Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75%

Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75%

maxresdefault 1

A máme tu živo­to­pis­ný AAA sní­mek o kolum­bij­ském koka­i­no­vém krá­li. Tím své­ho času nebyl nikdo jiný, než pro­slu­lý zlo­či­nec a nar­ko­ba­ron Pablo Escobar Gaviria. Akorát po všech těch krvá­cích a akč­ních pec­kách tu máme kri­mi tak tro­chu z jiné­ho úhlu pohle­du. Novinářka Virginia Vallejo (Penélope Cruz) pozná­vá Pabla až na vrcho­lu. Pablo Escobar (Javier Bardem) půso­bí jako pros­tý muž, kte­rý milu­je svo­jí zemi a chce jí opla­tit její štěd­rost tím, že zachrá­ní chudé. Jako správ­ná novi­nář­ka cítí, že něco bude na poza­dí, a tak se to roz­hod­ne zjis­tit. Poznává tak Pabla, milu­jí­cí­ho otce, patri­o­ta, skvě­lé­ho a cha­risma­tic­ké­ho řeč­ní­ka, poz­dě­ji jak se dá tušit pozor­né­ho milen­ce.
Virginie se tak vel­mi brzy dostá­vá do kolo­to­če, ve kte­rém je díky Pablovým penězům mož­né úpl­ně coko­liv. Už tak slav­ná novi­nář­ka je v sed­mém nebi a vše se zdá být v pořád­ku. Jak sama Virginie řek­la, milo­va­la Pabla, ale pak pozna­la Escobara. Jak to tak bývá, tako­vá osob­nost má svo­jí tem­nou strán­ku, a tu měl Pablo také. Byl totiž jed­ním z nej­bo­hat­ších lidí svě­ta díky obcho­du s dro­ga­mi a byl tak král zlo­čin­ců v Kolumbii. Jak toto zjiš­tě­ní zapů­so­bi­lo na Virginii? Dá se dostat ze spá­rů mafie?
Jak dopa­dl Pablo Escobar, to všich­ni víme, ale jak dopadla Virginia? To máte mož­nost nyní zjis­tit.

Jak jsem napsal, film je nato­čen tak tro­chu z jiné­ho úhlu pohle­du. Z toho žen­ské­ho. A není to vůbec špat­ně, pro­to­že se sní­mek sou­stře­dí na jiné věci, než je pašo­vá­ní drog a vraž­dě­ní koho­ko­liv a kdy­ko­liv.
Na sní­mek se budou kou­kat 2 sku­pi­ny lidí a obě si při­jdou na své.
Ten prv­ní bude člo­věk, kte­rý mož­ná tuší, kdo Pablo Escobar byl, ale nic dal­ší­ho. Pozná tak, že i kri­mi­nál­ník a tyran může být milu­jí­cím otcem a patri­ot. Každý má však své mou­chy (tady je to teda pořád­ná masař­ka). Když už tako­vý divák tak tro­chu začne fan­dit Pablovi a jeho své­ráz­né­mu způ­so­bu živo­ta v „balí­ku“ a se dvě­ma žen­ský­ma, uká­že se i dru­há stra­na. Pablo Escobar se sku­teč­ně neští­til zabít koho­ko­liv a byl jen svý­mi výhrůž­ka­mi dost kre­a­tiv­ní. Není tak divu, že při­jde zdě­še­ní a odpor ke vše­mu, co Pablo před­sta­vo­val. A Virginii také tak tro­chu pře­sta­ne­te fan­dit, sama si za to moh­la, když uzna­la, že jí je jed­no, jak Pablo pení­ze vydě­lá­vá.
Takže na kon­ci toho emo­tiv­ní­ho sou­kro­mé­ho osob­ní­ho dra­ma­tu divák uzná, že to jinak dopad­nout nemoh­lo a prav­dě­po­dob­ně si půjde o Pablu Escobarovi zjis­tit víc.

Druhý typ člo­vě­ka je ten, co ví, kdo byl Pablo zač, a tře­ba i viděl něja­ké ty doku­men­ty (sem pat­řím i já). Pablo byl vskut­ku zlo­či­nec par excellen­ce. Překupník, nelí­tost­ný vrah a přes to na vrcho­lu výbor­ný obchod­ník a stra­tég. Čeho se ve fil­mu moc nedo­stá­vá, je to množ­ství nási­lí, tri­ků pašo­vá­ní, bliž­ší pohled do záku­li­sí. Ale jeli­kož je pří­běh vyprá­věn z pohle­du Virginie, tak se není ani čemu divit. A roz­hod­ně to není na ško­du. Místo hro­ma­dy mrt­vol a kok­su tak vidí­me osob­ní dra­ma, a máme mož­nost sle­do­vat psy­cho­lo­gic­ký vývoj jak Pabla, tak samot­né Virginie. Mě osob­ně ve fil­mu schá­ze­lo tro­chu víc šíle­nos­tí, pro­to­že Pablo Escobar byl oprav­du extre­mis­ta. Jeho vál­ku s vlast­ní vlá­dou, potaž­mo tou Americkou tu nazna­čí. Už ale neu­ká­žou ty drob­né osob­ní šíle­nos­ti, jako vyrá­bě­ní nábyt­ku z peněz, zako­pá­vá­ní peněz u sou­se­da na poli, pro­to­že to pros­tě nemá­te kam dávat atd. atd. Bylo toho sku­teč­ně hod­ně a je tro­chu ško­da, že něco tady neu­ká­za­li. Nicméně i divák této sku­pi­ny bude spo­ko­jen. A to hlav­ně s tím, že se na věc mohl podí­vat tro­chu jinak, pro­to­že tako­vých šílen­ců s dvo­jí tvá­ří už po Zemi běha­lo víc.

Co se týče zpra­co­vá­ní fil­mu. Kamera je čas­to sta­tic­ká a není potře­ba s ní hýbat, pro­to­že akce není mno­ho. Zaměřuje se více na detail. Jednou na sce­né­rie, napří­klad sklád­ky v Medellínu, nebo tře­ba honos­né­ho síd­la Pabla Escobara. Podruhé na detail­ní výraz ve tvá­ři v těch nej­vy­pja­těj­ších momen­tech.
Scénář se vlast­ně moc hod­no­tit nedá. Mohu jen říct, že film je nato­čen pod­le kni­hy samot­né Virginie Vallejo. Také byly změ­ně­ny někte­rá jmé­na. Něco jako u Příběhu Kmotra. Ale Pablo a Virginia zůsta­li a mě je upřím­ně jed­no, jak se jme­nu­jí ostat­ní, stej­ně to není potře­ba vědět. Scénář se tak točí kolem vzá­jem­né­ho vzta­hu Virginie k Pablovi a někte­ré scé­ny byly zjev­ně tro­chu víc dra­ma­ti­zo­va­né. No a někte­ré scé­ny byly na můj vkus tro­chu moc vytr­že­né z kon­tex­tu, ale tak hroz­né to neby­lo.

Co je ale oprav­du nej­vět­ší devi­zou fil­mu a ješ­tě jsem to nezmí­nil? Rozhodně herec­ké výko­ny Penélope Cruz a Javiera Bardema. Javier oprav­du vypa­dá jako šíle­ný nar­ko­ba­ron a růz­né polo­hy a nasta­ve­ní psy­chi­ky Pabla Escobara zahrál per­fekt­ně. Možná mi tro­chu chy­bě­lo ješ­tě víc občas popus­tit uzdu tomu šílen­ství. Ale klo­bouk dolu. No a Penélope Cruz jsem po dlou­hé době viděl zahrát také něco skvě­le. Parádně se hodi­la ke ztvár­ně­ní zra­lé a zku­še­né kolum­bij­ské ženy, kte­rá má vkus a uhra­ne jí tako­vý šíle­nec. S tím se totiž kro­mě pro­žit­ků mate­ri­ál­ních (a těch bylo oprav­du hod­ně) váza­li i pro­žit­ky cito­vé. Penélope parád­ně zahrá­la jak nad­še­ní z nových mód­ních doplň­ků, tak ale i šíle­ných psy­chic­kých kolap­sů způ­so­be­ných bez­rad­nos­tí. Ono totiž ustát tu hal­du výhrů­žek smr­tí a nadá­vek, když se k tomu při­dá strach ze samot­né­ho Escobara, to už dá fuš­ku.
Takže oba her­ci zahrá­li hlav­ní role skvě­le, ved­lej­ší role však byly také zvlád­nu­té vel­mi dob­ře a mohl bych zmí­nit ješ­tě obsa­ze­ní Petera Sarsgaarda v roli hlav­ní­ho vyšet­řo­va­te­le DEA.

Co fil­mu vytknout? Asi nic moc. Nosné téma je samo o sobě dost sil­né, aby film udr­že­lo pohro­ma­dě. Jak jsem zmí­nil, asi jen pár scén mi při­pa­da­lo tro­chu vytr­že­ných. Také mě tro­chu vadi­lo míchá­ní jazy­ků. Mnohem víc byl oce­nil, kdy­by posta­vy mlu­vi­li špa­něl­sky, bylo by to auten­tič­těj­ší. Takhle jsme se dočka­li mixu špa­něl­šti­ny, ang­lič­ti­ny (takhle OK), ale pak také té otrav­né špan­g­lič­ti­ny. Rozumějte ang­lič­ti­ny s výraz­ným pří­zvu­kem. Prostě oka­tě dáva­jí naje­vo, že film se ode­hrá­vá v Kolumbii, ale pros­tě musí pro divá­ky mlu­vit ang­lic­ky, tak to nějak spo­ji­li dohro­ma­dy. Děje se to v tako­vých fil­mech pra­vi­del­ně a můj názor je, že ke ško­dě.
Ale jinak musím uznat, že celý štáb ve vede­ní reži­sé­ra Fernanda Léona de Aranoy (autor i scé­ná­ře) odve­dl výbor­nou prá­ci. Režisér Aranoa má oči­vid­ně zku­še­nost s psy­cho­lo­gic­ký­mi a rodin­ný­mi dra­ma­ty, tak­že tohle byla sáz­ka na jis­to­tu. Film mi tro­chu při­pa­dal jako kom­bi­na­ce Tropa de Elite, Gangster Squad a Black Mass.
Dávám 75% a říkám jen víc tako­vých sním­ků.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46905 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53484 KB. | 25.09.2021 - 20:25:24