Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > EMILY WATSONOVÁ

EMILY WATSONOVÁ

Během něko­li­ka posled­ních dese­ti­le­tí se EMILY WATSONOVÁ (Rosa Hubermannová) sta­la jed­nou nej­u­zná­va­něj­ších here­ček v zábav­ním prů­mys­lu. Poprvé upou­ta­la svě­to­vou pozor­nost svým neza­po­me­nu­tel­ným výko­nem v roli Bess ve fil­mu Prolomit vlny reži­sé­ra Larse von Triera, kte­rý byl jejím prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem. Za svůj srd­cervou­cí výkon zís­ka­la nomi­na­ce na Oscara a Zlatý gló­bus a vyhrá­la cenu New York Film Critics Circle a Cenu Felix za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon a cenu London Film Critics Circle pro brit­ský objev roku 1997.

            Watsonová zís­ka­la svou dru­hou nomi­na­ci na Oscara a Zlatý gló­bus a nomi­na­ci na cenu BAFTA za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v roce 1999 za svůj str­hu­jí­cí výkon v roli Jackie ve fil­mu Hilary a Jackie z pro­duk­ce October Films. Jedná se o dojí­ma­vý a tra­gic­ký pří­běh slav­né kla­sic­ké vio­lon­cel­list­ky Jacqueline du Pré reží­ro­va­ný Anandem Tuckerem.

V minu­lém roce se Watsonová obje­vi­la ve třech výji­meč­ných fil­mech. První, Prázdná koléb­ka, je fil­mo­vou adap­ta­cí mono­gra­fie Empty Cradles a vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh Margaret Humphreysové, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, kte­rá odha­li­la jeden z nej­vět­ších spo­le­čen­ských skan­dá­lů posled­ních let. Také se obje­vi­la v roli mat­ky, jejíž syn ode­jde do vál­ky ve fil­mu Stevena Spielberga Válečný kůň, kte­rý byl nomi­no­van na Zlatý gló­bus a na Oscara. V tele­vi­zi se Watsonová obje­vi­la v původ­ním fil­mu z pro­duk­ce tele­viz­ní sta­ni­ce Sundance Channel Vrahova důvěr­ni­ce, kte­rý se sou­stře­dí na neu­vě­ři­tel­ný pří­běh Janet Leachové, jež hrá­la klí­čo­vou roli v odha­le­ní zlo­či­nů Freda a Rosemary Westových. Její výkon skli­dil nad­še­né recen­ze a Zlatý gló­bus a SAG nomi­na­ce na nej­lep­ší hereč­ku v mini-sérii nebo tele­viz­ním fil­mu.

Watsonová se také obje­vi­la ve fil­mu Anna Karenina po boku Jude Lawa a Keiry Knightleyové a ve fil­mu Some Girl(s), kte­rý napsal Neil LaBute. Mezi její nad­chá­ze­jí­cí fil­my pat­ří Little Boy, kte­rý vyprá­ví pří­běh ame­ric­ké­ho chlap­ce, kte­rý se sna­ží udě­lat vše pro to, aby se jeho otec vrá­til domů z dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Mezi její před­cho­zí fil­my pat­ří Synecdocha, New York Charlieho Kaufmana; Světlušky v zahra­dě  po boku Julie Robertsové a Willema Dafoea; Miss Potter s Renée Zellwegerovou a Ewanem McGregorem; Soumrak nad Jižní Afrikou, The Proposition s Guy Pearcem, Liamem Neesononem a Johnem Hurtem;  Křižák v dží­nách; Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona; Paralelní lži s Tomem Wilkinsonem a Rupertem Everettem, Život a smrt Petera Sellerse, za svůj výkon v roli Anne Sellersové zís­ka­la nomi­na­ci na Zlatý gló­bus; Opilí lás­kou od Paula Thomase Andersona; Červený drak, prequel k Mlčení jeh­ňá­tek; Gosford Park Roberta Altmana; Cradle Will Rock Tima Robbinse; jako hlav­ní posta­va ve fil­mu Alana Parkera Andělin popel, kte­rý je fil­mo­vou adap­ta­cí memoá­rů Franka McCourta, oce­ně­ných Pulitzerovou cenou a ve fil­mu Trixie Alana Rudolfa, ve kte­rém hrá­la spo­leč­ně s Nickem Noltem. Hrála také s Johnem Turturrem ve fil­mu Lužinova obra­na v režii Marleen Gorrisové pod­le romá­nu Vladimíra Nobokova; Boxer Jima Sheridana s Daniel Day-Lewisem; a Metroland s Christianem Balem pod­le romá­nu Juliana Barnese.

Mezi tele­viz­ní poči­ny Emily Watsonové pat­ří sní­mek spo­leč­nos­ti Lifetime Strom v srd­ci, ve kte­rém hrá­la po boku Dermota Mulroneyho a Gretchen Molové. Film je adap­ta­cí best­selle­ru Kima Edwardse a sle­du­je pří­běh otce dvoj­čat, kte­rý po poro­du sou­ro­zen­ce roz­dě­lí, aby syno­vi a jeho mat­ce zabrá­nil v pozná­ní, že se malé děv­čát­ko naro­di­lo s dow­no­vým syn­dro­mem. Také hrá­la Maggie Tulliverovou v úspěš­ném fil­mu pod­le romá­nu George Eliota Mlýn na čer­ve­né řece z pro­duk­ce BBC Masterpiece.

Watsonová je vete­rán­kou na lon­dýn­ském jeviš­ti, mezi její diva­del­ní poči­ny pat­ří Tři sest­ry, Dětská hodin­ka v Královském národ­ním diva­dle a Paní z moře. Na pod­zim roku 2002 se Watsonová obje­vi­la v diva­dle Donmar Warehouse Theatre sou­běž­ně ve dvou insce­na­cích: Strýček Váňa (jako Soňa) a Večer tříkrá­lo­vý (jako Viola), obě pod režij­ním vede­ním osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Sama Mendese. Tyto kri­ti­kou osla­vo­va­né insce­na­ce byly ome­ze­ně uve­de­ny v Brooklyn Academy of Music v New Yorku. Watsonová také veli­ce čas­to spo­lu­pra­co­va­la s Královskou shake­spea­rov­skou spo­leč­nos­tí, kon­krét­ně v insce­na­cích Jovial Crew, Zkrocení zlé ženy, Dobrý konec vše napra­ví a Pitvora.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,14235 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56065 KB. | 24.05.2022 - 13:44:48