Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Profily osob > Emilia Clarke

Emilia Clarke

Emilia Clarke (* 1. květ­na 1987, Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská hereč­ka. Její nej­zná­měj­ší rolí je Daenerys Targaryen v seri­á­lu Hra o trů­ny.

Životopis

Narodila se v Londýně a vyrost­la v Berkshire. Její otec je diva­del­ní zvu­ko­vý tech­nik, její mat­ka je pod­ni­ka­tel­ka a mlad­ší bra­tr stu­du­je poli­ti­ku. Její zájem o hra­ní začal, když jí byly tři roky a vidě­la muzi­kál Show Boat, na kte­rém v té době pra­co­val její otec. Byla vzdě­lá­vá­na na ško­lách St Edward’s (2000–2005) a Rye St Antony, než stu­do­va­la na Drama Centre London, kde absol­vo­va­la v roce 2009.

Kariéra

Zpočátku se obje­vo­va­la ve škol­ních diva­del­ních hrách, ve dvou na St. Edwards, v dese­ti na Drama Centre London, v diva­del­ní hře Sense v uve­de­ní od spo­leč­nos­ti Company of Angels a v rekla­mě pro Samaritans. Její prv­ní tele­viz­ní role byly Saskia Mayer v epi­zo­dě seri­á­lu Doctors a Savannah ve fil­mu Trias úto­čí. Časopis Screen International ji jme­no­val jako jed­nu z „Britských hvězd zítř­ka“.

V roce 2010 byla obsa­ze­na jako Daenerys Targaryen do fan­ta­sy seri­á­lu z pro­duk­ce HBO, Hra o trů­ny, kte­rý je zalo­že­ný na kniž­ní sérii Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina. Byla obsa­ze­na jako náhra­da za jinou brit­skou hereč­ku Tamzin Merchant, kte­rá byla nahra­ze­na z nezve­řej­ně­ných důvo­dů. Seriál se začal vysí­lat v dub­nu 2011, zís­kal pozi­tiv­ní recen­ze a byl rych­le obno­ven i pro dru­hou sérii. Za své ztvár­ně­ní Daenerys v roce 2011 zís­ka­la EWwy Award pro nej­lep­ší hereč­ku ve ved­lej­ší roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu a v roce 2013 byla ve stej­né kate­go­rii nomi­no­vá­na na cenu Emmy.

V roce 2013 si zahrá­la v novém celo­ve­čer­ním fil­mu s názvem Spike Island, pojme­no­va­ném po loka­ci ske­če The Stone Roses z deva­de­sá­tých let.

V břez­nu 2013 ztvár­ni­la hlav­ní roli Holly Golightly v broadwa­yském uve­de­ní nove­ly Trumana Capota, Snídaně u Tiffanyho. Hra měla pre­mi­é­ru 4. břez­na a der­ni­é­ru 21. dub­na.

V květ­nu 2013 bylo ozná­me­no, že se obje­ví po boku Jamese Franca ve fil­mu Garden of Last Days.


Detaily o článku Emilia Clarke

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,70027 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53736 KB. | 25.01.2022 - 14:39:25