Kritiky.cz > Recenze knih > Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí

Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí

ImgW.ashx

Nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Alpress vás zave­de do egypt­ské­ho pro­stře­dí plné­ho arche­o­lo­gic­kých nále­zů, kte­ré mohou ukrý­vat na prv­ní pohled neza­jí­ma­vé obje­vy, ale také i tajem­ství či záha­dy z minu­los­ti, kte­ré čeka­jí na obje­ve­ní a rozuz­le­ní.

Rodina Emersonových při­je­la do Káhiry, aby se věno­va­la arche­o­lo­gic­kým nále­zům a vyko­páv­kám. Po dlou­hé době se schá­zí úpl­ně celá rodi­na s nevlast­ní dce­rou i včet­ně jejich syna a jeho dlou­ho­le­té­ho pří­te­le Davida. Pro tam­ní oby­va­te­le jsou až pří­liš zná­mí svý­mi arche­o­lo­gic­ký­mi nále­zy a nad­še­ním pro bádá­ní, jejich pověst je před­chá­zí. Společně s dal­ší­mi zapá­le­ný­mi arche­o­lo­gy při­je­li Emersonovi, aby se věno­va­li vyko­páv­kám a obje­vo­vá­ní hro­bek.

Zdálo by se, že je čeká poklid­ná arche­o­lo­gic­ká prá­ce, jen­že hned na úvod obdr­ží tajem­ný vzkaz, kte­rý je varu­je, aby se od jis­té hrob­ky drže­li dále. Podivné na tom­to vzka­zu je nejen tajem­ná iden­ti­ta auto­ra vzka­zu, ale i fakt, že daná hrob­ka vlast­ně nee­xis­tu­je. Díky tomu­to vzka­zu vzpla­ne nad­še­ní paní Emersonové po odha­le­ní tajem­ství, kte­ré se skrý­vá v hrob­ce. Zároveň jsou oslo­ve­ni i jejich dobrou pří­tel­ky­ní, kte­rá se na ně obra­cí s prosbou o pomoc. Již v minu­los­ti doká­za­li této ženě pomo­ci, a pro­to jsou roz­hod­nu­ti zjis­tit, o co se jed­ná.

Archeologický výzkum je v důsled­ku sle­du násle­du­jí­cích udá­los­tí pozdr­žen, ale nako­nec se jim poda­ří obje­vit onu záhad­nou hrob­ku, i to, co se v ní ukrý­vá, což má za násle­dek dal­ší pát­rá­ní a hle­dá­ní odpo­vě­dí na z toho vyplý­va­jí­cí otáz­ky. Zároveň jsou nuce­ni doká­zat pomo­ci své dob­ré pří­tel­ky­ni i roz­plést hádan­ku. Podaří se jim nako­nec roz­plést klub­ko záhad a odpo­vě­dí a záro­veň i zůstat v bez­pe­čí? Pokud chce­te znát odpo­věď, vrh­ně­te se do čte­ní.

Do kníž­ky jsem se zpr­vu nemoh­la začíst, ztrá­ce­la jsem se v posta­vách i v popi­so­va­ných mís­tech, ale nako­nec po prvot­ních pro­blé­mech se stal děj pou­ta­vým, doká­zal zaujmout a vtáh­nout do děje. Škoda závě­ru, ve kte­rém se během krát­ké chví­le dozví­te úpl­ně vše, konec kníž­ky mě sice zkla­mal, ale i přes­to bych hod­no­ti­la celek pozi­tiv­ně a dopo­ru­či­la k pře­čte­ní všem, kte­ří mají rádi egypt­skou kul­tu­ru a detek­tiv­ní ladě­ní.


Autor: Elizabeth Peters

Počet stran: 304

Nakladatelství: Alpress

Žánr: Detektivka

Hodnocení: 75%

Knihu poskyt­lo k recen­zi nakla­da­tel­ství Alpress, kde ji lze také zakou­pit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […]
  • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska16. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Poklad. Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokami a šuští tajnými dokumenty. Slibuje život v bohatství a dostatku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - protože při […]
  • Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí?18. listopadu 2018 Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí? Máte rádi neobvyklá prostředí, ve kterých se odehrávají činy za hranicí zákona, ve kterých figurují ne vždy osoby s čistým trestným rejstříkem, kde nahlížíte na děj z pohledu více postav a […]
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […]
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]
  • Les sebevrahů Aokigahara4. června 2017 Les sebevrahů Aokigahara Slyšeli jste již o japonském lese Aoikgahara na úpatí hory Fudži, který je spjat s démony z japonské mytologie a sebevrahové si ho vybírají jako místo, kde chtějí dobrovolně ukončit svůj […]
  • Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona23. června 2019 Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona Třetí díl série s tajuplnými a „divnými“ vraždami, kde je potřeba vidět i skrze fakta to, co není na místě činu přítomno. Při běžném rybaření na horském jezeře byla náhodně vylovena […]