Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat

Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat

angličtina

Učíte se ang­lic­ký jazyk a chce­te si zopa­ko­vat nebo roz­ší­řit slov­ní záso­bu? Učebnice ang­lič­ti­ny od Erwi­na Tschirnera obsa­hu­je 4000 nej­dů­le­ži­těj­ších slov, kte­ré jsou řaze­ny pod­le témat a děle­ny na základ­ní a roz­ši­řu­jí­cí slov­ní záso­bu.

Studie uka­zu­jí, že pro poro­zu­mě­ní tex­tu je nut­ná zna­lost 95 - 97% slov, kte­ré se v pří­sluš­ném tex­tu vysky­tu­jí. Se zna­los­tí 4000 nej­čas­těj­ších slov lze pokrýt text zhru­ba z 95%. Erwin Tschirner těchhle 4000 slov shro­máž­dil a aby byl tenhle seznam pře­hled­ný, roz­dě­lil je dle témat. Najdete zde ty nej­zá­klad­něj­ší, jako jsou napří­klad rodi­na, zevněj­šek, popis ces­ty a směr, doprav­ní pro­střed­ky, tělo, čas, i ty slo­ži­těj­ší, tře­ba měs­to a ven­kov, míst­nos­ti a zaří­ze­ní, naku­po­vá­ní, potra­vi­ny, prá­ce, ško­la, stu­di­um, vol­ný čas nebo zába­va.

Pro ty, kte­ří se s ang­lič­ti­nou už dosta­li dál, jsou tu ty nej­ná­roč­něj­ší téma­ta: aktu­ál­ní dění, poli­ti­ka, spo­leč­nost, tech­no­lo­gie. Na kon­ci kni­hy se nachá­zí struk­tu­rál­ní slov­ní záso­ba, seznam pade­sá­ti nej­čas­těj­ších slo­ves a rejstřík a u kaž­dé­ho slo­va najde­te i jeho výslov­nost a pří­klad jeho pou­ži­tí ve věte. Ty sice nejsou pře­lo­že­né, ale nejed­ná se o nároč­nou ang­lič­ti­nu, tak­že jim bez pro­blé­mů poro­zu­mí­te.

Knihu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo se chce zlep­šit v ang­lič­ti­ně. Jak se říká, dob­rá slov­ní záso­ba je základ, a tahle kni­ha vám s jejím roz­ší­ře­ním pomů­že. Vzhledem k tomu, že se jed­ná o seznam nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných slov, se kni­ha nedá brát jako samo­stat­ná učeb­ni­ce, ale jako pomůc­ka při stu­diu je vel­mi prak­tic­ká a uži­teč­ná.

Hodnocení: 95 %

Angličtina: 4000 slo­ví­ček pod­le témat

Autor: Erwin Tschirner

Originální název: Lextra - English: Lehrnwörterbuch Grund- und Aufbauwortschatz nach Themen

Překlad: Jana Bílková

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 240

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Jak se učit ang­lic­ká slo­víč­ka

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86343 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53253 KB. | 04.12.2021 - 07:59:10