Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Enneagram, kniha a metoda, která vám ukáže vaše slabá místa. I ta silná!

Enneagram, kniha a metoda, která vám ukáže vaše slabá místa. I ta silná!

enneagram obalka web
enneagram obalka web
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Devět typů osob­nos­ti. Každá rea­gu­je jinak, kaž­dá se cho­vá jinak, kaž­dá pro­ží­vá  jinak. Jste per­fek­ci­o­na­lis­ta, požit­kář nebo indi­vi­du­a­lis­ta? Podle jed­no­du­ché­ho tes­tu zís­ká­te v enne­agra­mu před­sta­vu o svém typu osob­nos­ti, o tom, k jaké­mu typu pře­mýš­le­ní, jed­ná­ní a cho­vá­ní máte sklon. Trochu to při­po­mí­ná cha­rak­te­ris­tic­ky dob­rých ast­ro­lo­gic­kých roz­bo­rů. Jen je tu méně typů, o to důraz­ně­ji a do nejmen­ších detai­lů popsa­ných a vzá­jem­ně pro­po­je­ných do pod­ty­pů.

Nechte se pohl­tit do pavu­či­ny lid­ské psy­chi­ky

Sama bych zařa­di­la enne­agra­mo­vý obrá­zek kaž­dé­ho člo­vě­ka někam mezi prá­vě zmi­ňo­va­nou ast­ro­lo­gic­kou cha­rak­te­ris­ti­ku jeho zna­me­ní dle data naro­ze­ní, a někam mezi peč­li­vou psy­cho­lo­gic­kou ana­lý­zu po absol­vo­vá­ní psy­cho­tes­tů s tím, že vlast­ně dostá­vá­te návod na to, jak vyu­žít svůj poten­ci­ál napl­no s jed­nou vel­kou při­da­nou hod­no­tou. Každý z typů člo­vě­ka je jiný a jinak rea­gu­je na to, co nám ten poten­ci­ál někdy kazí.  Kazí tou­hu se roz­le­tět, být sami sebou –  jsou to kri­ze, závis­los­ti a špat­né zvy­ky. Krizové, una­ve­né, boles­ti­vé a těž­ké situ­a­ce. Ať už jde reál­ně o život­ní kri­ze nebo o to, co si nese­me ve for­mě zary­tých vzor­ců z dět­ství. Každý z nás si tyto šrá­my léčí a nese živo­tem jinak, a tudíž i pro kaž­dé­ho je ces­ta ven jiná. Navíc mno­hé typy se pro­lí­na­jí, v urči­tých situ­a­cích se reak­ce kří­ží a jeden typ pře­chá­zí k cho­vá­ní toho dal­ší­ho. A teh­dy vás začne enne­agram bavit!

Dvě důle­ži­té věci hned na úvod: Dejte si čas a ote­vře­né mož­nos­ti

S dvě­ma infor­ma­ce­mi lze sou­hla­sit hned na začát­ku, což zmi­ňu­jí auto­ři: nech­te si na své vlast­ní závě­ry dost času. A svou „dia­gnó­zu“, svůj typ osob­nos­ti nech­te ote­vře­ný. Sama jsem se nena­šla ani v jed­nom typu, spí­še jeden typ pře­va­žu­je, ale v jiných oblas­tech rea­gu­ji a potře­bu­ji ze situ­a­cí vyvést a chá­pat je jako napros­to jiný typ. V tomhle pova­žu­ji kni­hu za cen­nou.

I když se nena­jde­te v čis­tém typu, může­te Enneagram vzít jako ency­klo­pe­dii lid­ských reak­cí na stres, vzta­hy, poci­ty záze­mí, podí­vá­te se na růz­né typy soci­ál­ní­ho nebo sexu­ál­ní­ho cho­vá­ní, vel­kou roli hra­je také obvykle pro­ži­té dět­ství. Jak tako­vý člo­věk vypa­dá a cho­vá se, když je zra­lý, uspo­ko­je­ný a jeho potře­by byly napl­ně­ny? A jaký je, když prá­vě v tom­to svém původ­ně sil­ném mís­tě byl zra­něn a sta­la se tak jeho sla­bi­nou?

Kniha je dopl­ně­na také pří­kla­dy, tak­že si pak tako­vé lidi může­te snad­ně­ji před­sta­vit v pra­xi. Jak žijí a pra­cu­jí ti, kte­rým zále­ží na lidech a jejich zalo­že­ní je spí­še duchov­ní. Jací jsou, když se něco zvrt­ne? Někdy nejsou zlí schvál­ně, ale je to zau­to­ma­ti­zo­va­ná reak­ce těla a duše.

Tak tře­ba se tu dozví­te toto:

„Možná tou nej­vět­ší pře­káž­kou Dvojky, Trojky, a Čtyřky při své vnitř­ní prá­ci musí čelit, je nut­nost vyrov­nat se svým tri­a­dic­kým stra­chem z bez­vý­znam­nos­ti. Pod povr­chem se všech­ny tři typy obá­va­jí, že jsou bez­vý­znam­né, tak­že se musí stát někým výji­meč­ným, nebo něco tak výji­meč­né­ho udě­lat, aby zís­ka­li lás­ku a uzná­ní ostat­ních. Na střed­ních až nezra­lých úrov­ních se Dvojky nave­nek scho­vá­va­jí za faleš­ný obraz, že jsou štěd­ré a neso­bec­ké a že za svou prá­ci a péči nic nechtě­jí. Ve sku­teč­nos­ti mají nesmír­ná oče­ká­vá­ní a pou­ze ostat­ním nepři­zná­va­jí svo­je sku­teč­né cito­vé potře­by…

….Během dět­ství Dvojky uvě­ří třem věcem: Zaprvé, že musí upřed­nost­ňo­vat potře­by ostat­ních před těmi svý­mi; zadru­hé, že musí dávat, aby něco dostá­va­ly; a za tře­tí, že si musí náklon­nost dru­hých zaslou­žit, pro­to­že jim lás­ku nedá­va­jí jen tak. Aby je měl někdo rád a aby byly oblí­be­né a milo­va­né, musí potla­čit své vlast­ní potře­by a věno­vat se potře­bám dru­hých, musí ostat­ním věno­vat svou pozor­nost. Prostředí, v němž Dvojky vyrůs­ta­ly, bylo tak dys­funkč­ní, že se nau­či­ly, že při­znat si vlast­ní potře­by před­sta­vu­je jis­tý druh sobec­tví a jejich super­e­go jim to pro­to přís­ně zaká­za­lo.“

A pak se dozví­te o růz­ných dyna­mi­kách toho­to cho­vá­ní, pod­ty­pech a dozví­te se, že tako­vým člo­vě­kem byla tře­ba Matka Tereza. Dozvíte se, jak se jed­not­li­vé typy lidí cho­va­jí v pudu sebezá­cho­vy, jak se nau­čit sám se sebou vyjít, sobě vstříc, uvě­do­mit si svo­je hra­ni­ce, potře­by, co si dopřát a jak se poprat s tím, co nám bylo dáno do vín­ku.

Grafy, čís­la, přís­né roz­dě­le­ní, i odstav­ce, ze kte­rých na vás dýchá úle­va z hez­kých slov, kdy koneč­ně někdo pojme­no­val to, co celý život cítí­te, žije­te (a mož­ná si i mys­lí­te, že nejste tam úpl­ně nor­mál­ní).

Jste – Enneagram vám uká­že tolik podob člo­vě­ka, že se tu najde­te jako v zrca­dle.

O auto­rech:

Don Richard Riso je nej­ví­ce uzná­va­ným auto­rem, kte­rý se enne­agra­my zabý­vá a dále ho roz­ví­jí. Je pre­zi­den­tem a zakla­da­te­lem něko­li­ka spo­leč­nos­tí a insti­tu­tů. Enneagram vyu­ču­je déle než dva­cet let a jeho kni­hy jsou best­selle­ry v nej­růz­něj­ších zemích, kro­mě jiných také v Číně, Koreji, Španělsku  a jiných. Třináct let byl jezu­i­tou, je drži­te­lem vyso­ko­škol­ských titu­lů v obo­rech ang­lič­ti­na a filo­so­fie.

Russ Hudson je jed­ním z dal­ších význam­ných auto­rů a učen­ců a mys­li­te­lů ve svě­tě enne­agra­mu. Píše kni­hy ve spo­lu­au­tor­ství s Donem Risem, aktiv­ně půso­bí jako spo­luza­kla­da­tel insti­tu­tů a zís­kal vyso­ko­škol­ský diplom v obo­ru výcho­do­asij­ská stu­dia na Kolumbijské uni­ver­zi­tě v New Yorku.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,06017 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60932 KB. | 04.10.2022 - 08:43:27