Kritiky.cz > Recenze knih > Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!

Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!

Enneagram Devět tváří duše 2018 nova obalka kniha

Mnohé svěd­čí pro to, že enne­agram nebyl nikým zkon­stru­o­ván nebo vyna­le­zen, nýbrž že se jed­ná o intu­i­tiv­ní odha­le­ní duchovně-duševních záko­ni­tos­tí. To je asi nej­zá­sad­něj­ší věta, kte­rá ovliv­ni­la můj vztah k enne­agra­mu. Dva tisí­ce let sta­rý sys­tém, kte­rý je pruž­ný, oheb­ný a jen málo­co jiné­ho, jest­li něco tako­vé­ho vůbec je, doká­že obsáh­nout lid­skou psy­chi­ku, její reak­ce a typy, obsáh­le­ji než prá­vě enne­agram.

Po celá sta­le­tí byl vyu­ží­ván duchov­ní­mi mis­try.

A při­tom jeho zákla­dem, řek­la bych, je čis­tá logi­ka.

Autoři shr­nou zákla­dy…

Kniha nezkla­me v tom, že auto­ři tu vel­mi umně shr­nou zákla­dy všech deví­ti typů osob­nos­ti. V čem jsou sil­né i sla­bé strán­ky kaž­dé­ho typu. Přidají růz­né sym­bo­li­ky, bar­vy, osob­nos­ti, arche­ty­py, kte­ré se podo­ba­jí tomu, co pro­ží­va­jí tito lidé, nebo dáva­jí ješ­tě přes­něj­ší pří­kla­dy, jak pra­cu­je jejich mysl, ale i instink­tiv­ní a intu­i­tiv­ní cho­vá­ní v závis­los­ti na typu psy­chic­ké­ho nala­dě­ní, či snad dokon­ce zro­ze­ní. Snad pro­to, že jsou oba auto­ři duchov­ní (fran­tiš­kán­ská cír­kev a evan­ge­lic­ká), je i poje­tí brá­no tím­to smě­rem, máme mož­nost se dotknout „vykou­pe­ní“, čili tu jsou i způ­so­by a rady pro to, jak si pora­dit s těmi sla­bi­na­mi, jak je tře­ba i vyu­žít coby sil­né strán­ky své osob­nos­ti.

Musím říci, že je to vel­mi dob­ré zpra­co­vá­ní s ohle­dem na původ a víru auto­rů, přes­to se doká­za­li povznést a vnést do svých slov lid­skost, a prá­vě tu čis­tou logi­ku, kte­rá tím činí i jejich víru mož­ná do jis­té míry více hod­nou poro­zu­mě­ní. Ale stá­le tu je v hlav­ní roli enne­agram.

Je až s podi­vem, jak širo­ká je lid­ská duše, a chví­le­mi mi to při­jde pro­pra­co­va­něj­ší mno­hem víc než tře­ba ast­ro­lo­gic­ké zákla­dy.

Závěrem?

Potěší se ten, kdo se zají­má o víru, arche­ty­py, sva­té osob­nos­ti, pro­to­že tu je na ně pohléd­nu­to troš­ku jinak, troš­ku lid­ště­ji, logič­tě­ji a spo­je­ní s enne­agra­mem je beze­spo­ru zají­ma­vé.

Realisticky a prak­tic­ky ladě­ní lidé tu najdou pros­tý enne­agram pohléd­nu­tý troš­ku jiný­mi smě­ry, může­te to vzít tře­ba jako zamyš­le­ní se nad část­mi z bib­le v tom­to úhlu pohle­du. Jako pří­kla­dy k roz­ví­je­ní vlast­ních úvah.

A pro mne nej­dů­le­ži­těj­ší výho­da enne­agra­mu obec­ně je jeho logi­ka, jeho ply­nu­lé sou­vis­los­ti, kte­ré doká­ží pomo­ci pocho­pit, proč se v jed­not­li­vých zátě­žo­vých (ale i šťast­ných) situ­a­cích jeden člo­věk cho­vá tak, a dru­hý jinak. Na jakých zákla­dech sto­jí tyto růz­né reak­ce růz­ných lidí. Pochopit pří­či­ny a násled­ky. Kořeny a roz­vrstve­né vět­ve našich živo­tů. Každý ros­te tak, jak je for­mo­ván.

Enneagram je pros­tě fas­ci­nu­jí­cí a dopo­ru­ču­ji nejen tuto, ale i dal­ší kni­hy na toto téma, pro­to­že kaž­dá při­ne­se nové a dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce.

Třeba toto…

 „Německá spi­so­va­tel­ka Luise Rinserová, žijí­cí přes 30 let v Itálii, se cho­pi­la roz­li­šo­vá­ní lidí pod­le Ericha Fromma na „bio­fi­ly“ (zami­lo­va­né do živo­ta) a „nek­ro­fi­ly“ (zami­lo­va­né do smr­ti) a při­řa­di­la ital­skou men­ta­li­tu k prv­ní sku­pi­ně, němec­kou men­ta­li­tu pak ke sku­pi­ně dru­hé: „Německo je zemí mužů, zemí otců, kde muž­ské a muž má nad­vlá­du. Německo je to, co se dá nazvat Animus země; napro­ti tomu Itálie je Anima země, země žen­ských kva­lit, země Madony, křes­ťan­ské­ho mateř­ské­ho bož­ství. Pro mě je Německo otči­nou, ale Itálie se mi sta­la mat­či­nou…“

Námětů k zamyš­le­ní tu je oprav­du mno­ho…

O auto­rech:

Richard Rohr v roce 1961 vstou­pil do fran­tiš­kán­ské­ho řádu, kde vystu­do­val teo­lo­gii a byl vysvě­cen na kně­ze. Dnes je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný autor, kaza­tel a vedou­cí exer­ci­cií, zakla­da­tel Centra to akci a kon­tem­pla­ci v Novém Mexiku. Je znám díky audi­o­na­hráv­kám a videím, kte­rá vydá­vá už od sedm­de­sá­tých let.

Andreas Ebert se naro­dil v roce 1952 ve východ­ní čás­ti Berlína a vystu­do­val evan­ge­lic­kou teo­lo­gii, je také kněz a věnu­je se pře­kla­dům, psa­ní tex­tů a knih.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2018


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: