Kritiky.cz > Recenze knih > Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče

Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče

zoo

Ema a její kou­zel­ná ZOO - Osamělé lví­če

Miluje-li vaše dítě milé a las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ od Amelie Cobb, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s..

„Ema a její kou­zel­ná ZOO – Osamělé lví­če“ je kni­ha, jež malé čte­ná­ře upou­tá hned svo­jí krás­ně barev­nou a hře­ji­vou obál­kou, malým for­má­tem ako­rát tak do ruky, a hlav­ně vel­ký­mi pís­men­ky a krát­ký­mi kapi­to­la­mi, což oce­ní zejmé­na ti čte­ná­ři, kte­ří prá­vě začí­na­jí se svým prv­ním, samo­stat­ným čte­ním.

Hlavní hrdin­kou kni­hy je malá Ema, jež spo­lu se svo­jí mamin­kou žije v záchran­né zoo. Ano, Ema není jen tak oby­čej­ná hol­čič­ka, ale tak tro­chu zvlášt­ní. Mluví se vše­mi zví­řa­ty a moc dob­ře jim rozu­mí, tak­že přes­ně ví, jak se, o jaké zví­řát­ko správ­ně posta­rat, aby mu nic v ZOO nechy­bě­lo. Ale pozor! Tohle je Emino tajem­ství a nikdo kro­mě ní to neví!

A tak se malá Ema může kaž­dý den vydá­vat na toul­ky za zví­řát­ky spo­lu se svým malým spo­leč­ní­kem lemu­rem Montym, jež ji nejen dopro­vá­zí na kaž­dič­kém kro­ku, ale je pro ni i skvě­lým pří­te­lem a vyni­ka­jí­cím rád­cem.

Emina mamin­ka je výbor­nou vete­ri­nář­kou a sko­ro pořád Emě říká: „Jednou budeš skvě­lá vete­ri­nář­ka, pro­to­že sku­teč­ně rozu­míš všem zví­řa­tům!“. Sama Emu pod­po­ru­je v lás­ce ke zví­řa­tům a pod­ně­cu­je její tou­hu poznat a nau­čit se o nich co mož­ná nej­ví­ce.

Kdo ale v ZOO zví­řát­kům moc nero­zu­mí (mož­ná ani nechce), to je nerud­ný ředi­tel Pinch s aler­gií na všech­ny dru­hy koček, jež milu­je „svá zaži­tá“ pra­vi­dla. A je to prá­vě on, kdo se jako jedi­ný neu­stá­le roz­či­lu­je na tím, že tyto pra­vi­dla zví­řa­ta nedo­dr­žu­jí, strikt­ně poru­šu­jí a děla­jí naschvá­ly.

A v nepo­sled­ní řadě je tu i strý­ček Horác, věč­ný dob­ro­druh a zachrán­ce všech zví­řat, kte­rý ces­tu­je po celém svě­tě ve svém hor­ko­vzduš­ném balo­ně a zachra­ňu­je zví­řa­ta, jež ztra­ti­la svůj domov. To je pak nalo­ží do dře­vě­né bed­ny a spo­lu s bed­nou při­le­tí v baló­ně do ZOO, aby se pak všich­ni její čle­no­vé moh­li rado­vat z nové­ho pří­růst­ku a sna­žit se výběh co nej­lé­pe při­způ­so­bit při­ro­ze­né­mu pro­stře­dí nové­ho oby­va­te­le ZOO.

Jednoho dne strý­ček při­ve­ze do ZOO lvíč­ka Roryho, kte­rý je tak zesláb­lý, a hlav­ně nešťast­ný z toho, že při­šel díky pyt­lá­kům o celou svou rodi­nu, že odmí­tá coko­liv sníst. Stesk je sil­něj­ší než samot­ná chuť k jídlu.

Ema vymys­lí plán, kde malič­ka­tou lstí chce při­mět malé a bez­bran­né lví­če jíst. Pokud lví­če Rory začne sám od sebe jíst, tak se ho poku­sí sezná­mit s jejich lvem Leonardem. Se lvem, kte­ré­ho se všich­ni v ZOO moc bojí, neboť je neu­stá­le roz­mr­ze­lý a na všech­ny kolem sebe hro­zi­vě řve.

Bude Ema úspěš­ná? Podaří se jí lví­če při­mět jíst, aby nabra­lo sílu? A pokud ano, jak­pak může dopad­nout tako­vé setká­ní dospě­lé­ho lva s cizím mlá­dě­tem? Přijme ho vel­ký lev k sobě nebo se nao­pak bude schy­lo­vat k nevy­hnu­tel­né tragé­dii?

To si už radě­ji pře­čtě­te sami v tom­to las­ka­vém pří­bě­hu plném lás­ky k němým tvá­řím – zví­řa­tům, nezkrot­né tou­ze jim pomá­hat, a co nej­lé­pe jim nahra­dit ztra­ce­ný domov tak, aby se co v ZOO cíti­li co nej­lé­pe. To, aby se zde necí­ti­li opuš­tě­ní a osa­mě­lí, ale aby měli vůli se dál rado­vat z kaž­dé­ho nové­ho dne. Příběh plný lás­ky, pocho­pe­ní, vůle bojo­vat a nezkrot­né tou­ze být sou­čás­tí rodi­ny či spo­le­čen­ství.

Tento pří­běh vám s lás­kou a milý­mi slo­vy při­po­me­ne, že nadě­je umí­rá vždy posled­ní a někdy i ztřeš­tě­né nápa­dy mohou skli­dit obrov­ský úspěch.

Ema a její kou­zel­ná ZOO: Osamělé lví­če

Napsala: Amelia Cobb

Ilustrace: Sophy Williams

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

V roce 2017, 1. vydá­ní

Počet stran: 112


Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče
Hodnocení: 4.3 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...