Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Elyas M’Barek

Elyas M’Barek

Elyas M’Barek se naro­dil v roce 1982 v Mnichově. Své prv­ní herec­ké zku­še­nos­ti zís­ká­val ve škol­ní diva­del­ní spo­leč­nos­ti a v kome­dii Dennise Gansela Holky to chtěj taky (2001). M’Barek dostal svou prv­ní hlav­ní roli ve fes­ti­va­lo­vém hitu Floriana Gaaga Wholetrain (2006). Ale byla to jeho role - Cema Öztürka - v cena­mi ověn­če­ném seri­á­lu tele­vi­ze ARD Turečtina pro začá­teč­ní­ky (2005-2008), kte­rou odstar­to­val svou kari­é­ru. Seriál skli­dil chvá­lu kri­ti­ky i popu­la­ri­tu mezi divá­ky a obdr­žel Deutscher Fernsehpreis (Německou tele­viz­ní cenu), Cenu Adolfa Grimmeho a mno­ho dal­ších oce­ně­ní.

Elyas M’Barek udě­lal­vel­kou kari­é­ru jako cha­rak­ter­ní herec v tele­vi­zi. Účinkoval v tele­viz­ních seri­á­lech KDD a Abschnitt 40. Ale také se obje­vil v roli rakous­ké­ho léka­ře (Dr. Maurice Knechtelsdorfera) po boku Diany Amftové a Floriana Davida Fitze v kul­tov­ním seri­á­lu sta­ni­ce RTL Deník dok­tor­ky (2009-2011). Zároveň při­jal řadu fil­mo­vých rolí ve fil­mech jako Náš vůd­ce (2008) Dennise Gansela a Zeiten ändern dich z pro­duk­ce Bernda Eichingera v režii Uli Edela, kde hrál mla­dé­ho, skan­dál­ní­ho němec­ké­ho rap­pe­ra Bushido. Více jak 1,8 mili­o­nu­di­vá­ků si moh­lo vychut­nat jeho herec­ký výkon v režij­ním debu­tu Matthiase Schweighofera What a Man (2011). V roce 2012 hrál ve fil­mo­vé ver­zi kla­sic­ké dět­ské pohád­ky Slavná pět­ka a také se obje­vil po boku Nory Tschirnerové ve fil­mu Offroad. Elyas M’Barek ztvár­nil hlav­ní muž­skou roli v celo­ve­čer­ní kome­dii Bora Dagtekina Turečtina pro začá­teč­ní­ky, kte­rá se sta­la nej­ú­spěš­něj­ším němec­kým fil­mem roku 2012. V sou­čas­né době ho může­te vidět na fil­mo­vém plát­ně po boku význam­ných mezi­ná­rod­ních hvězd ve vel­ko­le­pě poja­tém sním­ku Pysician (2013) a Chroniken der Unterwelt(2013). Před nedáv­nem Elyas M’Barek při­jal roli v kome­dii Männerhort, kde se obje­ví po boku Christopha Marii Herbsta a Detleva Bucka. V zimě roku 2014 bude natá­čet thriller Who am I reži­sé­ra Barana bo Odara.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55350 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56157 KB. | 26.05.2022 - 06:56:11