Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK

ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK

Graf

Skoro před půl rokem šel ten­to sní­mek do kin. K pre­mi­é­ře na digi­tál­ních nosi­čích neuško­dí napsat recen­zi posled­ní­ho sním­ku Neilla Blomkampa.

Po fil­mu District 9 v Jihoafrické repub­li­ce nato­čil své dru­hé Sci-fi. Tentokrát z Los Angeles a z oběž­né dráhy. Díky jeho talen­tu na reži­sér­ské žid­li se mu pod jeho ruce dosta­li herec­ké hvězdy Matt Damon, Jodie Foster a William Fichtner. Samozřejmostí je účast jeho kama­rá­da Sharlta Copleye, kte­rý si svo­ji posta­vu doká­že krás­ně zahrát.

Hlavní posta­vou je děl­ník Max, kte­ré­mu díky smr­tel­né­mu ozá­ře­ní zbý­vá pou­ze pět dní živo­ta. A pro­to se roz­hod­ne pro sebe­vra­žed­nou akci, kte­rá by mu měla život zachrá­nit. V Elysiu, umě­le vytvo­ře­ném sate­li­tu Země a na kte­rém žijí pou­ze ti nej­bo­hat­ší, je mož­nost, jak svůj život zachrá­nit. Díky jeho sebe­vra­žed­né akci, do kte­ré Neill Blomkamp, i jako scé­na­ris­ta, zane­sl i krá­dež cen­ných infor­ma­cí, vlas­ti­zra­du i sebe­obě­to­vá­ní, doká­že zachrá­nit celou zde­vas­to­va­nou Zemi.

Film je sice jed­nou­chý pří­bě­hem, ale díky reži­sér­ské­mu umě­ní je to film doko­na­lý. Teda na Sci-fi. Každá z jeho postav má jas­né cíle, a tak ihned od začát­ku fil­mu víme, na čem jsme. Díky tomu sle­du­je­me pří­běh Maxe, kte­rý mimo­cho­dem zachrá­ní lid­stvo. Je veli­ce dob­ré, že celý sní­mek je jed­no­du­chý a že od prv­ní­ho oka­mži­ku víme, co a jak kte­rá posta­va prav­dě­po­dob­ně udě­lá.

Tajemnice Delacourt (Jodie Foster) je čer­ná ovce Elysia. Ji jde pou­ze o její vlast­ní bla­ho, a tak neo­myl­ně zabi­jí neplá­no­va­né při­stě­ho­val­ce, kte­ří se sna­ží o záchra­nu své­ho živo­ta ze Země.

Prezident továr­ny na robo­ty (William Fichtner), kte­rý je veli­ce snad­no upla­ti­tel­ný a své pra­cov­ní­ky vede ve straš­ně těž­kých pod­mín­kách. Je též také tvůr­ce pro­gra­mu Elysea, kte­rý může libo­vol­ně upra­vo­vat, dle přá­ní tajem­ni­ce.

Dělník Max (Matt Damon), kte­rý se ocit­ne na pra­hu smr­ti, kdy kvů­li poru­še stro­je na vypa­lo­vá­ní robo­tů dosta­ne smr­tel­né ozá­ře­ní a kvů­li své­mu živo­tu, kte­rý můžou pomo­ci vylé­čit pou­ze „poste­le“ v Elyseu, se vrh­ne na sebe­vra­žed­nou misi.

Sestřička Frey (Alice Braga), kte­rá se zná s Maxem už od dět­ství a díky záchra­ně Maxe se dosta­ne do vel­kých potí­ží a sho­dou i do Elysea, kde může vylé­čit svo­jí dce­ru, kte­rá má smr­tel­nou nemoc.

Nájemný agent Kruger (Sharlto Copley) je zabi­jác­ký agent, kte­rý na zemi pro­vá­dí akce pro Elysium. Od niče­ní vesmír­ných raket uprch­lí­ků, kte­ří smě­řu­jí směr Elyseum, po zabí­je­ní nepo­ho­dl­ných lidí.

U všech těch­to postav je vidět jejich vývoj. Jejich reak­ce jsou jed­no­znač­né a spo­leč­ně ve fil­mu postu­pu­jí tak, aby vše vyvr­cho­li­lo ve finál­ním zúčto­vá­ní, kte­ré umož­ní záchra­nu lidí ze Země. Dle mých ostat­ních shléd­nu­tých fil­mů v tom­to roce je pro mě ten­to film veli­ce láka­vý, téměř až doko­na­lý ve všech ohle­dech. Na nic si nikdo z her­ců nehra­je a potě­ši­la mne kaž­dá malič­kost, kte­rá byla z pohle­du Sci-fi tech­no­lo­gie reál­ná.

Po fil­mu District 9 se Neill Blomkamp dostal na pro­za­tím­ní vrchol, a tak budu sle­do­vat stá­le jeho tvor­bu. Je zají­ma­vé, že je ve stej­ném věku jako já a už je tak slav­ný a pěk­ně za vodou. Bohužel já zřej­mě nemám tolik talen­tu, abych ten­to film nato­čil, a tak mi musí vysta­čit, že napíšu recen­zi na ten­to film.

Tentokrát k bonu­sům na blu-ray nemám žád­né výtky. Vše potřeb­né se z bonu­so­vých infor­ma­cích dozví­te, jak pro­bí­ha­la pří­pra­va, prů­běh natá­če­ní a samo­zřej­mos­tí jsou i pro­dlou­že­né scé­ny.

Bonusy:

 • Konstrukce uto­pie: Stvoření spo­leč­nos­ti na nebi
 • Spolupráce: Herecké výko­ny v Elysiu
 • Prodloužená scé­na
 • Vize r. 2154 - Interaktivní pro­hlíd­ka výtvar­né podo­by Elysia
 • Cesta k Elysiu: Představa Elysia
 • Natáčení Elysia
 • Na pod­po­ru pří­bě­hu: Vizuální efek­ty Elysia
 • Technologie roku 2154
 • Vylepšování Elysia

Bitrate

Graf

Screeny z blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

[adro­ta­te banner=„19“]

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.

 • Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9".19. října 2018 Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9". Neill Blomkamp uhranul svět svým filmem District 9, a tak každý očekával, jaký bude asi jeho další film. No, to čekání bylo trochu rozporuplné, protože se změnily podmínky. Neill měl za […] Posted in Retro filmové recenze
 • Chappie [50%]13. března 2015 Chappie [50%] Už dlouho se mi nestalo, aby ve mě film zanechal tak rozporuplné emoce. Nový talent Neil Blomkamp, který byl před lety spojován s adaptací herní série Halo aniž by se předvedl jakýmkoliv […] Posted in Filmové recenze
 • Chapie11. března 2015 Chappie - O tvůrcích SHARLTO COPLEY (Chappie) se zatím naposledy objevil ve filmu Maleficent: Královna temné magie po boku Angeliny Jolie. Na filmových plátnech debutoval rolí Wikuse v na Oscara nominovaném […] Posted in Speciály
 • Chapie11. března 2015 Chappie - Obsah/O filmu OBSAH              Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se […] Posted in Speciály
 • Equilibrium7. ledna 2022 Equilibrium Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […] Posted in Retro filmové recenze
 • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
 • Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 %1. listopadu 2021 Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 % Historické drama režiséra Ridleyho Scotta se odehrává ve 14. století a pojednává na motivy skutečných událostí o posledním, francouzským dvorem oficiálně organizovaném souboji muže proti […] Posted in Filmové recenze
 • Zastav a nepřežiješ5. srpna 2021 Zastav a nepřežiješ Ráno se probudíte a v hlavě vám zazvoní všechny zvonky. Snažíte se vzpomenout si, co se včera stalo, ale zatím bez úspěchu. Potácíte se v místnosti, kde na DVD najdete nahraný vzkaz jedné […] Posted in Retro filmové recenze
 • Odvaha pod palbou16. července 2021 Odvaha pod palbou Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75510 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54260 KB. | 16.01.2022 - 10:35:01