Kritiky.cz > Recenze her > Euro Truck Simulator 2: Iberia - Nejlepší balík pro ETS2 za 9 let.

Euro Truck Simulator 2: Iberia - Nejlepší balík pro ETS2 za 9 let.

Iberia

Když sko­ro před 9. lety (ofi­ci­ál­ně 18. říj. 2012) vyšla hra o evrop­ském ces­to­vá­ní v kami­ó­nech, tak jsme neo­če­ká­va­li, že tato hra vydr­ží tak dlou­ho a v tak dob­ré kva­li­tě. Tvůrci stá­le při­ná­ší nové balíč­ky a nové aktu­a­li­za­ce, a tak je stá­le hra aktu­ál­ní.

Základní hra obsa­hu­je pou­ze střed­ní Evropu, Německo a kou­sek Francie. Postupně se pomo­cí DLC roz­ší­ři­la o zby­tek Evropy na seve­ru, jihu a výcho­du a zasa­hu­je o do kous­ku Asie a rus­ké­ho kon­ti­nen­tu.

Posledním balí­kem, se kte­rým před něko­li­ka dny tvůr­ci při­šli, je Pyrenejský polo­ostrov. Je vidět, že je to hod­ně dob­rý balík, obsa­hu­je nej­ví­ce obsa­hu ze všech mož­ných evrop­ských DLC a postup­né obje­vo­vá­ní všech mož­ných měst, zají­ma­vos­tí a hlav­ně nákla­dů je na desít­ky a desít­ky hodin.

V počtu jed­not­li­vých prv­ků je v rám­ci DLC nepře­ko­na­tel­né, pro­to­že obsa­hu­je 49 jed­not­li­vých měst, vel­kých i malých, potom dal­ších 15 uni­kát­ních vyhlíd­ko­vých míst a stov­ky a tisí­ce reál­ných dál­nic, kte­ré spo­ju­jí měs­ta a mís­ta v rám­ci 2 až 3 hodin ces­to­vá­ní.

Na kaž­dém prv­ku Španělska i Portugalska je vidět straš­ná prá­ce a důra­zu na jed­not­li­vé detai­ly, pro­to­že kaž­dá „Iberská“ paměti­hod­nost, zají­ma­vá kři­žo­vat­ka i samot­né mýt­né brá­ny, vypa­da­jí jako ve sku­teč­nos­ti.

Samozřejmostí jsou i pří­sta­vy, kte­ré vedou do Francie, Anglie i Itálie, a tak se v kli­du může­te s novým DLC užít ces­to­vá­ní i bez někte­rých před­cho­zích dopl­ňu­jí­cích balí­ků.

Přestože už se Euro Truck Simulator 2 vyví­jí už devět let, tak tvůr­ci neza­há­le­jí, kaž­dý nový balík čás­ti Evropy při­ná­ší aktu­a­li­za­ce samot­né hry, a neje­nom DLC, ale i vylep­še­ní hry. Od dob prv­ní­ho vydá­ní máme nové zvu­ky, vylep­še­né osvět­le­ní a samo­zřej­mě i drob­né změ­ny gra­fi­ky a nasta­ve­ní pro gra­fi­ky a pro­ce­so­ry nové gene­ra­ce.

Jsem rád, že pro fanouš­ky hry tvůr­ci při­ná­še­jí pra­vi­del­né aktu­a­li­za­ce a nová DLC. Iberia je nut­nost, aby hra byla ješ­tě lep­ší a po pro­je­tí celé Evropy, kte­rou už pra­vi­del­ní hrá­či zna­jí nové DLC při­ne­se dal­ší desít­ky hodi­ny za volan­tem.

100 %

Foto:SCS Software

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,07051 s | počet dotazů: 217 | paměť: 52373 KB. | 10.05.2021 - 07:07:25
X