Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Erupce lásky: Sopečná vášeň pohání dechberoucí dokumentární film

Erupce lásky: Sopečná vášeň pohání dechberoucí dokumentární film

Photo © Sandbox Films
Photo © Sandbox Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Francouzští vul­ka­no­lo­go­vé Katia a Maurice Krafftovi, před­ní před­sta­vi­te­lé odbor­né­ho stu­dia sopek, se před­sta­vu­jí v novém doku­men­tár­ním fil­mu reži­sér­ky Sary Dosy Oheň lás­ky, kte­rý letos při­je­de na Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary poté, co vzbu­dil bouř­li­vé nad­še­ní na fes­ti­va­lu Sundance. Do čes­kých kin se sní­mek dosta­ne od 14. čer­ven­ce díky dis­tri­bu­to­ro­vi Aerofilms.

Katia a Maurice Krafftovi se naro­di­li 25 kilo­me­t­rů od sebe ve fran­couz­ském Alsasku a náhod­né setká­ní s aktiv­ní­mi sop­ka­mi jim vnuklo celo­ži­vot­ní posed­lost. Potkali se během stu­dent­ských pro­tes­tů v 60. letech, zami­lo­va­li se do sebe a vza­li se. Jejich vášeň je doved­la k tomu, že se v 70. a 80. letech sta­li dvě­ma nej­vý­znam­něj­ší­mi vul­ka­no­lo­gy na svě­tě.

V sezna­mech nej­ne­bez­peč­něj­ších povo­lá­ní by vul­ka­no­lo­gie měla zau­jí­mat před­ní mís­ta. Přistoupíte k okra­ji aktiv­ní sop­ky, nahléd­ne­te dovnitř a stej­ně tak dob­ře se může­te dívat do hlu­bin pek­la a na svůj vlast­ní poten­ci­ál­ní zánik.

Jak je v kni­ze Oheň lás­ky opa­ko­va­ně zdů­raz­ně­no, vul­ka­no­lo­gie není exakt­ní věda: věd­ci nevě­dí, kdy sop­ka vybuch­ne, jak vel­ký bude výbuch nebo jaké přes­né oblas­ti budou zasa­že­ny. Jak Krafftovi shro­maž­ďu­jí data, aby lépe poro­zu­mě­li sop­kám a moh­li pro­vá­dět tako­vé­to odha­dy, musí se stá­le více při­bli­žo­vat k nejis­té hra­ně.

Kromě něko­li­ka krát­kých ani­mo­va­ných sek­ven­cí a medi­ál­ních vystou­pe­ní hlav­ní dvo­ji­ce byl film Oheň lás­ky sesta­ven výhrad­ně ze zábě­rů, kte­ré Katia a Maurice Krafftovi poří­di­li během svých více než dva­ce­ti­le­tých exkur­zí na stov­ky sopek po celém svě­tě.

V celém fil­mu Oheň lás­ky vidí­me hyp­no­tic­ké zábě­ry víří­cí lávy a valí­cích se obla­ků kou­ře, ale jsme také svěd­ky napo­do­bi­vé­ho lid­ské­ho pří­bě­hu dvo­ji­ce za kame­rou (a čas­to i před ní). Maurice si na sopeč­ných ska­lách, přes kte­ré ces­tu­jí, sma­ží na pán­vi vajíč­ko a oba si oblé­ka­jí kovo­vé oble­ky, aby se ochrá­ni­li před sopeč­ný­mi bom­ba­mi, úlom­ky hor­nin vystře­lo­va­ný­mi stov­ky met­rů do vzdu­chu.

Příběh man­že­lů Krafftových vyprá­ví Miranda July, zatím­co jejich zábě­ry zapl­ňu­jí obra­zov­ku. Oheň lás­ky vyprá­ví jejich pří­běh intim­ně a účin­ně, ačko­li se ten­to pří­běh pohy­bu­je po pří­mo­ča­ré linii; sku­teč­ným pokla­dem jsou zde neo­ce­ni­tel­né zábě­ry poří­ze­né Krafftovými, kte­ré divá­ka pře­ná­še­jí do nej­ne­bez­peč­něj­ších pří­rod­ních loka­lit po celém svě­tě.

Opakujícím se téma­tem fil­mu Oheň lás­ky je stá­le vět­ší a vět­ší nebez­pe­čí, kte­ré­mu se dvo­ji­ce vysta­vu­je, když postu­pu­je ve svém výzku­mu. Rizika se zpo­čát­ku zda­jí být téměř hra­vá - Maurice jez­dí na gumo­vém člu­nu po kyse­lém jeze­ře na Jávě - ale nebez­pe­čí se poma­lu stá­vá zjev­něj­ším, jak se blí­ží ke stá­le smr­to­nos­něj­ším sop­kám.

Stálo to všech­no za to? Během své kari­é­ry byli Krafftovi moti­vo­vá­ni náh­lou erup­cí hory Svatá Helena v roce 1980, kte­rá měla za násle­dek smrt pří­te­le a kole­gy, a erup­cí sop­ky Nevado del Ruiz v Kolumbii v roce 1985, kte­rá zabi­la 23 000 lidí poté, co úřa­dy igno­ro­va­ly varo­vá­ní věd­ců, aby se eva­ku­o­va­li.

Vulkanické erup­ce jsou již dlou­ho jed­nou z nej­smr­tel­něj­ších hro­zeb pro lid­stvo, ale výzkumy shro­máž­dě­né Katiou a Mauricem Krafftovými a dal­ší­mi vul­ka­no­lo­gy nám pomá­ha­jí lépe poro­zu­mět jim a rizi­kům, kte­rá s sebou nesou. Kniha Oheň lás­ky je dojem­nou, až katarz­ní ódou na Katii a Maurice Krafftovy a neo­ce­ni­tel­ným doku­men­tem jejich celo­ži­vot­ní váš­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,23069 s | počet dotazů: 260 | paměť: 58550 KB. | 29.01.2023 - 10:49:34