Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Elvis - recenze

Elvis - recenze

Photo @ Warner Bros. Pictures
Photo @ Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ELVIS je po Bohemian Rhapsody (2018) a Rocketmanovi (2019) dal­ší vel­ko­film o legen­dár­ní iko­ně hud­by, a opět k tomu­to téma­tu při­stu­pu­je z jiné­ho úhlu. Bohemian Rhapsody sle­do­val pří­běh Freddieho Mercuryho téměř výhrad­ně jeho oči­ma a nabí­dl vel­ko­le­pou hudeb­ní show, Rocketman byl nao­pak vysty­li­zo­va­ný muzi­kál z vel­ké čás­ti o vzta­hu Eltona a Johna, a Elvis je více než čím jiným výstra­hou před hady, kte­rý­mi se showbyz­nys vyslo­ve­ně hemží, a kte­ří mís­to lidí vidí zla­té doly, kte­ré je tře­ba vytě­žit jak jen to jde. A prá­vě Elvis byl tako­vým zla­tým dolem pro plu­kov­ní­ka Toma Parkera, tedy... neplu­kov­ní­ka neToma neParkera, jehož cham­ti­vý­ma oči­ma pří­běh krá­le roc­k’­n’rollu sle­du­je­me.

V tom ovšem vězí jeden z hlav­ních háč­ků fil­mu - Elvis není pří­liš detail­ně pro­kres­le­nou posta­vou, a ve výsled­ku vlast­ně z pří­bě­hu vyjde jako hloupý kluk, kte­rý se nechal ošku­bat do hola. Zda to byl záměr, těž­ko říct, ovšem někdo tak legen­dár­ní jako Elvis Presley by si mož­ná zalo­žil tro­chu lep­ší ztvár­ně­ní. Tím ovšem nechci sha­zo­vat výkon Austina Butlera, ba nao­pak, ten se do role oprav­du vžil a ani na vte­ři­nu jsem neměl pocit, že sle­du­ju něja­ké­ho imi­tá­to­ra, kte­ří dnes oku­pu­jí kaž­dé dru­hé kasi­no v Las Vegas. Ne, celou dobu jsem mu roli věřil a na plát­ně před sebou jsem sle­do­val Elvise Presleyho. Samozřejmě urči­tou hod­no­tu tomu dodá­vá fakt, že Butler vel­kou část pís­ní i sám nazpí­val, což nedo­ká­žou všich­ni (viz Rami Malek v Bohemian Rhapsody). Této pro­mě­ně zřej­mě do jis­té míry pomoh­lo i to, že Butler není pří­liš zná­mým her­cem, pro­to je asi jed­no­duš­ší mu Elvise uvě­řit, než by tomu bylo napří­klad v pří­pa­dě Milese Tellera nebo Harryho Stylese, kte­ří byli pro roli zva­žo­vá­ni. Samotný nápad podí­vat se na Elvise zven­čí, skrz oči jiné­ho člo­vě­ka, a navíc když tím­to vypra­vě­čem je tak­to nepří­jem­ný, pro­rad­ný strý­ček Skrblík, kte­ré­mu jde jen o šmé, je vlast­ně hroz­ně zají­ma­vý, ale nesmí to být na úkor posta­vy, což zde bohu­žel tak tro­chu bylo. Zároveň na sebe plu­kov­ník Parker str­há­vá pozor­nost díky své­mu před­sta­vi­te­li - Tom Hanks v tlouš­tí­kov­ském oble­ku a s vel­mi sil­ným pří­zvu­kem je veli­ce nápad­ná a výrazná posta­vič­ka, že mís­ty půso­bí až jako kari­ka­tu­ra, a zkrát­ka a dob­ře se v jeho pří­tom­nos­ti Elvis vytrá­cí.

Druhým pro­blé­mem sním­ku je ohrom­ná zkrat­ko­vi­tost pří­bě­hu - to je obec­ně tako­vé pro­kle­tí bio­gra­fic­kým fil­mů o osob­nos­tech s tak­to boha­tým (ač krát­kým) živo­tem, muse­jí desít­ky let během kte­rých tito lidé pro­ži­jí deset živo­tů zpra­co­vat do dvou až tří hodin, jen­že v tom­to pří­pa­dě byl ten­to trop při­ve­den do extré­mu. Relativně detail­ně je pro­pra­co­ván Elvisův původ, jeho lás­ka k afro-americké hud­bě a kul­tu­ře, ale pak se na to už tak tro­chu zapo­me­ne, Priscilla (mimo­cho­dem výbor­ně ztvár­ně­na Olivií DeJonge) je redu­ko­vá­na na sotva ved­lej­ší posta­vu, a Ann-Margret není zmí­ně­na ani jedi­nou větou, Elvis kdo­ví jak dlou­ho truch­lí nad vraž­dou MLK ale na svou vlast­ní mat­ku zapo­me­ne veli­ce rych­le, jeho Hollywoodská kari­é­ra je dlou­ho sli­bo­vá­na a nasta­vo­vá­na, ale dosta­ne­me se k ní vlast­ně až v její posled­ní, sko­mí­ra­jí­cí fázi, šede­sá­tá léta jsou shr­nu­ta v pěti minu­tách, a vyne­chá­na jsou mno­há setká­ní a důle­ži­tí lidé z Elvisova živo­ta, poho­dl­ně je opo­me­nut jeho nega­tiv­ní vztah k hip­pies... spíš než Elvisova bio­gra­fie je ten­to film mon­táž něja­kých ose­ka­ných momen­tů s kolí­sa­vou důle­ži­tos­tí protka­ná občas­ným hudeb­ním vystou­pe­ním.

Tvůrci se také sna­ži­li zob­ra­zi­li pro­ble­ma­ti­ku oko­lo růz­ných Elvisových tvá­ří (Elvis rebel, Elvis hvězda, Elvis bavič domác­nos­tí, Elvis milá­ček i nená­vi­dě­ný, jen bych si asi přál o něco hlub­ší roz­bor jeho nit­ra, jeho oprav­do­vé­ho „já“. Ovšem nelze sním­ku upřít vizu­ál­ní pod­ma­ni­vost, oprav­du je pod tím zře­tel­ně pode­psán Baz Luhrmann, jeho typic­ká vel­ko­le­post je zde sko­ro v kaž­dém zábě­ru. Jen výsled­kem prá­ce asi není tako­vá dekon­struk­ce, jakou si tvůr­ci zřej­mě před­sta­vo­va­li.

75%.

(P.S.: minus pět bodů za vtip o Butlerovi - komor­ní­ko­vi, úpl­ně mě z děje vyho­dil.)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pinocchio: Hraný remake s Tomem Hanksem nemá, co nabídnout8. září 2022 Pinocchio: Hraný remake s Tomem Hanksem nemá, co nabídnout S hranými předělávkami klasických kreslených pohádek od Disneyho se v posledních letech roztrhl pytel, a nejnověji se o jednu z nich pokusil Robert Zemeckis - tento slavný režisér, který […] Posted in Filmové recenze
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zelená míle27. prosince 2021 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.17. října 2021 Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké imigrační úředníky těžkým oříškem. Dostává se do patové situace, na kterou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
  • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,66755 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60941 KB. | 04.10.2022 - 03:16:21