Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Encanto

Encanto

Encanto

 Madrigalovi žijí ukry­ti v kou­zel­ném domě v pul­zu­jí­cím měs­teč­ku v kolum­bij­ských horách, na podi­vu­hod­ném a oča­ro­va­ném mís­tě zva­ném Encanto. Kouzlo Encanto způ­so­bi­lo, že kaž­dé dítě v rodi­ně má jedi­neč­ný dar, od nad­lid­ské síly až po schop­nost léčit. Obdařeno je kaž­dé dítě kro­mě jedi­né dív­ky jmé­nem Mirabel. Magie obklo­pu­jí­cí Encanto se začne vytrá­cet a Mirabel zjis­tí, že prá­vě ona by moh­la být posled­ní nadě­jí své výji­meč­né rodi­ny.

Animáky od Walt Disney Animation Studios se již dáv­no sta­li záru­kou půvab­ně ani­mo­va­ných sním­ků pro celou rodi­nu. Vždy se ovšem při­chá­zí s něja­kou změ­nou. Nejnovější jubi­lej­ní 60. disneyov­ka se točí kolem špa­něl­ské rodi­ny, kde má téměř kaž­dý člen spe­ci­ál­ní schop­nos­ti. Režie Encanto se cho­pi­li Byron Howard a Jared Bush, kte­ří jako reži­sér respek­ti­ve sce­náris­ta stá­li za ani­má­kem Zootropolis: Město zví­řat, kte­rý pat­ří mezi to nej­lep­ší, co stu­dio Walt Disney Animation Studios za uply­nu­lou deká­du nabíd­lo. I pro­to se dali od Encanto čekat vel­ké věci a zamr­zí, že jde ve finá­le dost mož­ná o nej­slab­ší ani­mo­va­nou disneyov­ku uply­nu­lé deká­dy.

Encanto

Encanto má půvab­nou a kre­a­tiv­ní ani­ma­ci, zají­ma­vé stě­žej­ní i ved­lej­ší posta­vy a ze samot­né záplet­ky roz­hod­ně moh­li vze­jít zají­ma­vé věci. I pro­to zamr­zí, že ve finá­le ústřed­ní kon­flikt v Encanto půso­bí pří­liš jed­no­du­še, v prů­bě­hu se uká­že, že ten­to­krát zas tak dva­krát zají­ma­vý svět vytvo­řen nebyl a že to celé je ten­to­krát pou­ze fajn. Což je prá­vě po uply­nu­lé deká­dě plné Raubíře Ralfa, dvo­ji­ci Ledových krá­lov­ství, zmí­ně­né­ho Zootropolis či Odvážné Vainy straš­ně málo.

Onen pro­blém v tom, že se zde nepro­zkou­má­vá nový zají­ma­vý svět tkví v tom, že se tu vlast­ně žád­ný svět nepro­zkou­má­vá a děj se tak ode­hrá­vá sku­teč­ně pou­ze v pro­stře­dí Encanta. I v rám­ci samot­né­ho domu rodi­nu Modrigalových se zde doká­za­lo při­jít se zají­ma­vý­mi kre­a­tiv­ní­mi nápa­dy, přes­to se v prů­bě­hu divák pros­tě těž­ko zba­ví poci­tu, že je to celé na Disneyho pří­liš málo. Z Encanta se sice v prů­bě­hu opět sta­ne pří­běh o síle rodin­ných pout, tako­vé lehce zají­ma­vé vyvr­cho­le­ní ovšem zka­zí jeden leh­ký doda­tek, kte­rý vlast­ně finál­ní posel­ství fil­mu tak tro­chu sha­zu­je.

Encanto

Pořád je to dost kre­a­tiv­ní. Encanto je muzi­kál a hudeb­ní čís­la jsou sama o sobě živá a nápa­di­tá (v dabin­gu jsou poté fajn, ori­gi­nál­ní zně­ní pís­ní od Lin-Manuela Mirandy jsou ovšem pocho­pi­tel­ně chytla­věj­ší). Každý člen rodi­ny Modrigalových dosta­ne pří­le­ži­tost se ale­spoň tro­chu nějak pro­je­vit a vybar­vit, přes­to jich ovšem ve finá­le moc stě­žej­ní úlo­hu v pří­bě­hu nemá. Samotný pří­běh o kou­zel­ném domě, kte­rý začí­ná ztrá­cet svou moc ve finá­le vlast­ně nemá kdo­ví­ja­kou váhu.

Celé to vlast­ně po strán­ce emo­cí dva­krát nefun­gu­je, vykres­le­né vzta­hy v rodi­ně půso­bí až pří­liš podiv­ně a celé to v pár momen­tech vylo­že­ně půso­bí dojmem, že si dra­ma­tur­go­vé ve Walt Disney Animation Studios zrov­na vza­li dovo­le­nou. Zrovna od tvůr­ců Zootropolis při­tom moh­lo dora­zit výraz­ně kom­plex­něj­ší­ho, ve finá­le ovšem dora­zi­la jen sluš­ná ani­mo­va­ná podí­va­ná, kte­rá ovšem je sku­teč­ně v rám­ci tvor­by Walt Disney Animation tím nej­slab­ším za posled­ních 10 let....

PS: Český dabing je jako u vět­ši­ny disneyo­vek napros­to v poho­dě, hudeb­ní režie pís­ní je též vel­mi sluš­ná. Přesto ovšem lépe fun­gu­jí původ­ní ver­ze od Lin-Manuela Mirandy.

PS 2: Krátký před­film s názvem Far From the Tree je nej­lep­ším kraťa­sem Walt Disney Animation Studios od Papírů.

Verdikt: 70 %


Photo © Walt Disney Animation Studios

  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 225. října 2021 Smrtonosná past 2 Smrtonosná past 2 je americký akční thriller z roku 1990 a druhý díl filmové série Smrtonosná past. Film byl uveden do kin 4. července 1990 ve Spojených státech. Film režíroval Renny […] Posted in Speciály
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze
  • Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života.28. února 2021 Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života. Asi jako dnes mobilní telefony. Téměř každý si ho může dovolit, takže pokud ho nemá, je to protože nechce. Nejen že pomáhají lidem ve všech těch nudných činnostech, ale také jim třeba […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.21. listopadu 2019 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek8. dubna 2019 Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek Nic proti jiným dobám, ale doba ledová je prostě doba ledová, to přece víte všichni, ne? A proto ani film přece nemůže být špatný. Hlavní linie příběhu se točí kolem mamuta Mannyho, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze
  • ice27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,31677 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53371 KB. | 03.12.2021 - 07:21:45