Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha

Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha

35793522
35793522
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ema Parkerová byla štěs­tím bez sebe. Právě skon­či­la ško­la a na celých šest týd­nů má prázd­ni­ny. Je to o to lep­ší, pro­to­že byd­lí v záchran­né zoo­lo­gic­ké zahra­dě, jejímž maji­te­lem je strý­ček její mamin­ky - Horác. Navíc je mamin­ka zvě­ro­lé­kař­ka, tak­že Ema zdě­di­la po své rodi­ně základ­ní vlast­nost - bez­mezně milu­je zví­řa­ta. Poslední škol­ní den si šla Lucy, což je jmé­no její mamin­ky, pro Emu a hned son­do­va­la, jaký měla ten­to den. Ema byla spo­ko­je­ná se ško­lou, ale stej­ně byla nej­rad­ši, že zača­ly prázd­ni­ny. Hned, když vešly do zoo, vidě­ly, jaká je fron­ta nedo­čka­vých návštěv­ní­ků, ale to jim neva­di­lo, pro­to­že pro­šly kolem nich.

Ema šla s mamin­kou k jejich dom­ku, kte­rý byl na kra­ji zoo. Najednou Ema nad sebou zaslech­la vese­lé švi­to­ře­ní - nebyl to nikdo jiný než Monty, opi­čák, respek­ti­ve maki, nejmen­ší lemur na svě­tě, kte­rý měl obrov­ské zla­té oči a dlou­hý same­to­vý ocá­sek. Horác ho zachrá­nil jako malé mlá­dě a při­ve­zl ho do záchran­né zoo. Monty byd­lel v dom­ku s Emou a její mamin­kou a byl to nej­lep­ší Emin kama­rád. V zoo byl ředi­te­lem pan Pinch a nemě­la ho ráda Ema, její mamin­ka a žád­ná zdej­ší zví­řa­ta. Monty mu dělal samé schvál­nos­ti. Například dnes se roz­čí­lil, pro­to­že mu Monty sně­dl borův­ko­vý muf­fin.

Maminka šla zkon­t­ro­lo­vat levhar­ta, a tak necha­la Emu a Montyho samot­né s tím, aby při­šli domů na sva­či­nu. Pak ode­šla a Ema se jen usmá­la. Měla totiž tajem­ství. Jako jedi­ná rozu­mě­la všem zví­ře­cím řečem v zoo, pros­tě si moh­la popo­ví­dat s kaž­dým zdej­ším zví­ře­tem, což však peč­li­vě taji­la. Ema se šla pře­vlék­nout a s Montym se chtě­li sta­vit za vše­mi zví­řa­ty. Když se blí­ži­ly k Hettyině výbě­hu, což byl noso­ro­žec, tak uvi­dě­li pana Pinche. Ten měl v ruce ple­chov­ku mod­ré bar­vy a něco čmá­ral. Zatím k němu při­šla Lucy a pan Pinch hned vyu­žil pří­le­ži­tos­ti. Řekl jí, aby se zít­ra dosta­vi­la Ema přes­ně v devět hodin sem - má pro ni pro­jekt.

Emě se to v úkry­tu spo­lu s Montym nezdá­lo, a taky, že ano. Pan Pinch ji chtěl zavřít do poklad­ny na celé prázd­ni­ny, aby pro­dá­va­la líst­ky na spe­ci­ál­ní pro­jekt - krme­ní tuč­ňá­ků. Emě bylo jas­né, že se jí chce zba­vit, konec­kon­ců si to huhlal pod vou­sy, že když bude v poklad­ně, aspoň nebu­de otra­vo­vat ona ani ta její pří­šer­ná opi­ce. Jenže Ema se nevzda­la. Jednoho dne, hned zkra­je prázd­nin se vrá­til pra­strý­ček Horác a při­ve­zl sebou mlá­dě tuč­ňá­ka, kte­ré­mu dal jmé­no Pip. Byl ješ­tě vel­mi malič­ký, ale Ema z něj byla u vytr­že­ní.

Také se těši­la, že se Horác vrá­til, ale ten hned dru­hý den odlé­tal, což Ema dost těž­ce nes­la. Ale měla novou prá­ci, sezná­mit Pipa s ostat­ní­mi tuč­ňá­ky v jeho kolo­nii, ale to byl vel­ký pro­blém. Pip totiž mys­lel, že není tuč­ňák. Není se čemu divit. Kromě Horáce, Emy a její rodi­ny nikdy niko­ho jiné­ho nevi­děl. Ema se roz­hod­la, že mu pomů­že. Zkoušela to nej­víc s těmi v uvo­zov­kách jeho, ale tam to nešlo, a tak cho­di­li po zoo a sta­vě­li u kaž­dé­ho zví­ře­te, jest­li to není náho­dou pří­buz­ný Pipa. Nakonec se to Emě poda­ři­lo a Pip byl koneč­ně tuč­ňák.

Opět krás­ně napsa­ná kníž­ka o zví­řa­tech. Pochybuju, že by se našel někdo, komu by se tato kníž­ka nelí­bi­la. Svižně napsa­né, hez­ké kres­by, pros­tě cel­ko­vě výbor­ná. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 120 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 135 Kč zde.

  • Autor: Amelia Cobb
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní:08. 02. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,74975 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60947 KB. | 03.10.2022 - 14:03:28