Kritiky.cz > Recenze knih > Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče

Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče

zoo

Ema a její kou­zel­ná ZOO - Osamělé lví­če

Miluje-li vaše dítě milé a las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ od Amelie Cobb, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s..

„Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ je kni­ha, jež malé čte­ná­ře upou­tá hned svo­jí krás­ně barev­nou a hře­ji­vou obál­kou, malým for­má­tem ako­rát tak do ruky, a hlav­ně vel­ký­mi pís­men­ky a krát­ký­mi kapi­to­la­mi, což oce­ní zejmé­na ti čte­ná­ři, kte­ří prá­vě začí­na­jí se svým prv­ním, samo­stat­ným čte­ním.

Hlavní hrdin­kou kni­hy je malá Ema, jež spo­lu se svo­jí mamin­kou žije v záchran­né zoo. Ano, Ema není jen tak oby­čej­ná hol­čič­ka, ale tak tro­chu zvlášt­ní. Mluví se vše­mi zví­řa­ty a moc dob­ře jim rozu­mí, tak­že přes­ně ví, jak se, o jaké zví­řát­ko správ­ně posta­rat, aby mu nic v ZOO nechy­bě­lo. Ale pozor! Tohle je Emino tajem­ství a nikdo kro­mě ní to neví!

A tak se malá Ema může kaž­dý den vydá­vat na toul­ky za zví­řát­ky spo­lu se svým malým spo­leč­ní­kem lemu­rem Montym, jež ji nejen dopro­vá­zí na kaž­dič­kém kro­ku, ale je pro ni i skvě­lým pří­te­lem a vyni­ka­jí­cím rád­cem.

Emina mamin­ka je výbor­nou vete­ri­nář­kou a sko­ro pořád Emě říká: „Jednou budeš skvě­lá vete­ri­nář­ka, pro­to­že sku­teč­ně rozu­míš všem zví­řa­tům!“. Sama Emu pod­po­ru­je v lás­ce ke zví­řa­tům a pod­ně­cu­je její tou­hu poznat a nau­čit se o nich co mož­ná nej­ví­ce.

Kdo ale v ZOO zví­řát­kům moc nero­zu­mí (mož­ná ani nechce), to je nerud­ný ředi­tel Pinch s aler­gií na všech­ny dru­hy koček, jež milu­je „svá zaži­tá“ pra­vi­dla. A je to prá­vě on, kdo se jako jedi­ný neu­stá­le roz­či­lu­je na tím, že tyto pra­vi­dla zví­řa­ta nedo­dr­žu­jí, strikt­ně poru­šu­jí a děla­jí naschvá­ly.

A v nepo­sled­ní řadě je tu i strý­ček Horác, věč­ný dob­ro­druh a zachrán­ce všech zví­řat, kte­rý ces­tu­je po celém svě­tě ve svém hor­ko­vzduš­ném balo­ně a zachra­ňu­je zví­řa­ta, jež ztra­ti­la svůj domov. To je pak nalo­ží do dře­vě­né bed­ny a spo­lu s bed­nou při­le­tí v baló­ně do ZOO, aby se pak všich­ni její čle­no­vé moh­li rado­vat z nové­ho pří­růst­ku a sna­žit se výběh co nej­lé­pe při­způ­so­bit při­ro­ze­né­mu pro­stře­dí nové­ho oby­va­te­le ZOO.

Jednoho dne strý­ček při­ve­ze do ZOO lvíč­ka Roryho, kte­rý je tak zesláb­lý, a hlav­ně nešťast­ný z toho, že při­šel díky pyt­lá­kům o celou svou rodi­nu, že odmí­tá coko­liv sníst. Stesk je sil­něj­ší než samot­ná chuť k jídlu.

Ema vymys­lí plán, kde malič­ka­tou lstí chce při­mět malé a bez­bran­né lví­če jíst. Pokud lví­če Rory začne sám od sebe jíst, tak se ho poku­sí sezná­mit s jejich lvem Leonardem. Se lvem, kte­ré­ho se všich­ni v ZOO moc bojí, neboť je neu­stá­le roz­mr­ze­lý a na všech­ny kolem sebe hro­zi­vě řve.

Bude Ema úspěš­ná? Podaří se jí lví­če při­mět jíst, aby nabra­lo sílu? A pokud ano, jak­pak může dopad­nout tako­vé setká­ní dospě­lé­ho lva s cizím mlá­dě­tem? Přijme ho vel­ký lev k sobě nebo se nao­pak bude schy­lo­vat k nevy­hnu­tel­né tragé­dii?

To si už radě­ji pře­čtě­te sami v tom­to las­ka­vém pří­bě­hu plném lás­ky k němým tvá­řím – zví­řa­tům, nezkrot­né tou­ze jim pomá­hat, a co nej­lé­pe jim nahra­dit ztra­ce­ný domov tak, aby se co v ZOO cíti­li co nej­lé­pe. To, aby se zde necí­ti­li opuš­tě­ní a osa­mě­lí, ale aby měli vůli se dál rado­vat z kaž­dé­ho nové­ho dne. Příběh plný lás­ky, pocho­pe­ní, vůle bojo­vat a nezkrot­né tou­ze být sou­čás­tí rodi­ny či spo­le­čen­ství.

Tento pří­běh vám s lás­kou a milý­mi slo­vy při­po­me­ne, že nadě­je umí­rá vždy posled­ní a někdy i ztřeš­tě­né nápa­dy mohou skli­dit obrov­ský úspěch.

Ema a její kou­zel­ná ZOO: Osamělé lví­če

Napsala: Amelia Cobb

Ilustrace: Sophy Williams

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

V roce 2017, 1. vydá­ní

Počet stran: 112


Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče
Hodnocení: 4.3 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]
  • Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi18. srpna 2019 Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi Vášeň pro knihy, pro čtení, vůně knih, to je prostě něco nezapomenutelného a úžasného. Také jsem ji propadla už v dětství a teď se to asi nejvíce stupňuje. Když byli kluci úplně malí, […]