Kritiky.cz > Filmové recenze > Equilibrium - recenze

Equilibrium - recenze

Představte si, že se nemů­že­te rado­vat, nemá­te se proč smát, nemá­te co závi­dět, nemů­že­te milo­vat, nemů­že­te nená­vi­dět. Život bez spo­rů a válek, život bez svo­bo­dy. Je to ješ­tě vůbec život? Nejlepší sci-fi thriller od uve­de­ní Matrixu?Skončila tře­tí svě­to­vá vál­ka. Těch pár lidí co pře­ži­lo si uvě­do­mi­lo, že lid­stvo už by čtvr­tou vál­ku roz­hod­ně nepře­ži­lo. Existuje jedi­né řeše­ní: potla­čit poci­ty nási­lí v kaž­dém člo­vě­ku, aby nemoh­lo dojít už k žád­né­mu pod­ně­tu k nená­vis­ti a vál­ce. Ale jeli­kož nási­lí se rodí z nená­vis­ti, závis­ti, závis­los­ti a tou­hy, kte­rá vzni­ká z poci­tu rados­ti, váš­ně a uspo­ko­je­ní, je tře­ba vzít lidem to všech­no. Není pro­blém, kaž­dý den si pích­ne­te svo­ji dáv­ku Prozia a žád­né poci­ty vás nebu­dou „obtě­žo­vat“.

Zakázat a zni­čit se musí veš­ke­rá minu­lost, veš­ke­ré umě­ní jí vytvo­ře­né. To je totiž ten nej­vět­ší zdroj poci­tů. Samozřejmě ne kaž­dý se toho vše­ho chce vzdát a tak si rebe­lo­vé scho­vá­va­jí po domech něja­ké ty obra­zy, sta­rý náby­tek, gra­mo­de­s­ky. Na „boj pro­ti smys­lům“ byly vycvi­če­né spe­ci­ál­ní jed­not­ky kle­ri­ků, ovlá­da­jí­cí nové bojo­vé umě­ní. Něco jako kung-fu se zbra­ně­mi spo­lu s před­ví­dá­ním myš­le­nek pro­tiv­ní­ka jsou sku­teč­ně vel­mi nebez­peč­né i pro vel­kou počet­ní pře­va­hu oby­čej­ných ozbro­jen­ců.

John Preston je elit­ním kle­ri­kem, kaž­dý den zasa­hu­jí­cí pro­ti rebe­lům, zaba­vu­jí­cí jaké­ko­liv umě­ní a likvi­du­jí­cí ty, co jak­ko­liv odpo­ru­jí záko­nům sys­té­mu. Nešťastnou náho­dou však jed­no­ho dne roz­bi­je ampul­ku se svou dáv­kou Prozia a nevez­me si náhra­du. Pomalu se začí­ná roz­po­mí­nat na svo­je poci­ty viny, lítos­ti, přá­tel­ství. Když vidí, co všech­no se nevě­dom­ky děje pod vli­vem nepře­mýš­le­ní, nemů­že už zno­vu sko­čit do toho vla­ku a taj­ně pře­stá­vá uží­vat to „uklid­ňu­jí­cí“ sérum.

Stává se tak jedi­nou mož­nou zbra­ní ke svr­že­ní celé­ho toho nemy­sl­né­ho kolo­su. Po kon­tak­tu s pod­svě­tím (oby­čej­ní lidé ukrý­va­jí­cí se v pod­ze­mí) dosta­ne za úkol zni­čit Otce, vlád­ce celé­ho sys­té­mu.

Další fil­mo­vé pře­kva­pe­ní s vyni­ka­jí­cím scé­ná­řem, podob­ně jako k tomu bylo s Matrixem. Do jeho uve­de­ní nikdo nic netu­šil. Bojových scén je tu také hod­ně a mož­ná někte­rým budou při­pa­dat víc reál­né. Jde tu pře­de­vším o rych­lost a přes­nost pou­ži­tí zbra­ní ve spo­je­ní s východ­ní­mi bojo­vý­mi umě­ní­mi. Herecké výko­ny, v pro­ve­de­ní méně zná­mých her­ců, jsou taky na dost kva­lit­ní úrov­ni. Myšlenka je oprav­du geni­ál­ní a jed­no­du­chá. Jenomže opat­ře­ní je tro­chu slab­ší. Lidé jsou pře­ce jenom lidé a nedá se spo­leh­nout, že kaž­dé­mu se dosta­ne jeho pra­vi­del­ná den­ní dáv­ka. Stát se pře­ce může coko­liv.

Ve fil­mu jsou scé­ny, kte­ré vám při­po­me­nou krá­su vše­ho všed­ní­ho. Jelikož lidé si nevšim­nou a nevá­ží vše­ho hez­ké­ho kolem nich, dokud o to nepři­jdou. Málokdo si asi sám dove­de před­sta­vit svůj život bez jaké­ho­ko­liv cítě­ní, rados­ti a stra­chu. Tak se podí­vej­te a sami si roz­hod­ně­te jest­li chce­te být ješ­tě někdy něčím ome­zo­vá­ni.

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Moderní doba (1936)16. prosince 2014 Moderní doba (1936) Ch. Chaplina zná svět jako slavného komika němé éry. Troufám si tvrdit, že stejně vehementně jak jej dnes prakticky každý člověk zná, tak prakticky jen minimum lidí vidělo aspoň několik […]
  • Terminátor 2: Den zúčtování - Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 19976. července 2003 Terminátor 2: Den zúčtování - Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 1997 Ti, kteří přežili nukleární žár ... pojmenovali tuto válku 'Dnem zúčtování.' Žili, jen aby čelili nové noční můře - válce proti strojům. Počítač, který tyto stroje řídil - Skynet […]
  • Zelená míle12. května 2005 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)5. července 2005 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) Revoluce v Matrixu skončily, vrátil se i král, a tak jediný filmový titul ke kterému se upínaly mé naděje ve výjimečný zážitek byl závěrečný (respektive třetí) díl Hvězdných válek. Je to […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com