Kritiky.cz > Recenze knih > Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)

Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)

IMG 20180427 160059

Milujete les, pří­ro­du? Dřevo a pří­rod­ní mate­ri­á­ly? Jímavou a něž­nou poko­ru ke dře­vu cho­vá autor této kni­hy a ta pro­sa­ku­je z kaž­dé­ho slův­ka. Nevěřila jsem, že se dá o stro­mech a dře­vu popsat celá kni­ha, ale nako­nec jsem se nemoh­la odtrh­nout. Ano, autor milu­je pří­ro­du, souzní s vib­ra­ce­mi stro­mů a snad pro­to jed­no­ho dne vysko­čil z poste­le s tím, že se mu zdál jeho pod­ni­ka­tel­ský spl­ně­ný sen.

Domy, kte­ré jsou spe­ci­ál­ní při­ro­ze­nou tech­ni­kou sta­vě­ny z čis­té­ho dře­va. Dovedete si před­sta­vit to nad­še­ní, ten pocit smys­lu­pl­nos­ti a napl­ně­ní své­ho poslá­ní na svě­tě?

Jsem ráda, že se o to vše podě­lil v této něž­né, i když po muž­sku poda­né kni­ze. Je prak­tic­ká, důrazná, hod­ně se toho v ní děje, záro­veň ale autor zacho­val jem­nou duchov­nost, kte­rá se pro­lí­ná jed­not­li­vý­mi kapi­to­la­mi.

Asi bych to shr­nu­la z čis­tě čte­nář­ské­ho hle­dis­ka: TOHLE si pře­čte muž i žena – a kaž­dý v tom uvi­dí to, co potře­bu­je. Každý to pocho­pí. V tom­to se poda­ři­la auto­ro­vi nád­her­ná sym­bi­ó­za. Podává infor­ma­ce for­mou, kte­rá oslo­ví duši i mysl. Rozum i intu­i­ci.

Dřevo je úžas­ný živo­ta­dár­ný mate­ri­ál

Postupně zís­ká­te pocit, že je to doslo­va živou­cí hmo­ta schop­ná v sobě kumu­lo­vat nejen his­to­rii mís­ta, kde ros­te a své­ho vlast­ní­ho dru­hu, ale i cel­ko­vou uni­ver­zál­ní moud­rost živo­ta.

„Pokud bychom vidě­li zales­ně­né úbo­čí ve zrych­le­ném fil­mu, jenž by shr­nul dění tisí­ců let do něko­li­ka minut, žas­li bychom. Generace vzrost­lých stro­mů se zve­da­jí a opět navra­ce­jí zpět do půdy, jako by se obrov­ské hře­be­ny zele­ných moř­ských vln před naši­ma oči­ma hou­pa­ly naho­ru a dolů v ryt­mu živo­ta. Les je zele­ný oce­án, jehož vlny se v ryt­mu sta­le­tí zve­da­jí a opět kle­sa­jí. Napětí, veš­ke­rá oče­ká­vá­ní a nadě­je mla­dé­ho živo­ta pozved­nou a pro­mě­ní stro­my v zele­nou hrad­bu. Naplní-li svůj život­ní cíl, las­ka­vě a vdě­kem se poklá­da­jí nazpět k počát­ku.“

Autor upo­zor­ňu­je, že ve stej­ných „dýchaj­cích vlnách“ žije­me také my.

„Duševní síly potře­bu­jí ten­týž pra­men. Dokonce i lás­ka mezi lid­mi je pro­ces nepře­tr­ži­té­ho pul­zo­vá­ní v ryt­mu běž­né­ho dne, neu­stá­lé naho­ru a dolů. Život pou­ze s hla­vou v obla­cích či v extrém­ním opo­je­ní by ztra­til veš­ke­ré napě­tí. Také my jsme živi z napě­tí a uvol­ně­ní….“

Faktem je, že na poli bádá­ní o dře­vu a při­ro­ze­ných cyk­lech v růstu stro­mů toho věd­ci ješ­tě moc nevy­bá­da­li. S tím lze jis­tě sou­hla­sit. O to zají­ma­věj­ší je nejen život­ní pří­běh auto­ra, ale i jeho dlou­ho­do­bá pozo­ro­vá­ní, kte­ré dává do sou­vis­los­tí, jež jsou fas­ci­nu­jí­cí.

A tak si před­stav­te, že zasvě­tí­te život stro­mům, že vás od dět­ství fas­ci­nu­jí, že pozo­ru­je­te dře­vo a… jed­no­ho dne zjis­tí­te, jak důmy­sl­ně posta­vit ze dře­va dům, pro­to­že je to pro člo­vě­ka, jeho zdra­ví fyzic­ké i psy­chic­ké jed­no­znač­ně nej­při­ro­ze­něj­ší mate­ri­ál ke stav­bě obyd­lí. To nad­še­ní, kte­ré autor zažil a chuť s jakou roz­ší­řil své stav­by do svě­ta, je sil­ným zážit­kem z celé kni­hy, kte­rý si pone­su ješ­tě hod­ně dlou­ho.

A taky úctu ke stro­mům, obdiv a údiv nad tím, jak je pří­ro­da doko­na­lá.

V závě­ru kni­hy si ješ­tě může­te užít cel­kem roz­sáh­lý seznam růz­ných stro­mů, jejich účin­ků nejen v lido­vém léči­tel­ství, ale i účin­ků na lid­skou psy­chi­ku. Praktická strán­ka si při­jde na své díky tech­nic­kým para­me­t­rům dře­va. A všim­ne­me si tře­ba i toho, že ta prak­tic­ká strán­ka půso­bí i léči­vým účin­kem. Třeba tako­vý buk – bobt­na­vé živé dře­vo. A výhon­ky z buku se hodí do jar­ních salá­tů, pro­to­že dáva­jí ener­gii k růstu. K bobt­ná­ní toho dob­ré­ho v nás.

O auto­ro­vi:

Ing. Dr. Erwin Thoma se naro­dil v roce 1962 v Rakousku, po gym­ná­ziu se stal les­ní­kem a lesy stu­do­val upro­střed tyrol­ské­ho Karwendelu a své poznatky poz­dě­ji vyu­žil k zalo­že­ní výro­by domů ze dře­va káce­né­ho pod­le měsíč­ních fází. Má patent na domy HOlz100 a obdr­žel za tyto domy čet­ná vyzna­me­ná­ní. Žije s man­žel­kou a tře­mi dět­mi v rakous­kém Goldeggu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books.eu, 2014


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...