Kritiky.cz > Recenze knih > Erotický román PROKURÁTOR

Erotický román PROKURÁTOR

PROKURÁTOR1

Erotický román „Prokurátor“ s prv­ky detek­tiv­ky si vás pod­ma­ní hned na prv­ních strán­kách, a to pře­de­vším díky svým hlav­ním pro­ta­go­nis­tům tj. obháj­ky­ní Kingy Blońské a pro­ku­rá­to­ra Lukasze Zimnického, kte­ří spo­lu roze­hra­jí napros­to doko­na­lou hru na koč­ku a myš. Nudit se roz­hod­ně nebu­de­te!

Kinga Blońská je vel­mi atrak­tiv­ní a tem­pe­ra­ment­ní žena na pra­hu tři­cít­ky. Kdyby býva­la nena­ča­pa­la své­ho milo­va­né­ho man­že­la v poste­li s osm­nác­ti­le­tou sou­se­do­vic dce­rou, byl by její život prak­tic­ky doko­na­lý a šťast­ný. Po jede­nác­ti letech man­žel­ství si tedy zaba­li­la svo­je věci a odstě­ho­va­la se do Glivic, kde má hájit své­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra Mariusze Przytulu, pře­zdí­va­né­ho „Šedivák“.

Šedivák je její nevlast­ní bra­tr. Nehájí ho z vlast­ní vůle, má na ni páky, a to vcel­ku sil­ný. Pokud by mu pře­sta­la pomá­hat, Bolo si vez­me do pará­dy její­ho mlad­ší­ho pat­nác­ti­le­té­ho brá­chu Filipa, kte­ré­ho vycho­vá­vá teta.

Šedivák, kte­rý až moc dob­ře ví, co dělá, a vždyc­ky to dělá jed­no­du­še pro­to, že to dělá rád. Je to „magor“, a dost nebez­peč­ný, co při háje­ní svých neka­lých prak­tik a čer­ných obcho­dů je ocho­ten obě­to­vat i čle­ny své vlast­ní rodi­ny.

Tenhle pří­pad byl nej­dů­le­ži­těj­ší v její dosa­vad­ní kari­é­ře a sama si nedo­ká­za­la vůbec před­sta­vit, že by jí v tom mělo něco zkří­žit plá­ny.

Prokurátor Lukasz Zimnický je opro­ti ní asi čty­ři­ce­ti­le­tý vel­mi atrak­tiv­ní pro­ku­rá­tor, vyso­ký bru­net s unudě­ným výra­zem, na kte­ré­ho ženy letí jako vosy na bonbón. Svého okouz­lu­jí­cí­ho šar­mu si je plně vědom a vyu­ží­vá jej k nava­zo­vá­ní chvil­ko­vých zná­mos­tí. Ženy stří­dá jak na běží­cím pásu a nehod­lá se nikdy a nijak vázat.

„V prá­ci je tvr­dej. Uzavřenej. Efektivní. Je to wor­kho­lik a napros­to nedo­ká­že pro­hrá­vat. Upřímně řeče­no - stá­vá se mu to jen málo­kdy...“

A v pro­ce­su s orga­ni­zo­va­nou sku­pi­nou Šediváka měl  roli veřej­né­ho žalob­ce. Bojoval čty­ři roky, aby je všech­ny dostal před soud. Když byl zvě­da­vý na to, jaká je nová obháj­ky­ně, jeho pří­tel mu na to odpo­vě­děl slo­vy:

„Nebude se ti zamlou­vat, pro­to­že já ji znám osob­ně a vím, že se jen tak nevzdá­vá. Ona je na celé té věci nějak osob­ně zain­te­re­so­va­ná, tak­že pokud jsi v prů­bě­hu vyšet­řo­vá­ní coko­li posral ty nebo tví hoši z ústřed­ní vyšet­řo­va­cí kan­ce­lá­ře, tak ona to vyš­ťou­rá.“

Celý pří­běh se začí­ná odví­jet den před soud­ním pro­ce­sem, kdy si Kinga a Lukasz - nezá­vis­le na sobě, vyra­zí pro­čis­tit hla­vu na dis­ko­té­ku, kde se popr­vé potká­va­jí.

„Vysoký bru­net, nej­spíš star­ší než já. Černá koši­le, mod­ré dží­ny. Znuděný výraz. Hned jsem pocí­ti­la žiha­dlo zájmu. Jako vždyc­ky se ve mně pro­bu­di­la nepří­jem­ná fifle­na. Dědictví z mých škol­ních let, kdy jsem byla zakom­ple­xo­va­ná nána a v hla­vě mi vždyc­ky zakou­kal alarm „hlav­ně mu nedej naje­vo, že se ti líbí!“ Úplně jsem ten náhod­ně potka­ný zázrak pří­ro­dy igno­ro­va­la, naklo­ni­la se nad jeho rame­nem a natáh­la se pro drink. Vypadal jak osmý div svě­ta.

Nikdy v živo­tě jsem neby­la tak vzru­še­ná. Zásady se vypa­ři­ly, jako by nikdy nee­xis­to­va­ly, a zane­cha­ly mě ve sta­vu totál­ní­ho roze­chvě­ní.“

Sympatie samo­zřej­mě byly vzá­jem­né. Velmi sil­ně to zajis­kři­lo i na stra­ně pro­ku­rá­to­ra. V hla­vě mu v ten oka­mžik pro­běh­lo: „Nikdy jsem nevě­řil pohád­kám o myš­len­ko­vé spří­z­ně­nos­ti, ale začal jsem se cítit mini­mál­ně tro­chu nesvůj...“

Nešťastná Kinga, co celý život byla za tu zod­po­věd­nou a drží­cí se pev­ně daných pra­vi­del, jen těž­ko doká­za­la těm­to láka­vým svo­dům odo­lat a popr­vé v živo­tě pod­leh­la zná­mos­ti na jed­nu noc, chvil­ko­vé­mu povy­ra­že­ní.

Nikdo z nich nebral ten­to náhod­ný, i když dost skvě­lý sex za něco, co by moh­lo pokra­čo­vat dál. Proto se ráno Kinga poti­chu a neru­še­ně vytra­ti­la z jeho bytu, čímž prak­tic­ky ura­zi­la jeho muž­ské ego a ješit­nost.

„Byl jsem v poste­li sám. Nee - jen to ne. Kam se, do prde­le, vypa­ři­la? Určitě mi tu aspoň necha­la lís­te­ček se svým čís­lem, pomys­lel jsem si hrdě. Jenomže ono hov­no. Ani lís­te­ček tam nebyl. Chvilku jsem se cítil zne­u­ži­tý. Urazila mou muž­skou hrdost, ale v pod­sta­tě mě ušet­ři­la pro­blé­mů.“

O pár hodin poz­dě­ji před sebou sto­jí v soud­ní síni, para­ly­zo­vá­ní a šoko­vá­ni pří­tom­nos­tí toho dru­hé­ho. To se roz­hod­ně nemě­lo stát! Jak tohle všech­no může dopad­nout? Odolají svo­jí živo­čiš­né při­taž­li­vos­ti?

Touha je v tom­to pří­pa­dě mno­hem sil­něj­ší než rozum, a i když by se moh­lo jed­nat i o střed zájmů, pota­jí se schá­ze­jí a oddá­va­jí se svým mimo­pra­cov­ním sty­kům až do doby, dokud jejich osu­dy neza­mí­chá Kingy nevlast­ní bra­tr Šedivák, taha­jí­cí v záku­li­sí za nit­ky.

V tom­to oka­mži­ku začí­ná jít o život nejen Kinze a její­mu mlad­ší­mu bra­t­ro­vi, ale i samot­né­mu pro­ku­rá­to­ro­vi. Podaří se jim usvěd­čit Šediváka a jeho pove­de­ný gang a nepři­jít tak nejen o své­ho hlav­ní­ho svěd­ka, ale i o svo­jí kůži? Budou pak moci Kinga a Lukasz koneč­ně spo­lu být, a kdo ví, tře­ba i pomýš­let na spo­leč­ný život ve dvou?

PROKURÁTOR

Knížka je napsá­na poměr­ně kra­tič­ký­mi kapi­to­la­mi v roz­sa­hu jed­né až dvou strá­nek, a vždy nená­pad­ně oddě­le­né zna­kem para­gra­fu. Jednotlivé pasá­že se pra­vi­del­ně stří­da­jí z pohle­du Kingy a z pohle­du pro­ku­rá­to­ra. Čtenář tak dostá­vá uce­le­ný obrá­zek a pohled na jed­nu věc ze dvou úhlů pohle­du, tj. z žen­ské­ho a muž­ské­ho prin­ci­pu.  A i když se tyto pohle­dy v někte­rých detai­lech a drob­nos­tech liší, ve finá­le tyto pohle­dy utvá­ří uce­le­nou jed­no­tu.

Při samot­ném čte­ní mě nej­ví­ce bavi­lo vzá­jem­né popi­cho­vá­ní se Kingy a Lukasze, dost čas­to jsem se neu­brá­ni­la i hla­si­té­mu smí­chu, pro­to­že obháj­ky­ně díky své pro­s­to­ře­kos­ti vždyc­ky doko­na­le doká­za­la při­vézt pro­ku­rá­to­ra k zuři­vos­ti. Evidentně měla patent na to, jak ho roz­pá­lit době­la.

„V mé poste­li už zase leže­la pro­tiv­ná mrcha, a niko­li slad­ké koťát­ko, kte­ré na mě ješ­tě vče­ra pomr­ká­va­lo mod­rý­ma očka­ma a pro­si­lo, abych u něj zůstal.“

Kniha „Prokurátor“ je odpo­čin­ko­vé čte­ní, kde ero­tic­ké pasá­že pře­va­žu­jí hlav­ně v prv­ní čás­ti kni­hy, kdy jsou postup­ně nahra­ze­ny vel­kou dáv­kou napě­tí a spous­tou neče­ka­ných zvra­tů na ces­tě za záchra­nou svých živo­tů a živo­tů svých nej­bliž­ších.

Samotný pří­běh je mis­tr­ně pro­špi­ko­ván neza­po­me­nu­tel­nou dáv­kou kri­tic­ké­ho humo­ru, sar­kas­mu, ale i troš­kou žha­vé­ho sexu, mra­zi­vé­ho napě­tí, což dodá­vá kni­ze ten správ­ný náboj.

Pokud si chce­te užít neko­neč­nou a občas i nebez­peč­nou jízdu, kde není nou­ze o lech­ti­vé scé­ny a jazyk pro­špi­ko­va­ný sar­kas­tic­ký­mi, ale o to víc úsměv­ný­mi naráž­ka­mi, je tato kni­ha napros­to ide­ál­ním čte­ním pro vás, stej­ně jako pro mě.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci Knihy Kontrast

PROKURÁTOR

Napsala: Paulina Świst

Přeložil: Martin Veselka

Ilustrace na obál­ce: Shutterstock

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Kontrast v roce 2019

Počet stran: 290

ISBN: 978-80-7585-621-0

  • Temnota v něm od Alice Raine17. března 2019 Temnota v něm od Alice Raine Erotický román "Temnota v něm" si vás získá hned po přečtení prvních stránek, a navíc je i  prvním dílem nové "pěkně peprné" erotické série, takže se můžete již brzy těšit na […] Posted in Recenze knih
  • Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“15. listopadu 2020 Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“ U jezera v městečku Liberty Lake je nalezeno tělo mladé ženy. Způsob zabití odpovídá několika předchozím vraždám, které se staly před třemi lety na jiném místě. Policie má podezření, že […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,42364 s | počet dotazů: 221 | paměť: 51162 KB. | 17.04.2021 - 13:22:14
X