Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Encanto – Recenze – 40 %

Encanto – Recenze – 40 %

emcanto

Nový ani­mo­va­ný film stu­dia Disney je dějo­vě zasa­zen do kolum­bij­ských hor, kde před pade­sá­ti lety zalo­ži­la ovdo­vě­lá žena jmé­nem Alma Madrigal spo­lu se sku­pi­nou ute­čen­ců ves­ni­ci s názvem Encanto (špa­něl­sky kouz­lo). Se tře­mi malý­mi dět­mi se totiž teh­dy usa­di­la ve vel­kém rodin­ném domě, kte­rý vybu­do­va­la prá­vě kouz­la, a jenž od té doby všem jejím potom­kům pro­půj­ču­je po dosa­že­ní urči­té­ho věku nej­růz­něj­ší magic­ké schop­nos­ti. V sou­čas­nos­ti je Alma něko­li­ka­ná­sob­nou babič­kou a mat­ri­ar­chou celé­ho domu, v němž se nad­lid­ských doved­nos­tí postup­ně dočka­la již i všech­na její vnou­ča­ta. Tedy až na nác­ti­le­tou Mirabel, hlav­ní hrdin­ku a vypra­věč­ku fil­mu, jíž dům z něja­ké­ho důvo­du žád­nou zvlášt­ní schop­nost nepři­sou­dil. Její úlo­ha nicmé­ně začne vyvstá­vat ve chví­li, kdy série rodin­ných kri­zí způ­so­bí, že se dům začne roz­pa­dat a jeho magic­ká síla sláb­nout.

Encanto – Recenze
Photo © Walt Disney Animation Studios

Film Encanto je pře­de­vším o tom, že rodi­na má držet pohro­ma­dě, že její čle­no­vé by se měli mít navzá­jem rádi, měli by si naslou­chat, vzá­jem­ně se respek­to­vat, být sami sebou, a tak podob­ně. Hrdinové toho­to fil­mu sice zpo­čát­ku půso­bí jako ide­ál­ní rodi­na, leč pak se uká­že, že před sebou zapí­ra­jí záhad­ně zmi­ze­lé­ho strýč­ka, že někte­ří jsou sami k sobě i vůči dru­hým neu­přím­ní a že mezi leckterý­mi z nich panu­je sil­ná nevra­ži­vost a vyčí­ta­vost, tak­že se jim v důsled­ku toho začne hrou­tit dům. Ale když si to pak vyří­ka­jí a zno­vu si uvě­do­mí ty pra­vé rodin­né hod­no­ty, tak se vše dá zas do pořád­ku. Což je v pod­sta­tě celý film, jehož pří­běh je oprav­du takhle jed­no­du­chý a de fac­to obsa­ho­vě pus­tý.

Celý film se ode­hrá­vá buď uvnitř ono­ho domu (kte­rý žije vlast­ním živo­tem, při­čemž svým oby­va­te­lům tře­ba pomo­cí prken v pod­la­ze při­sou­vá bač­ko­ry, kach­lič­ka­mi v kuchy­ni podá­vá talí­ře či na požá­dá­ní při­sta­vu­je žeb­řík), nebo v jeho těs­ném oko­lí. Každý v něm má svůj pokoj, jehož inte­ri­ér má ve sku­teč­nos­ti podo­bu roz­lehlé­ho samo­stat­né­ho svě­ta, od poušt­ní jes­ky­ně s hlu­bo­kou pro­hlub­ní až po džun­g­li plnou zví­řat a stro­mů (nicmé­ně nahléd­ne­me pou­ze do tří). Schopnosti jed­not­li­vých postav jsou roz­ma­ni­té a rela­tiv­ně zábav­né. Film hýří barva­mi, skvě­lou ani­ma­cí, hra­vý­mi detai­ly a muzi­ká­lo­vý­mi čís­ly. Všechno to jsou ale jen vycpáv­ky, mas­ku­jí­cí prázd­no­tu pří­bě­hu i jeho sla­bé a před­ví­da­tel­né „detek­tiv­ní“ záplet­ky, v níž Mirabel pát­rá po tom, jak zká­ze rodin­né­ho domu zabrá­nit.

Encanto – Recenze
Photo © Walt Disney Animation Studios

 

Celou rodi­nu Madrigalových tvo­ří jede­náct postav, z nichž sedm jich dis­po­nu­je něja­kou zvlášt­ní schop­nos­tí, kupří­kla­du magic­kým léče­ním, nad­lid­skou silou nebo mož­nos­tí ovliv­ňo­vat poča­sí. Kvantita je však zjev­ně upřed­nost­ně­na před kva­li­tou, neb film se ve scé­ná­ři jen málo­ko­mu stí­há věno­vat dosta­teč­ně. Třeba otec hlav­ní hrdin­ky je defi­no­ván výhrad­ně jen svou aler­gií na vče­lí bod­nu­tí (tak­že je pak ale­spoň co magic­ky léčit) a jeden z jejích bra­tran­ců zas jen svou schop­nos­tí měnit fyzic­kou podo­bu, což činí neu­stá­le (tak­že je těž­ké pochy­tit, jak vypa­dá doo­prav­dy), a nic dal­ší­ho se o nich nedo­zví­te. Schopnosti leckterých jiných postav i pra­vi­dla jejich postup­né­ho vytrá­ce­ní půso­bí nekon­zis­tent­ně, zámě­ry kou­zel­né­ho domu a jeho naklá­dá­ní s hlav­ní hrdin­kou zas vyzní­va­jí nejas­ně a zma­te­ně. Šablonovitost a mecha­nič­nost ze sním­ku čpí už od jeho líné a nená­pa­di­té úvod­ní pís­nič­ko­vé expo­zi­ce, v níž je Mirabel nuce­na sku­pi­nou malých dětí, aby jim (a tedy i divá­kům) vysvět­li­la, kdo všech­no je čle­nem její rodi­ny a jakou schop­nost ovlá­dá.

Pozornost si film zajiš­ťu­je sviž­ným tem­pem vyprá­vě­ní, dyna­mic­ký­mi kame­ro­vý­mi jíz­da­mi, roz­ju­cha­nou atmo­sfé­rou, ztřeš­tě­ným (neza­mě­ňo­vat s vtip­ným) cho­vá­ním postav a sna­hou docí­lit toho, aby se na plát­ně pořád dělo něco akč­ní­ho. Avšak z hle­dis­ka děje se toho ve fil­mu ode­hra­je až pováž­li­vě málo, a to málo je navíc posta­ve­no na sna­ze zabrá­nit rodin­né kri­zi, kte­rá je v závě­ru vyře­še­na vylo­že­ně máv­nu­tím ruky – když jsou všech­ny (na dět­ský film až pře­kva­pi­vě netri­vi­ál­ní) spo­ry a pro­blémy, poten­ci­ál­ně trau­ma­ti­zu­jí­cí výro­ky, a i něko­lik let trva­jí­cí křiv­dy náh­le vyře­še­ny a zapo­me­nu­ty s pomo­cí něko­li­ka lás­ky­pl­ných slov, úsměvů a obje­tí. Působí to jako rodin­ný film ukuchtě­ný z instant­ní­ho práš­ku, jehož šidí­cí náhraž­ko­vou pod­sta­tu těž­ko zakry­je fakt, že je ser­ví­ro­va­ný v pře­krás­ně zdo­be­ném, líbi­vém a dra­ze vypa­da­jí­cím por­ce­lá­no­vém nádo­bí.

P.S. Jako před­film je uvá­děn krát­ký ani­mo­va­ný sní­mek Daleko od stro­mu(Far from the Tree), kte­rý vyprá­ví o růz­ných podo­bách rodi­čov­ské­ho pří­stu­pu a o jeho vli­vu na potom­ky pro­střed­nic­tvím pří­bě­hu o třech gene­ra­cích mýva­lů, při­čemž o rodin­ných vaz­bách a komu­ni­kač­ních pří­ko­řích vypo­ví­dá na poli sed­mi minut (a dokon­ce i beze slov) o dost výstiž­ně­ji než Encanto.

 


Photo © Walt Disney Animation Studios

  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 225. října 2021 Smrtonosná past 2 Smrtonosná past 2 je americký akční thriller z roku 1990 a druhý díl filmové série Smrtonosná past. Film byl uveden do kin 4. července 1990 ve Spojených státech. Film režíroval Renny […] Posted in Speciály
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze
  • Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života.28. února 2021 Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života. Asi jako dnes mobilní telefony. Téměř každý si ho může dovolit, takže pokud ho nemá, je to protože nechce. Nejen že pomáhají lidem ve všech těch nudných činnostech, ale také jim třeba […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.21. listopadu 2019 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek8. dubna 2019 Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek Nic proti jiným dobám, ale doba ledová je prostě doba ledová, to přece víte všichni, ne? A proto ani film přece nemůže být špatný. Hlavní linie příběhu se točí kolem mamuta Mannyho, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze
  • ice27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59974 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53780 KB. | 18.01.2022 - 17:02:35