Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Eragon - MEGA recenze

Eragon - MEGA recenze

PlayAllspoluprace16
PlayAllspoluprace16
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do kin prá­vě vkro­čil ten­to film na poli fan­ta­zy a upřím­ně řeče­no, byl dosti oče­ká­va­ný. Mnoho lidí v něm vidě­lo nástup­ce Pána prs­te­nů, jiní zase tvr­di­li, že to bude napros­tý pro­pa­dák. Ovšem netre­fi­la se ani jed­na sku­pi­na, Eragon se totiž zasta­vil na půl­ce ces­ty..

Tento film vychá­zí ze své stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy, kte­rá ve svě­tě skli­di­la ohrom­ný úspěch. Ta pochá­ze­la od teh­dy nezná­mé­ho Christophera Paoliniho, kte­rý se tou­to kni­hou kata­pul­to­val mezi nej­pro­dá­va­něj­ší auto­ry. Přesněji řeče­no, jeho dílo bylo dru­hou nej­pro­dá­va­něj­ší kni­hou hned po Pánu prs­te­nů, a to je vel­ký úspěch na jeho věk (15 let). Vše má ale i své stin­né strán­ky a náš mla­dý spi­so­va­tel na ně již brzy nara­zil. Na scé­ně se zača­ly obje­vo­vat ohla­sy, že šlo pou­ze o krá­dež nápa­dů od jeho slav­ných kon­ku­ren­tů. Konkrétně se mělo pře­váž­ně jed­nat o Pána prs­te­nů a Harryho Pottera, kte­ré prý „vycu­cal“ až ke dnu. Jakmile se obje­vi­la zprá­va o zfil­mo­vá­ní této kni­hy, vyvo­la­lo to ohrom­ný roz­ruch. Divácká veřej­nost byla najed­nou roz­dě­le­na na dva nesmi­ři­tel­né tábo­ry. Příznivci hlá­sa­li o fil­mu, že se údaj­ně má jed­nat o nástup­ce Tolkienova Pána prs­te­nů, zato odpůr­ci si na něm vylé­va­li všech­nu svou zlost. Po těch­to udá­los­tech jsem byl veli­ce zvě­da­vý, jak ten­to pří­růs­tek do fan­ta­zy žán­ru dopa­dl. Proto jsem se ihned vypra­vil do kina, a to s dosti vel­kým oče­ká­vá­ním od něho, jeli­kož se jed­na­lo o jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších sním­ků toho­to roku.

Nevím, jest­li je to pří­liš vhod­né, ale svo­ji kri­ti­ku nebu­du dáv­ko­vat po lžič­kách. Už při shléd­nu­tí traille­ru na film jsem měl oprav­du nepří­jem­ný pocit. Zdálo se mi totiž, že ve vzdu­chu visí něja­ký ten pořád­ný fil­mo­vý prů­ser. Nevím jest­li to bylo tím otřes­ným čes­kým dabin­gem, co jsem mohl v ukáz­ce sly­šet, či nedej bože jeho obsa­hem. To jsem ale ješ­tě ani zda­le­ka netu­šil, co se na nás vrh­ne za pro­pa­dák. Bohužel se nej­spíš jed­ná o nej­vět­ší zkla­má­ní toho­to roku, a to tvůr­ci oprav­du nesli­bo­va­li.

Dračí jez­dec k nám při­le­těl a vůbec to není žád­né posví­ce­ní. Nepřinesl zho­la nic nové­ho, snad krom digi­tál­ní­ho dráč­ka, kte­rý se mi zdál i doce­la roz­to­mi­lý. Zato ale do našich kin při­ne­sl už sto­krát sly­še­né frá­ze­ti­pu „Zabili mi otce, pomstím se!“. Naprosto nesmy­sl­né věty, někdy mi to při­pa­da­lo jako vskut­ku nemož­né, co si tam ty „lout­ky“ říka­jí. Znělo to oprav­du otřes­ně a půso­bi­lo to jako tla­chá­ní do vět­ru, aby se neřeklo, že dia­lo­gy zde nema­jí prak­tic­ky žád­ný význam. Scénář mě uchvá­til svo­ji nelo­gič­nos­tí až trap­nos­tí. Když se napří­klad Eragon vydá­vá zachrá­nit Aryu, tak se mu jeho věr­ný sta­řík Brom sna­ží roz­mlu­vit ten­to „straš­li­vý“ nápad, a ani dra­či­ci Safiře se to moc neza­mlou­vá, nako­nec ale odle­tí. Tam to „neče­ka­ně“ náš mla­dý hrdi­na nezvlád­ne a tak mu Brom zachrá­ní život, ovšem za život svůj. Postavil se totiž pro­ti tem­né­mu Durzovi pří­mo do rány mís­to Eragona. Jak šle­chet­né, ale hlav­ní otáz­ka je, kde se tam najed­nou vzal? I na hřbe­tu naší milé dra­či­ce to byl pěk­ný kus. No nej­spíš měl náš Brom ten den dobrou kon­di­ci, a tak si to šlápnul hez­ky po svých. Myslíte, že jsem zeší­lel? Ne, oprav­du ne, tako­vých situ­a­cí je ve sním­ku nespo­čet a hra­ni­čí s lid­ským rozu­mem. Ptáte se, kdo tako­vou sláta­ni­nu mohl reží­ro­vat? Řeknu vám k tomu jen jed­no: Stefen Fangmeier. Já vím, nikterak jsem vám nepo­mohl, jeli­kož vám toto jmé­no zho­la nic neří­ká. V žád­ném pří­pa­dě to nezna­me­ná, že jste nějak zaspa­li dobu, mně toto jmé­no také nic neří­ka­lo.

Tento člo­věk totiž nic jiné­ho nena­to­čil, krom této veli­ce roz­břed­lé pochout­ky, kte­rou rozře­dil toli­ka tuna­mi pato­su, až se mi z toho děla­lo nevol­no. Co říci k ději, také to není nikterak sil­ná strán­ka toho­to sním­ku. Protože jsou tvůr­ci mega­lo­ma­ni, tak tu nejde o nic míň, než záchra­nu rov­nou celé­ho svě­ta. Chudý far­mář­ský chla­pec Eragon najde v Dračích horách podiv­ný mod­rý kámen. Snaží se ho zpe­ně­žit, ale nako­nec si ho nechá u sebe. Za něja­ký ten čas se z něj vylíh­ne malý drak, tedy spí­še dra­či­ce Safira, kte­rá si ho vybra­la za své­ho jezd­ce. Těch je ve svě­tě pomá­lu, tedy spí­še jen jeden, jeli­kož tyran­ský král Galbatorix (John Malkovich) je pří­liš v lás­ce neměl. On je všech­ny vybil s pomo­cí čer­nok­něž­ní­ka Durzy (Robert Carlyle). Eragon pozná, že zde je konec nevin­né hry, teď mu jde sku­teč­ně o jeho život. Temné síly jsou schop­ny udě­lat coko­liv, aby jezd­ce zabi­ly, a tak to „neče­ka­ně“ jako prv­ní odne­sl jeho nevlast­ní tatík. Nyní se náš hlav­ní hrdi­na nahně­val na celý svět a jde se pomstít tyran­ské­mu krá­li a při tom něja­kou náho­dou zachrá­ní celý svět. Také vám to při­pa­dá tak absurd­ní? Já bych řekl, že prav­dě­po­dob­nost něče­ho tako­vé­ho je při­bliž­ně stej­ná, jako když si vsa­dí­te sport­ku. Problém je, že nikdy nevy­hra­je­te, a to pla­tí i o našem recen­zo­va­ném fil­mu.

S ním roz­hod­ně také nikdo nevy­hra­je žád­nou cenu, a to ani za digi­tál­ní tri­ky, jak smut­né. Aspoň s tím­to aspek­tem si tvůr­ci moh­li pohrát k doko­na­los­ti, ale nesta­lo se tak. Takže i zde je to tak nějak nemast­né, nesla­né. Říkáte si, že to tře­ba zachrá­ní herec­ké výko­ny ve fil­mu. Nezachrání. Vaše utr­pe­ní ješ­tě více pro­hlou­bí, tako­vý hlav­ní pro­ta­go­nis­ta vám urči­tě radost neu­dě­lá. On totiž nemá žád­ný talent, při­jde a odří­ká nau­če­ný scé­nář a ode­jde. Toto ale zvlád­ne i něja­ký omše­lý kom­par­sis­ta. Nejspíš ale i on pochá­zí od něja­ké­ho nepo­ve­de­né­ho kom­par­su, tak­že se není tak nějak čemu divit. Jeho slav­ní kole­go­vé se také moc nevy­táh­li.

Výkony to byly sice lep­ší, ale jejich schop­nos­tem zda­le­ka neod­po­ví­da­jí. Mohlo to zkrát­ka dopad­nout mno­hem lépe, kdy­by napří­klad tako­vý John Malkovich dostal více pro­sto­ru v roli nená­vi­dě­né­ho krá­le. Bohužel se tak nesta­lo, a tuto posta­vu uvi­dí­me na scé­ně při­bliž­ně jen tři­krát. Snímek jde do našich kin bohu­žel s čes­kým dabin­gem, kte­rý je mimo­cho­dem do tře­ti­ce vše­ho zlé­ho také dosti otřes­ný. Takže pokud chce­te, abys­te z fil­mu měli ale­spoň o tro­chu lep­ší pocit, vyhle­dej­te si v kinech kopii s ori­gi­nál­ním dabin­gem. Jak už jsem říkal, někte­ří lidé auto­ra kni­hy ozna­či­li za vykra­da­če jeho slav­ných kon­ku­ren­tů. Nevím, jak tomu bylo v kniž­ní před­lo­ze, ale ve zfil­mo­va­né ver­zi s tím musím jen sou­hla­sit. Když jsem Eragona sle­do­val při jeho pou­ti, tak jsem si vši­ml že spous­ta exte­ri­é­rů jako by z oka vypadly z již zmi­ňo­va­né­ho Pána prs­te­nů., a proč mi ta kouz­la nějak moc při­po­mí­na­jí Herryho Pottera ? No radě­ji se v tom nebu­de­me nějak moc šťou­rat, kdo ví co bychom ješ­tě obje­vi­li…

Jak bych tedy sní­mek hod­no­til? Nebýt kniž­ní před­lo­hy, tak by film nena­bí­zel ani špet­ku zába­vy, kte­rá by vás vtáh­la. Je ale také prav­da, že film nabí­zí doce­la stra­vi­tel­ný děj, tedy pokud se pře­ne­se­te přes vše­chen ten patos. Některé momen­ty jsou doce­la dob­ré, ale nebýt koneč­né bitvy zís­kal by ode mne ješ­tě o hvěz­dič­ku méně. Pravda, takhle je to za tři, ale až nechut­ně těs­ně. Ovšem niko­mu to vadit nebu­de, mno­ha­mi­li­o­no­vé trž­by už se hrnou, a zde je opět vidět jakou má rekla­ma moc. A kdo ví, tře­ba za námi nedej bože brzy při­ces­tu­je díl dru­hý. Opravdu vyčer­pá­va­jí­cí.

Verdikt: Obrovské zkla­má­ní, tuny pato­su a mizer­ný čes­ký dabing. Tak tahle dopa­dl náš dra­čí jez­dec a nej­o­če­ká­va­něj­ší film v tom­to roce, smut­né. Doporučit ho mohu snad leda rodi­nám s malý­mi dět­mi. Dětem otřes­né nedo­stat­ky nebu­dou vadit, a rodi­če to nějak zkous­nou. Pro všech­ny ostat­ní, co jste chtě­li znát ten­to pří­běh, radě­ji se obrať­te na kni­hu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45680 s | počet dotazů: 240 | paměť: 61570 KB. | 02.12.2022 - 13:32:14