Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2 - Představení expanze na západní Balkán

Euro Truck Simulator 2 - Představení expanze na západní Balkán

Foto:© SCS Software
Foto:© SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někteří z vás si v posled­ních dnech prav­dě­po­dob­ně klad­li otáz­ku, jaké budou dal­ší kro­ky na ces­tě hrou Euro Truck Simulator 2. To vše se však dnes mění, pro­to­že s potě­še­ním ofi­ci­ál­ně ozna­mu­je­me náš nad­chá­ze­jí­cí pro­jekt DLC. Tentokrát vás ces­ty zave­dou na západ­ní Balkán!

Nejspíš ti nej­po­zor­něj­ší z vás to už tuši­li, pro­to­že si mož­ná pama­tu­je­te, že jsme pro letoš­ní veli­ko­noč­ní svát­ky vytvo­ři­li výzvu „hon na vajíč­ka“ s tema­tic­ky zbar­ve­ný­mi vajíč­ky. Bavilo nás sle­do­vat, jak pro­zkou­má­vá­te kaž­dý kout našich kaná­lů soci­ál­ních médií, a vaše spo­leč­né úsi­lí nepři­šlo vni­več, pro­to­že se vám poda­ři­lo úspěš­ně najít všech­na taj­ná vajíč­ka!

Jak už to u našich vel­kých roz­ší­ře­ní map a pře­krý­va­jí­cích se vývo­jo­vých obdo­bí bývá, plá­no­vá­ní a výzkum toho­to roz­pra­co­va­né­ho DLC zača­ly už před více než rokem. Vedoucí pro­jek­tu s hlav­ní sku­pi­nou vete­rá­nů již loni na pod­zim zača­li s pro­to­ty­po­vá­ním kon­krét­ních loka­cí. Totéž pla­tí pro tvor­bu 3D mode­lů; prá­ce na všech růz­ných uni­kát­ních památ­kách, budo­vách, mos­tech atd. (říká­me jim 3D akti­va) musí začít o hod­ně více než půl roku dří­ve, než je desig­né­ři mapy potře­bu­jí. Ale i tak jsme prak­tic­ky tepr­ve v počá­teč­ní fázi vývo­je, vět­ši­na týmu mapo­vých desig­né­rů nastou­pi­la tepr­ve před něko­li­ka měsí­ci. Nyní jsme v plné pro­duk­ci a koneč­ně vám může­me začít uka­zo­vat zají­ma­vé kous­ky, jakmi­le budou hoto­vé. Budeme tvr­dě pra­co­vat na tom, abychom vám toto roz­ší­ře­ní při­nes­li co nejdří­ve, a záro­veň se ujis­tí­me, že bude vydá­no, až bude plně při­pra­ve­né a řád­ně vyla­dě­né.

Co se týče zemí, kte­ré bude­te moci v tom­to DLC vidět, bude to pro nás doce­la výzva, pro­to­že jich při­ná­ší­me hned něko­lik! Konkrétně se jed­ná o Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo,. Uff, to je oprav­du vyčer­pá­va­jí­cí seznam!

Můžete se těšit na mno­ho nové­ho, co tyto země nabí­ze­jí. Ať už se jed­ná o prů­my­sl, pří­ro­du, památ­ky, sil­nič­ní síť nebo spous­tu dal­ší­ho zají­ma­vé­ho obsa­hu!


Fotky :© SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Jedná o překlad oficiálního článku z blogu SCS Software a do češtiny jej přeložil Jiří Borový.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,41480 s | počet dotazů: 273 | paměť: 58386 KB. | 14.08.2022 - 04:38:46