Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Elvis – Recenze – 90 %

Elvis – Recenze – 90 %

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Životní por­trét Elvise Presleyho se dočkal význam­né­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní napo­sle­dy v roce 1979, kdy jej coby tele­viz­ně vyhlí­že­jí­cí a nepří­liš záživ­ný živo­to­pis­ný pro­jekt nato­čil s Kurtem Russellem v hlav­ní roli reži­sér John Carpenter. Nového moder­ní­ho poje­tí pří­bě­hu o krá­li rock’n’rollu se nyní cho­pil na opu­lent­ní hudeb­ní scé­ny vysa­ze­ný fil­mař Baz Luhrmann (Moulin Rouge!, Velký Gatsby), jenž ze své­ho sním­ku uči­nil vel­ko­le­pou podí­va­nou, kte­rá divá­ky úspěš­ně vtáh­ne hned od prv­ních oka­mži­ků.

Elvis – Recenze
Photo © Warner Bros.

 

Baz Luhrmann před­sta­vu­je Elvise Presleyho zpr­vu jako ambi­ci­óz­ní­ho mla­dé­ho rebe­la s vel­ký­mi sny a v násle­du­jí­cím dra­ma­tic­kém prů­ře­zu jeho zhru­ba dva­ce­ti­le­tou hudeb­ní kari­é­rou nevy­ne­chá­vá nic pod­stat­né­ho (a rozum­ně ome­zu­je jeho půso­be­ní v armá­dě a v Hollywoodu na napros­té mini­mum). Místy se vra­cí i k jeho dět­ství, rodin­né­mu záze­mí a dospí­vá­ní v chu­din­ské čer­noš­ské komu­ni­tě mezi nada­ný­mi blu­e­sma­ny, jejichž oso­bi­tý pro­jev Elvis pro­po­jil s coun­t­ry a vytvo­řil tak základ pro vlast­ní styl, díky němuž se stal jed­ním z nej­vliv­něj­ších hudeb­ních uměl­ců všech dob.

V prv­ní polo­vi­ně fil­mu Luhrmann kla­de důraz pře­de­vším na stře­ty nepod­daj­né­ho Elvise s cen­zur­ní komi­sí, kte­rá jeho krou­ti­vé pohy­by pova­žu­je za obscén­ní (čemuž při­ta­ká­va­jí čas­té zábě­ry na pro­ta­go­nis­tův roz­krok a také na téměř orgas­tic­ké výra­zy v obli­če­jích Elvisových fany­nek). Ve dru­hé polo­vi­ně těží zas pře­váž­ně z Presleyho kon­flik­tů s bliž­ní­mi, jejichž oče­ká­vá­ním buď z prin­ci­pu vyho­vět nechce (tře­ba když je tla­čen do zpí­vá­ní koled pro vánoč­ní tele­viz­ní spe­ci­ál), nebo k vlast­ní­mu zkla­má­ní ani nemů­že (když začne kvů­li kari­é­ře selhá­vat jako man­žel a otec). Celým fil­mem se při­tom vine téma vzdo­ro­vi­té sna­hy o zacho­vá­ní vlast­ní výji­meč­né hudeb­ní iden­ti­ty, kte­rá je jako jedi­ná klí­čem k úspě­chu a nesmr­tel­nos­ti.

Elvis – Recenze
Photo © Warner Bros.

 

Zásadním bylo samo­zřej­mě obsa­ze­ní hlav­ní role, jíž se per­fekt­ně zhos­til cha­risma­tic­ký a pohy­bo­vě i pěvec­ky nada­ný Austin Butler, jehož vyni­ka­jí­cí výkon mu snad zajis­tí kro­mě poten­ci­ál­ních fil­mo­vých cen i pořád­né nakopnu­tí herec­ké kari­é­ry. Butler nejen­že doká­že bez mrk­nu­tí oka zce­la uhra­nout při hudeb­ních čís­lech, ale zce­la při­ro­ze­ně a cit­li­vě zvlá­dá vystih­nout i poměr­ně širo­kou pale­tu emo­cí. Z kaž­dé vel­ko­le­pé scé­ny těží maxi­mum, ve zti­še­ných momen­tech se zas ukáz­ko­vě drží při zemi. Typově přes­ně je obsa­ze­na i vět­ši­na ved­lej­ších i vylo­že­ně okra­jo­vých rolí. Za zmín­ku sto­jí při­nejmen­ším Helen Thomson a Richard Roxburgh jako Elvisovi rodi­če, Kelvin Harrison Jr. coby jeho pří­tel z hudeb­ní bran­že B. B. King, ale i Olivia DeJonge jako Elvisova man­žel­ka Priscilla. Ta je opro­ti ostat­ním herec­ky méně výrazná, čás­teč­ně je tomu tak ale i kvů­li tomu, že její posta­va nedo­sta­la tolik pro­sto­ru, kolik by si zaslou­ži­la.

Pak zbý­vá ješ­tě vypra­věč Elvisova pří­bě­hu, jeho hudeb­ní agent, cir­ku­sem a ves­nic­ký­mi zába­va­mi odko­je­ný plu­kov­ník Tom, kte­rý je dru­hou nej­vý­znam­něj­ší posta­vou celé­ho fil­mu, ztvár­ně­nou výraz­ně namas­ko­va­ným a též skvě­lým Tomem Hanksem. V talen­to­va­ném zpě­vá­ko­vi a hudeb­ní­ko­vi obje­ví budou­cí hvězdu, v poz­děj­ších letech ji však z pozi­ce pro­tře­lé­ho byz­ny­s­me­na a dlou­ho­le­té­ho rodin­né­ho pří­te­le nevá­há finanč­ně zne­u­ží­vat. Ve svých komen­tá­řích se nás sice plu­kov­ník opa­ko­va­ně sna­ží slov­ně pře­svěd­čit, že to se svým svě­řen­cem mys­lel celou dobu dob­ře, nicmé­ně jeho obra­zem zachy­ce­né činy, kupří­kla­du když kvů­li vlast­ní­mu pro­spě­chu Elvisovi brá­ní vyces­to­vat na svě­to­vé tur­né nebo když z něj sdí­rá kůži i navzdo­ry jeho neu­stá­le se pro­hlu­bu­jí­cí­mu vysí­le­ní a zhor­šu­jí­cí se fyzic­ké kon­di­ci, hovo­ří o opa­ku. Jeho per­spek­ti­va nespo­leh­li­vé­ho vypra­vě­če se při­tom s per­spek­ti­vou Elvise při­ro­ze­ně dopl­ňu­je a film na pro­mě­nách jejich přátelsky-rodinně-obchodního vzta­hu výraz­ně sta­ví.

Elvis – Recenze
Photo © Warner Bros.

 

Kromě prá­ce se scé­ná­řem Baz Luhrmann navíc exce­lu­je i jako feno­me­nál­ní audi­o­vi­zu­ál­ní vypra­věč a mis­tr stři­ho­vé mon­tá­že, jemuž sta­čí pár dvou­vte­ři­no­vých zábě­rů a vhod­ný hudeb­ní pod­kres, aby s nebý­va­lou bra­vu­rou oka­mži­tě zachy­til tu správ­nou nála­du dané­ho momen­tu, pro­stře­dí a okol­nos­tí. Tím nej­lep­ším jsou pocho­pi­tel­ně jed­not­li­vá Elvisova vystou­pe­ní, kte­rá v pre­ciz­ně ryt­mi­zo­va­né struk­tu­ře pří­bě­hu vždy tvo­ří vyvr­cho­le­ní urči­té­ho seg­men­tu. Jediné, co svým ztvár­ně­ním mís­ty tro­chu ruší, jsou čas­té a rela­tiv­ně náh­lé časo­vé sko­ky, během nichž lze změ­nu leto­poč­tu odha­do­vat jedi­ně z kon­tex­tu socio-politických udá­los­tí ode­hrá­va­jí­cích se na poza­dí.

Délka přes dvě a půl hodi­ny je na sním­ku znát jen chví­le­mi, film totiž neob­sa­hu­je prak­tic­ky žád­ná hlu­chá mís­ta a cel­ko­vě nabí­zí úžas­nou podí­va­nou, řadí­cí se po bok Rocketmana nebo Bohemian Rhapsody, dal­ších výraz­ných a sil­ně zda­ři­lých hudeb­ních živo­to­pis­ných fil­mů posled­ních let – a v řadě ohle­dů je i pře­ko­ná­vá. S fil­mem Bohemian Rhapsody sdí­lí Elvis i mis­trov­sky nasní­ma­né a zhu­deb­ně­né scé­ny z kon­cer­tů, opro­ti němu se ale nevy­hý­bá ani stin­ným strán­kám hudeb­ní­ko­va živo­ta, ať už jde o taje­né man­žel­ské nevě­ry, dlu­hy nebo závis­lost na práš­cích. Namísto bom­bas­tic­ké­ho a nablýska­né­ho vyvr­cho­le­ní na špi­ci kari­é­ry zas kon­trast­ně kon­čí v komor­něj­ším duchu zrni­tý­mi zábě­ry na zpo­ce­né­ho a oty­lé­ho uměl­ce v posled­ním taže­ní.

Elvis – Recenze
Photo © Warner Bros.

 

Na poli živo­to­pis­ných fil­mů o hudeb­ních legen­dách je Elvis skvos­tem, kte­rý své­ho titul­ní­ho hrdi­nu postup­ně před­sta­ví v mno­ha růz­ných polo­hách a sty­lech, zaujme bez ohle­du na to, jest­li jeho osu­dy a pís­nič­ky zná­te, a své­ho reži­sé­ra díky mno­ha roz­po­zna­tel­ným tra­de­mar­kům a fil­mař­ským postu­pům zkrát­ka neza­pře. Jde o audi­o­vi­zu­ál­ně str­hu­jí­cí jízdu, kte­rá si pří­mo říká o pro­mí­tá­ní na vel­kém plát­ně.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Duna: Část druhá má první trailer3. května 2023 Duna: Část druhá má první trailer Pokračování sci-fi eposu Duna od režiséra Denise Villeneuva konečně dostalo svůj první trailer. Film, který je adaptací druhé poloviny stejnojmenné knihy Franka Herberta, navazuje na […] Posted in Trailery
  • V amerických kinech debutuje film Chevalier natočený v Praze s Kelvinem Harrisonem Jr. v hlavní roli21. dubna 2023 V amerických kinech debutuje film Chevalier natočený v Praze s Kelvinem Harrisonem Jr. v hlavní roli Chevalier, historický životopisný film o hudebním skladateli Josephu Bolognovi, který se natáčel v Praze a okolí v roce 2021, debutuje tento víkend v kinech ve Spojených státech poté, co […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Muž jménem Otto: Tom Hanks se chce zabít v plačtivé černé komedii3. února 2023 Muž jménem Otto: Tom Hanks se chce zabít v plačtivé černé komedii Hořká skandinávská komedie se nesnadno mísí se sacharinovým hollywoodským sentimentem ve filmu režiséra Marca Forstera Muž jménem Otto, který po prosincovém debutu ve Spojených státech […] Posted in Filmové recenze
  • Terminál – příběh muže, který čekal20. listopadu 2022 Terminál – příběh muže, který čekal Když se řekne jméno Steven Spielberg, každému se vybaví filmy jako E.T., Jurský park, Minority Report, případně Indiana Jonesové nebo vojín Ryan.  Po Chyť mě, když to dokážeš je tu Tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Boratův navázaný telefilm27. října 2022 Boratův navázaný telefilm Bohužel, Boratův navázaný telefilm je pouze povedená satira, která úžasné jedničce nesahá ani po kotníky. Nápad byl opět zajímavý, ale jeho provedení tentokrát postrádalo jakoukoli jiskru, […] Posted in Filmové recenze
  • Forrest Gump23. října 2022 Forrest Gump Forrest Gump je americký komediálně-dramatický film z roku 1994, který režíroval Robert Zemeckis a scénář napsal Eric Roth. Film byl natočen podle stejnojmenného románu Winstona Grooma z […] Posted in Speciály
  • Pinocchio: Hraný remake s Tomem Hanksem nemá, co nabídnout8. září 2022 Pinocchio: Hraný remake s Tomem Hanksem nemá, co nabídnout S hranými předělávkami klasických kreslených pohádek od Disneyho se v posledních letech roztrhl pytel, a nejnověji se o jednu z nich pokusil Robert Zemeckis - tento slavný režisér, který […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Stranger Things - Season 42. července 2022 Stranger Things - Season 4 O čtvrté sérii světoznámého fenoménu jménem Stranger Things se toho dá říct mnoho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezkušený recenzent mohl klidně ztratit a už se nikdy z […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,05855 s | počet dotazů: 278 | paměť: 61123 KB. | 08.06.2023 - 05:24:00