Epic Mickey 2 Dvojitý zásah

DSC00737 150x150 1

Ve hře bude­te hrát nejen za myšá­ka Mickeyho, ale zahra­je­te si i popr­vé za krá­lí­ka Osvalda. Králík Osvald je prv­ní disneyov­skou ani­mo­va­nou hvězdou. Čeká vás mno­ho nové­ho dob­ro­druž­ství, plné tvo­ře­ní a obje­vo­vá­ní. Hra je ze stu­dia Disney Interactive Junction Point.

V této hře se myšák Mickey a krá­lík Osvald vrá­tí do Pustin. Mickey a Osvald se popr­vé spo­jí a budou jako par­ťá­ci. Mickey je do boje se zlem vyzbro­jen jakým­si kou­zel­ným štět­cem, kte­rý vlád­ne bar­vou, kdy tvo­ří­te a ředi­dlem, kdy může­te coko­liv vyma­zat. Osvald pou­ží­vá dál­ko­vé ovlá­dá­ní, se kte­rým doká­že mani­pu­lo­vat s elektři­nou. Hra při­ná­ší vylep­še­nou her­ní fyzi­ku. Za krá­lí­ka Osvalda si zahra­je­te v koo­pe­ra­tiv­ním reži­mu pro dva hrá­če, lze se do hry kdy­ko­liv při­po­jit i odpo­jit. Pokud bude Mickeymu pomá­hat Osvald, bude se obě­ma her­ním posta­vám hrát mno­hem snad­ně­ji jeli­kož se skvě­le dopl­ňu­jí.

Jednotlivá kola vychá­zí z kla­sic­kých Disneyových fil­mů a pohá­dek, kte­ré nabí­ze­jí zábav­né a logic­ké ská­ka­cí hra­ní. Grafika je ve hře pro­pra­co­va­ná, avšak co lze vytknout, je nesnad­ná mani­pu­la­ce s úhlem pohle­du při hra­ní. Hudba Vás ani nijak neza­ujme, jeli­kož se sou­stře­dí­te na spl­ně­ní mise, kte­ré je občas dosti těž­ké i na dospě­lé­ho. Titulky ve hře občas nedá­va­jí smy­sl, ani nejsou nijak vtip­né. Hra se Vás po celou dobu sna­ží navá­dět a dávat instruk­ce.

Příběhově mi hra při­jde vel­mi sla­bá, a je jaké si láka­dlo na ty nejmen­ší. Velice odra­zu­jí­cí je cena hry, kte­rá se pohy­bu­je ješ­tě stá­le vel­mi vyso­ko, trou­fám si tvr­dit, že je to díky tvůr­cům ze stu­dia Disney, kdy se sáze­lo na tra­di­ci. Myslím, že pro ty nejmen­ší vyšlo mno­ho her, kte­ré jsou lep­ší než tato a jsou za pod­stat­ně niž­ší cenu.

 

 

DSC00737
DSC00738
DSC00739
DSC00740
DSC00741
DSC00744
DSC00746
DSC00748
DSC00749
DSC00752
DSC00754
DSC00755
DSC00756
DSC00759
DSC00761
DSC00763
DSC00764
DSC00766
DSC00770
DSC00771
DSC00773
DSC00774
DSC00775
DSC00776

 

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 45%
Datum vydá­ní: 19.11.2012
Výrobce: Disney
Žánr: adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2 (co-op)
Lokalizace: jazyk: ang­lič­ti­na, čes­ké titul­ky
Doporučený věk: 7

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,31113 s | počet dotazů: 239 | paměť: 46727 KB. | 19.01.2021 - 18:39:36