Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]

Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]

VeritySmall
VeritySmall

Kniha, jejiž pří­běh se ode­hrá­vá ve vřa­vě Druhé svě­to­vé vál­ky, sle­du­je osu­dy dvou mla­dých žen z brit­ských ost­ro­vů. Maddie, chyt­rá, ale skrom­ná pilot­ka a Julie, skot­ská aris­to­krat­ka, kte­rá se sta­la špi­ón­kou.

Po tom, co smě­lá mise do Německem oku­po­va­né Francie skon­čí fatál­ním neú­spě­chem, jsou dvě nej­lep­ší kama­rád­ky roz­dě­le­ny a prá­vě v tom­to bodě začí­ná celý pří­běh. Mezitím co je Julie drže­na jako váleč­ný vězeň a je nuce­na ode­vzdat všech­ny infor­ma­ce, kte­ré ví o brit­ském váleč­ném úsi­lí, vyprá­ví svůj pří­běh, při­čemž neu­stá­le sklouzá­vá ke stra­ši­del­ným zážit­kům z věze­ní a také k vzpo­mín­kám na své neu­stá­le se vyví­je­jí­cí přá­tel­ství s Maddie. Nutno říct, že tahle kom­bi­na­ce z kni­hy dělá vel­mi ponu­ré čte­ní a moje poci­ty byly vel­mi smí­še­né.

Dalo mi hod­ně prá­ce a času než jsem se plně dostal do prv­ní čás­ti kni­hy a byly i časy, kdy jsem chtěl vzdát úpl­ně, pro­to­že jsem se ztrá­cel mezi vše­mi kódo­va­cí­mi zkrat­ka­mi, letec­kým žar­go­nem a sko­ky mezi růz­ný­mi časo­vý­mi peri­o­da­mi. Částečně mi také nešly do hla­vy urči­té pasá­že kni­hy, napří­klad proč Julie tolik žáda­la o čas navíc pro psa­ní, když to pou­ze pro­dlu­žo­va­lo její trá­pe­ní a na dru­hou stra­nu, proč jí Němci ten­to čas dopřá­va­li, když pod­le vše­ho její zápi­sy obsa­ho­va­ly pou­ze mini­mum pro ně uži­teč­ných infor­ma­cí.

Přes to všech­no, čím více se Juliin pří­běh blí­žil ke kon­ci, tem­po kni­hy se zača­lo zvy­šo­vat. Když byl její popis osud­né ces­ty do Francie a přá­tel­ství s Maddie téměř u kon­ce, čte­nář cítí, že se její čas nej­spí­še napl­nil a když je její posled­ní věta nedo­kon­če­na a násle­du­je dopis mezi němec­ký­mi důstoj­ní­ky o tom, že by Julie měla být poslá­na na expe­ri­men­ty a poslé­ze usmr­ce­na, dostá­vá obal kni­hy od mých rukou pořád­ně zabrat.

Druhá část kni­hy  je pak tako­vý záži­tek, že odlo­žit ji byla jed­na z nej­těž­ších věcí co jsem v posled­ní době udě­lal. Jedna z věcí, kte­rá je na dru­hé čás­ti tak výji­meč­ná, je to, že oka­mži­tě a vel­mi jas­ně pozná­te roz­díl ve vypra­vě­či, kte­rým se sta­la Maddie a je vidět, jak roz­díl­né jsou pohle­dy obou žen. Právě až jsem se dostal k dru­hé čás­ti, zača­lo do sebe oka­mži­tě všech­no zapa­dat. Všechny ty nejas­nos­ti, kte­ré vznik­ly v prv­ní čás­ti byly postup­ně odstra­ňo­vá­ny - proč Julie chtě­la tak moc dovyprá­vět svůj pří­běh, dokon­ce i to, proč byly někte­ré věty v něm pod­tr­že­né a tuč­ně. Po prv­ní, těž­ké čás­ti, bylo vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí sklá­dá­ní všech těch­to infor­ma­cí, stříp­ků a Maddiiných pohle­dů dohro­ma­dy se zbyt­kem kni­hy.

Nedá se nepo­chvá­lit ani autor­čin smy­sl pro detail a popis udá­los­tí. Akční scé­ny jsou psá­ny tak chytla­vě, že vás oka­mži­tě vtáh­nou do děje a popi­sy kra­ji­ny... to je pros­tě radost číst.

A ten konec... kom­plex­ní pří­bě­ho­vá linie je vybu­do­vá­ná do vyvr­cho­le­ní, kte­ré je šoku­jí­cí, ošk­li­vé a nád­her­né záro­veň, a hlav­ně vel­mi sil­né. Nechci v této recen­zi kazit záži­tek ostat­ním, ale je prav­da, že po dočte­ní kni­hy urči­tě něja­ký čas nebu­de­te mít dobrou nála­du a v hla­vě vám urči­tě ten­to záži­tek zůsta­ne vel­mi dlou­ho.

Pro vět­ši­nu z nás je váleč­ný čas pře­de­vším něco, kde jsou všech­ny hod­no­ty, sny a rytmy kaž­do­den­ní­ho živo­ta pros­tě vyho­ze­ny z okna. Ale to co dělá tuhle kni­hu tím, čím je, a tedy tak sil­ným zážit­kem je to, že není o vál­ce, ale o přá­tel­ství. Je o dvou kama­rád­kách, kte­ré jsou chy­ce­ny mezi šíle­nost­mi vál­ky. To, co pod­le mě dělá kni­hu tak dojem­nou, je všed­nost, vtr­že­ná do svě­ta nebez­pe­čí, boles­ti a smr­ti.

Nejde nepře­mýš­let o tom, jak by se člo­věk sám zacho­val v situ­a­cích, ve kte­rých zde byly Julie a Maddie a také o tom, že vál­ka o kte­ré se v kni­ze píše sku­teč­ně byla a udá­los­ti v kni­ze popi­so­va­né se vlast­ně moh­ly stát. Díky hloub­ce his­to­ric­kých a tech­nic­kých detai­lů je někdy těž­ké uvě­řit, že nejde o pře­pis sku­teč­ných zápi­sů sku­teč­ných lidí, ale jed­ná se o kni­hu napsa­nou Elizabeth Weinovou ve 21. sto­le­tí.

Krycí jmé­no Verity je chyt­rá, zábav­ná a tra­gic­ká kni­ha, kte­rá nutí k zamyš­le­ní. Teď už vím, že vše­chen čas, kte­rý jsem při prv­ní čás­ti občas pro­tr­pěl, stál doo­prav­dy za to.


  • Autor:Elizabeth Weinová
  • Žánr:světová belet­rie, his­to­ric­ká pró­za, román, pří­běhy dětí
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní: 21.09.2015

Kniha ke Koupi na Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80369 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56656 KB. | 29.06.2022 - 11:16:10