Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Ester Ledecká se stala součástí světově unikátního projektu

Ester Ledecká se stala součástí světově unikátního projektu

D6A7214

Projekt Kořeny osob­nos­tí bude od 17. květ­na nově při­po­mí­nat sou­čas­ným i budou­cím návštěv­ní­kům Botanické zahra­dy hl. m. Prahy také vyni­ka­jí­cí spor­tov­ní výsled­ky čes­ké snow­bo­ar­dist­ky a alp­ské lyžař­ky Ester Ledecké, kte­rá se v ten­to den zařa­di­la po bok dal­ších význam­ných čes­kých i zahra­nič­ních osob­nos­tí, jež v uply­nu­lých dese­ti letech spo­ji­ly své jmé­no se vzác­ný­mi rost­lin­ný­mi exem­plá­ři ve sbír­kách troj­ské bota­nic­ké zahra­dy.

Jsme vel­mi rádi, že Ester Ledecká v tom­to uni­kát­ním pro­jek­tu jako v pořa­dí již 95. osob­nost dopl­ni­la dal­ší význam­né spor­tov­ce jako Věru Čáslavskou, Emila a Danu Zátopkovi, Martina Doktora, Štěpánku Hilgertovou, Pavla Nedvěda, Petra Čecha, Jana Železného a dal­ší,“ říká Bohumil Černý, ředi­tel Botanické zahra­dy hl. m. Prahy.

 

Dvojnásobná olym­pij­ská vítěz­ka Ester Ledecká má za sebou vel­mi úspěš­nou sezo­nu, v níž tra­dič­ně exce­lo­va­la na snow­bo­ar­du, ač kvů­li koli­zi s lyžař­ský­mi závo­dy nestar­to­va­la na všech závo­dech Světového pohá­ru a nemoh­la se zúčast­nit ani mis­trov­ství svě­ta. Na snow­bo­ar­du zís­ka­la už počtvr­té v řadě vel­ký křiš­ťá­lo­vý gló­bus v para­lel­ních dis­ci­plí­nách, což se žád­né závod­ni­ci v his­to­rii nepo­ved­lo.

Na lyžích potvr­di­la svou pozi­ci mezi svě­to­vou špič­kou, když se pou­ze na jed­nom závo­dě Světového pohá­ru nevešla mezi nej­lep­ších tři­cet závod­nic. Ve sjez­du dva­krát zaje­la čas v elit­ní desít­ce (8. mís­to Cortina d´Ampezzo, 10. mís­to Lake Louise) a pro­bo­jo­va­la se do finá­le Světového pohá­ru (18. mís­to). V Super G bylo jejím sezón­ním maxi­mem 11. mís­to z Val Gardeny. K tomu při­da­la 15. mís­to z mis­trov­ství svě­ta ze závo­du v alp­ské kom­bi­na­ci, 17. mís­to ze sjez­du a 27. mís­to ze Super G.

„Byla to parád­ní sezo­na, jsem moc spo­ko­je­ná. Teď už se ale opět těším na tu dal­ší,“ říká s úsmě­vem Ester Ledecká, kte­rá již stan­dard­ně čeká něko­li­ka­tý­den­ní blok v rodin­ném pro­stře­dí v Řecku i vyso­ko­hor­ská pří­pra­va v Chile. „Hlavním cílem pro dal­ší sezo­nu je, abych měla nadá­le z lyžo­vá­ní i snow­bo­ar­du radost. Vím, kolik lidí mi drží pal­ce a samo­zřej­mě jim budu chtít svý­mi výsled­ky dělat radost.“ V sáze­ní stro­mů zaži­la svo­ji pre­mi­é­ru. „Já se pře­ci jen pohy­bu­ji pře­de­vším na sně­hu, kde nejsou pro podob­né akti­vi­ty ide­ál­ní pod­mín­ky. O to více jsem se těši­la. Když jsem vidě­la seznam osob­nos­tí, kte­ré se do pro­jek­tu zapo­ji­ly pře­de mnou, měla jsem troš­ku tré­mu. Věřím, že vysa­ze­né­mu strom­ku se bude dařit stej­ně jako celé bota­nic­ké zahra­dě.“

Ester Ledecká vysa­di­la lípu vel­ko­lis­tou (Tilia pla­ty­phyl­los), kte­rá je potom­kem památ­né­ho stro­mu z Nového Města na Moravě. Na roz­díl od zná­měj­ší lípy srd­či­té či malo­lis­té je o něco odol­něj­ší, mohut­něj­ší a také věko­vi­těj­ší. Dokáže růst v polostí­nu typic­ky na kame­ni­tých sva­zích v tzv. suťo­vých lesích. S tako­vým pro­stře­dím se ten­to hou­žev­na­tý druh hra­vě vyrov­ná­vá.

Tento strom jsme pro Ester Ledeckou vybra­li pro­to, že stej­ně jako ona při­jí­má vel­ké výzvy, kte­ré úspěš­ně zdo­lá­vá. Proto se s tím­to dru­hem čas­to setká­vá­me coby s leti­tým památ­ným stro­mem schop­ným odo­lá­vat nepří­z­ni­vým vli­vům. Exemplář, kte­rý Ester Ledecká vysa­di­la, je  potom­kem památ­né lípy z Nového Města na Moravě. V ple­ti­vech této lípy kolu­je míza, díky kte­ré by se moh­la dožít stá­ří někte­ré z jejích památ­ných kole­gy­ní.  A není to málo, něco mezi 700 – 1000 lety, “ vysvět­lu­je Tomáše Vencálek, kurá­tor dře­vin mír­né­ho pásma Botanické zahra­dy hl. m. Prahy.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52922 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53630 KB. | 19.01.2022 - 14:46:12