žel dvou­seč­ná zbraň. Europa Report totiž na jed­nu stra­nu fun­gu­je solid­ně, co se týče navo­ze­ní atmo­sfé­ry, nicmé­ně všech­no i přes­to půso­bí tak tro­chu z dru­hé ruky. Máte par­tič­ku ast­ro­nau­tů, mezi kte­rý­mi se najde jed­na dvě pově­do­mé tvá­ře, kte­ří se vyda­jí na zamrz­lou pla­ne­tu hle­dat život. Do toho ovšem máte růz­né vědá­to­ry, kte­ří fun­gu­jí na pozi­ci vypra­vě­če a dopl­ňu­jí info, kte­ré vám sní­mek sám nena­bíd­ne. I když tak Cordera nato­čil sní­mek s poně­kud sym­pa­tič­těj­ší nechro­no­li­gc­kou nara­tiv­ní struk­tu­rou, ve výsled­ku je to stej­ně, zase a zno­vu tako­vá nepří­liš zábav­ná ces­ta par­kem, kdy vás někdo drží za ruku, uká­že vám atrak­ce oko­lo, nicmé­ně ve sku­teč­nos­ti si ani jed­nu nevy­zkou­ší­te a už jste na ces­tě domů.

Snímku by slu­še­la totiž podob­ná atmo­sfé­ra, jakou dis­po­no­val kupří­kla­du sní­mek Moon. Když už komor­ně, tak s citem a pře­svěd­či­vě. Postavy totiž dis­ku­tu­jí hlu­bo­ká a váž­ná téma­ta, zatím­co jim scé­nář nad hla­vu vrší jed­no mys­li­tel­né klišé za dru­hým. A v tom­to ohle­du už před rokem dale­ko lépe zabo­do­val horor Apollo 18. Pokud si tedy dovo­lím ješ­tě jed­no při­rov­ná­ní, nazval bych sní­mek Europa Report tako­vým zají­cem chy­ce­ným do pas­ti. Ať už se totiž sna­ží­te sebe­víc vyma­nit ze sevře­ní toho kde jste se ocit­li, pořád bude­te tam kde jste zača­li.

Europa Report je tak po poměr­ně naděj­ně vyhlí­že­jí­cí pro­pa­ga­ci tak tro­chu zkla­má­ním. Po všech strán­kách kon­zis­tent­ní avšak nepří­liš nápa­di­tý sní­mek se vás bude sna­žit uko­nej­šit během prv­ní hodi­ny, aby se to pak sna­žil v posled­ní půl­ho­di­ně dohnat. To, že ale začne­te chy­bo­vat dva­krát tolik cli­ma­xu dva­krát nepři­dá. Snímek nedo­ká­zal napl­nit to co sli­bo­val a mís­to hod­not­né hlu­bo­ké zále­ži­tos­ti divák dosta­ne jen hrst­kou prázd­ných názo­rů oko­ře­ně­ný found foo­tage sci fi film. A to se vším co tako­vé­to tvr­ze­ní při­ná­ší. V rám­ci mož­nos­tí sluš­ná avšak drti­vě ome­ze­ná výpra­va a béč­ko­vý look se vším všu­dy. Na dru­hou stra­nu, pořád je to nápa­di­těj­ší, jako dal­ší rych­lokvaš­ko­vý výplach z horo­ro­vých vod.

Skupina ast­ro­nau­tů vyrá­ží k jed­no­mu z mála míst, kde by v nám zná­mém vesmí­ru mohl exis­to­vat život. Koncept found foo­tage si o tohle doslo­va říká a podob­ně jako kon­ku­renč­ní Apollo 18, i Europa Report zůsta­la na půli ces­ty. Na jed­nu stra­nu zají­ma­vá podí­va­ná se sym­pa­tic­kým naru­še­ním vyprá­vě­cí struk­tu­ry, na dru­hou stra­nu hod­ně laci­ných momen­tů, skr­ze na skrz béč­ko a pří­liš mno­ho prázd­ných řečí po ces­tě ke kýže­né­mu cíli. Europa report není vylo­že­ně špat­ným poči­nem, jen nedo­ká­že ani z polo­vi­ny vyu­žít své­ho poten­ci­á­lu. A to je ško­da...

Hodnocení : 55%

Originál člán­ku zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77271 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56265 KB. | 29.05.2022 - 13:17:02