Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Erin Brockovich

Erin Brockovich

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Erin Brockovich je od pří­ro­dy krás­ná žena, kte­rá ráda nosí boty s mini­mál­ně sed­mi­cen­ti­me­t­ro­vým pod­pat­kem, zhru­ba stej­ně krát­kou mini­suk­ni a hlu­bo­ký výstřih. Erin pra­cu­je v práv­nic­ké fir­mě a svou prá­ci vyko­ná­vá s pře­hle­dem.Popis fil­mu:
Píše se rok 1993 a Erin Brockovich, dva­krát roz­ve­de­ná mat­ka tří dětí je nejen bez peněz, ale také bez prá­ce. Jako by to nesta­či­lo, neu­spě­je ani u sou­du, kde se sna­ží zís­kat odškod­ně­ní od movi­té­ho dok­to­ra, kte­rý zavi­nil auto­ne­ho­du, při níž byla zra­ně­na. V posled­ním zou­fa­lém poku­su pře­svěd­čí práv­ní­ka Eda Masryho, kte­rý pro­hrál její spor o odškod­né, aby ji zaměst­nal jako sekre­tář­ku ve své kan­ce­lá­ři. Téhož dne večer se pohá­dá se svým novým sou­se­dem, motor­ká­řem Georgem, kte­rý hlu­kem motor­ky budil její děti. Tomu se však rázná žena zalí­bí a nabíd­ne jí pomoc s hlí­dá­ním dětí, kte­rou Erin nut­ně potře­bu­je, pro­to­že je odhod­lá­na v prá­ci uspět i když nemá žád­né zku­še­nos­ti a star­ší kole­gy­ně, od nich se liší pova­hou i oblé­ká­ním, jí odmí­ta­jí pomo­ci.

Při rešer­ši banál­ní­ho pří­pa­du, ve kte­rém elek­trá­ren­ská fir­ma PG&E chce odkou­pit dům rodi­ny Jensenových, nara­zí na lékař­skou zprá­vu, a pro­to­že nechá­pe sou­vis­lost s obcho­dem, vydá se do měs­teč­ka Hinkley, aby zjis­ti­la o co jde. Narazí tak na pří­pad zne­čiš­ťo­vá­ní půdy a pod­zem­ních vod jedo­va­tým chro­mem, kte­ré mělo na oby­va­te­le blíz­ké­ho měs­teč­ka Hinkley kata­stro­fál­ní důsled­ky. Zhoubné nemo­ci, gene­tic­ké změ­ny, potra­ty. Advokát ji sice vyho­dí ze zaměst­ná­ní, pro­to­že nepři­šla do prá­ce, ale když zjis­tí, na co při­šla, při­jme ji zpát­ky a na nalé­há­ní Erin se roz­hod­ne, že do vyso­ce ris­kant­ní­ho pří­pa­du, kte­rý by ho mohl o všech­no při­pra­vit, půjde. Firma zpo­čát­ku nebe­re bez­vý­znam­né­ho advo­ká­ta váž­ně, ale když Erin zís­ká nejen dal­ší důka­zy o roz­sáh­lém zamo­ře­ní, kte­ré se spo­leč­nost poku­si­la uta­jit a oby­va­te­le vystě­ho­vat, aby moh­la v tichos­ti celo oblast asa­no­vat, ale také důvě­ru poško­ze­ných lidí v Hinkley, kte­ré fir­ma celé roky obelhá­va­la.

Případ si však vyžá­dá veš­ke­rý její čas a její síly a nemá tak čas věno­vat se ani dětem, ani Georgovi, kte­rý se stal nejen jejím milen­cem, ale také obě­ta­vou chů­vou jejích dětí. Navíc se zdá, že PG&E koneč­ně pozna­la nebez­pe­čí, kte­ré pro ni pří­pad zna­me­ná a znač­ně při­tvr­di­la ve své sna­ze celou věc uta­jit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,98326 s | počet dotazů: 255 | paměť: 59837 KB. | 17.08.2022 - 21:00:30