Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > Etická coura

Etická coura

IMG 20190307 163052

22„Jsme pře­svěd­če­ny, že ero­tic­ká ener­gie je všu­de – v hlu­bo­kém náde­chu, kte­rý nám napl­ní plí­ce, když vyjde­me do vla­hé­ho jar­ní­ho jit­ra, v ledo­vé vodě hor­ské bys­tři­ny valí­cí se přes bal­va­ny, v tvo­ři­vos­ti vedou­cí nás k tomu, abychom malo­va­li obra­zy, vyprá­vě­li pří­běhy, sklá­da­li hud­bu s psa­li kni­hy, v lás­ky­pl­né něž­nos­ti, kte­rou cítí­me k přá­te­lům, pří­buz­ným a dětem.“

Sex je sou­čás­tí vše­ho – říka­jí autor­ky Etické cou­ry, což je cel­kem leti­tý a pře­pra­co­vá­va­ný best­seller v USA, jež ovšem k nám při­chá­zí popr­vé. Autorky se s mono­ga­mií roz­lou­či­ly už dáv­no a všech­ny ty lid­ské nety­pic­ké vzta­hy jsou jejich rajó­nem. Kromě vol­ných vzta­hů, jsou to i růz­né záli­by v bdsm, ve zvlášt­ních ero­tic­kých chout­kách, v psy­chi­ce homose­xu­á­lů a transse­xu­á­lů – a tady bych vyzdvih­la, že prá­vě tato „tabu“  jsou tu pro­bí­rá­na vel­mi pocho­pi­tel­ně, zají­ma­vě. Nic tu  není vul­gár­ní, tou „cou­rou“ si  může­te před­sta­vit svou duši, kte­rá pros­tě potře­bu­je na pokec kámoš­ku, na domác­nost hos­po­dy­ni, na inte­lek­tu­ál­ní hovor kole­gu, na sex part­ne­ra a pro dušev­ní souzně­ní – koho chce. Jeden člo­věk na svě­tě nemů­že uspo­ko­jit všech­ny naše tou­hy duše. Mnohdy máme štěs­tí a jeden se vejde do mno­ha ška­tu­lek a pak je mono­ga­mie straš­ně fajn. Ale o tom, co je vlast­ně nor­mál­ní, je tu celá deba­ta – nako­nec zjis­tí­te, že to nelze tak jas­ně říct. Co je nor­mál­ní, neví­me.

Víme jen, že naše spo­leč­nost je eko­no­mic­ky drže­na mono­ga­mií, ale růz­né náro­dy, při­ro­ze­ně žijí­cí kme­ny, mají toto uspo­řá­dá­ní vzta­hů koli­krát tak bizard­ní a jiné… a vez­mě­te si, že JIM to při­pa­dá nor­mál­ní: Náhle se bor­tí všech­ny před­sta­vy a tato kni­ha má ten pra­vý úči­nek – pro­mlu­vit si s naší duší, jeli­kož Sex je sou­čás­tí vše­ho, jak říka­jí autor­ky. Naše lás­ky, naše tou­hy – ty může­me uspo­ko­jit i náde­chem jar­ní­ho vzdu­chu.

IMG 20190307 163052

Etická cou­ra je výle­tem do his­to­rie, do gen­de­ro­vých ože­ha­vých míst, do kout­ků našich duší… a pře­de­vším do svo­bo­dy. A co si z ní lze odnést?

Tu vůni svo­bo­dy, ke kte­ré mož­ná prá­vě nyní najde­te ces­tu. S lid­mi, nebo bez nich. Protože i celi­bát je skvě­lou sexu­ál­ní a duchov­ně roz­ví­je­jí­cí zku­še­nos­tí. Takhle kni­ha se nebo­jí niče­ho, jak vidí­te.

Nebojte se Etické cou­ry, pro­to­že kaž­dý v sobě má kou­sí­ček. Špetičku…

 O auto­rech:

Dossie Easton je man­žel­ská a rodin­ná tera­pe­u­t­ka spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na alter­na­tiv­ní sexu­a­li­tu a vzta­hy. Má více než pět­a­dva­ce­ti­le­tou zku­še­nost s pora­den­stvím v poly­a­mo­rii a ote­vře­ných vzta­zích. Kromě Etické cou­ry je autor­kou dal­ších čtyř knih. www.dossieeaston.com

Janet W. Hardy je autor­kou nebo spo­lu­au­tor­kou dva­nác­ti knih a zakla­da­tel­kou Greenenergy Press, vyda­va­tel­ství spe­ci­a­li­zu­jí­cí­ho se na lite­ra­tu­ru o ote­vře­né sexu­a­li­tě. Vystudovala tvůr­čí psa­ní v Kalifornii a v roce 1987 se roze­šla s mono­ga­mií. www.janetwhardy.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2019


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři?28. srpna 2019 Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři? Páteř je pro nás důležitější než si myslíme. Na vlastní kůži pravidelně poznávám, jak právě v ní se odráží nejen fyzické přetěžování, ale i duševní. A jak moc se člověku uleví, pokud má […]
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • Světlo ženy1. září 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"!3. září 2019 Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"! Na knihu primárně určenou pro manažery a vůdce lidských skupin se ráda podívám z jiného úhlu pohledu. Chceme-li v životě dosáhnout harmonie a „tahu na branku“, potřebujeme podobně […]
  • Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech10. září 2019 Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech Jaké to je zachraňovat duši dvacetileté dívčiny... a opičky z výzkumáku. A sebe ze spárů ožralého čerta, Mikuláše a anděla. A slepice z klecí. A kdyby jen slepice... Jen si představte, […]
  • Domov pro tělo i duši: Stavební pocitovník očima ženy8. října 2019 Domov pro tělo i duši: Stavební pocitovník očima ženy Jsou knihy, které se vám nechce dát z ruky. Tak moc vás osloví, tak moc máte chuť v nich listovat a nasávat energii pro svůj život. Domov pro tělo i duši je o cestě za snem. Jakýmkoliv. […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage20. srpna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • Vladimír Kafka, Irena Nováková Kafková: Nemoc nechodí zabít4. října 2019 Vladimír Kafka, Irena Nováková Kafková: Nemoc nechodí zabít Autor už tu s námi není, paní Irena dopracovala jeho knihu na počest svého muže. Muže, který byl jedním z nejpodivuhodnějších „léčitelů“ dnešní doby. Jeho energie, dobro, laskavost a […]
  • Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge18. srpna 2019 Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge Nálada na Doggerlandu je naprosto jedinečná a nejspíš si ji zamilujete. Sychrava, deště, vůně slaného větru a mlhy a vřesovišť si užijeme dosytosti, stejně jako pocitu, že se moc těšíte […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]