Kritiky.cz > Recenze knih > Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí

Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí

ImgW.ashx

Nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Alpress vás zave­de do egypt­ské­ho pro­stře­dí plné­ho arche­o­lo­gic­kých nále­zů, kte­ré mohou ukrý­vat na prv­ní pohled neza­jí­ma­vé obje­vy, ale také i tajem­ství či záha­dy z minu­los­ti, kte­ré čeka­jí na obje­ve­ní a rozuz­le­ní.

Rodina Emersonových při­je­la do Káhiry, aby se věno­va­la arche­o­lo­gic­kým nále­zům a vyko­páv­kám. Po dlou­hé době se schá­zí úpl­ně celá rodi­na s nevlast­ní dce­rou i včet­ně jejich syna a jeho dlou­ho­le­té­ho pří­te­le Davida. Pro tam­ní oby­va­te­le jsou až pří­liš zná­mí svý­mi arche­o­lo­gic­ký­mi nále­zy a nad­še­ním pro bádá­ní, jejich pověst je před­chá­zí. Společně s dal­ší­mi zapá­le­ný­mi arche­o­lo­gy při­je­li Emersonovi, aby se věno­va­li vyko­páv­kám a obje­vo­vá­ní hro­bek.

Zdálo by se, že je čeká poklid­ná arche­o­lo­gic­ká prá­ce, jen­že hned na úvod obdr­ží tajem­ný vzkaz, kte­rý je varu­je, aby se od jis­té hrob­ky drže­li dále. Podivné na tom­to vzka­zu je nejen tajem­ná iden­ti­ta auto­ra vzka­zu, ale i fakt, že daná hrob­ka vlast­ně nee­xis­tu­je. Díky tomu­to vzka­zu vzpla­ne nad­še­ní paní Emersonové po odha­le­ní tajem­ství, kte­ré se skrý­vá v hrob­ce. Zároveň jsou oslo­ve­ni i jejich dobrou pří­tel­ky­ní, kte­rá se na ně obra­cí s prosbou o pomoc. Již v minu­los­ti doká­za­li této ženě pomo­ci, a pro­to jsou roz­hod­nu­ti zjis­tit, o co se jed­ná.

Archeologický výzkum je v důsled­ku sle­du násle­du­jí­cích udá­los­tí pozdr­žen, ale nako­nec se jim poda­ří obje­vit onu záhad­nou hrob­ku, i to, co se v ní ukrý­vá, což má za násle­dek dal­ší pát­rá­ní a hle­dá­ní odpo­vě­dí na z toho vyplý­va­jí­cí otáz­ky. Zároveň jsou nuce­ni doká­zat pomo­ci své dob­ré pří­tel­ky­ni i roz­plést hádan­ku. Podaří se jim nako­nec roz­plést klub­ko záhad a odpo­vě­dí a záro­veň i zůstat v bez­pe­čí? Pokud chce­te znát odpo­věď, vrh­ně­te se do čte­ní.

Do kníž­ky jsem se zpr­vu nemoh­la začíst, ztrá­ce­la jsem se v posta­vách i v popi­so­va­ných mís­tech, ale nako­nec po prvot­ních pro­blé­mech se stal děj pou­ta­vým, doká­zal zaujmout a vtáh­nout do děje. Škoda závě­ru, ve kte­rém se během krát­ké chví­le dozví­te úpl­ně vše, konec kníž­ky mě sice zkla­mal, ale i přes­to bych hod­no­ti­la celek pozi­tiv­ně a dopo­ru­či­la k pře­čte­ní všem, kte­ří mají rádi egypt­skou kul­tu­ru a detek­tiv­ní ladě­ní.


Autor: Elizabeth Peters

Počet stran: 304

Nakladatelství: Alpress

Žánr: Detektivka

Hodnocení: 75%

Knihu poskyt­lo k recen­zi nakla­da­tel­ství Alpress, kde ji lze také zakou­pit.

  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com